Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA PAWLAK"

Właściwości emisyjne eutektyku Tb3Sc2Al3O12-TbScO3 o periodycznym uporządkowaniu

Czytaj za darmo! »

Badania nad materiałami o periodycznej zmianie struktury w skali mikro i nano są szeroko rozwijane w ciągu ostatnich lat. Tego typu ośrodki, przy zachowaniu odpowiednich parametrów takich jak periodyczność, różnica współczynników załamania dwóch ośrodków tworzących materiał oraz odpowiednia wielkość stałej sieci w stosunku do długości fali, mogą wykazywać przerwę zabronioną dla fotonów. Mate[...]

Enancjoselektywne utlenianie chiralnego hydroksyfenylometanofosfonianu dietylu za pomocą drożdży piekarniczych


  Przedstawiono wyniki badania reakcji utleniania mieszaniny racemicznej 1-hydroksy-1- fenylometanofosfonianu dietylu, katalizowanej przez prasowane drożdże piekarnicze opcjonalnie w obecności cykloheksanonu jako czynnika regenerującego kofaktory dehydrogenaz zaangażowanych w proces biokatalizy. Racemic mixt. of PhCH(OH)P(O)(OEt)2 was enantioselectively oxidized at 18-25°C for 120 h by using baker’s yeast as a biocatalyst optionally in presence of cyclohexanone. The product showed an enantiomeric excess up to 39% as calcd. from 31P-NMR spectra. Biotransformacje są elementem "zielonej chemii", dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki, której celem jest redukcja lub eliminowanie negatywnego wpływu procesów chemicznych na środowisko naturalne1, 2). Biokonwersja to reakcje prowadzone w łagodnych warunkach z udziałem mikroorganizmów lub czystych enzymów jako katalizatorów. Biokatalizatory te zdolne są do prowadzania regio-, enancjo- oraz stereoselektywnych reakcji, a także reakcji przekształcania chemicznie syntezowanych ksenobiotyków3). Jednym z niefizjologicznych substratów biokonwersji są fosfoniany. Fosfoniany to grupa związków fosforoorganicznych o cząsteczkach zawierających stabilne, kowalencyjne wiązanie węgiel-fosfor (C-P), które tylko w nielicznych przypadkach ulega chemicznej hydrolizie, fotolizie lub termolizie4, 5). Mimo swojej chemicznej odporności, związki te mogą ulegać biodegradacji przy udziale mikroorganizmów, takich jak bakterie, drożdże i grzyby, wykorzystujących je jako ź[...]

Materiały i przyrządy optoelektroniczne dla zastosowań w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni DOI:10.15199/13.2018.3.9


  Obszary zastosowań koherentnych źródeł emitujących w zakresie NIR - MidIR Wzrost zainteresowania koherentnymi źródłami promieniowania w paśmie podczerwieni, bliskiej (NIR - długość fali λ do 2,5 μm) i średniej (MidIR - 2,5 - 25 μm) w ciągu ostatnich lat wiąże się z odkryciami nowych zjawisk/własności lub nowych aspektów znanych zjawisk i wynikającymi z nich możliwościami zastosowań. Równolegle, rozwój technologii materiałowych umożliwia konstrukcję efektywnych przyrządów na to pasmo. Dotyczy to zastosowań cywilnych jak i obszaru obronności. Istotne jest, że pasma te uznane są za ‘bezpieczne dla oka’ (promieniowanie o długościach fal λ powyżej 1,4 μm praktycznie całkowicie absorbowane jest przez ciało szkliste oka, co ochrania siatkówkę). Dlatego emitery na ten zakres spektralny można stosować zarówno w systemach zamkniętych jak i otwartych - do wolnej przestrzeni. Poniżej omówione są skrótowo niektóre zastosowania gospodarcze i specjalne: ● Detekcja gazów (np. H2O, CO2, N2O) prowadzona w warunkach lokalnych przy mocach rzędu 15 μW oraz w systemach dalekiego zasięgu jak LIDAR lub satelitarny monitoring gazów cieplarnianych z zastosowaniem nanosekundowych impulsów promieniowania o energii rzędu 90 mJ; ● Pomiary atmosfery (np. zachmurzenie, prędkość wiatru, koncentracja pary wodnej). Wykorzystywany jest fakt, że promieniowanie z zakresu 2 μm absorbowane jest w powietrzu jedynie przez parę wodną (linia absorpcyjna ok. 1,9 μm), jednocześnie tuż obok dla λ powyżej 2,1 μm występuje okno transmisyjne (rys. 1, czerwone zaznaczenie); Rys. 1. Transmisja wody i wynikowa (z uwzględnieniem wszystkich składowych) transmisja atmosfery Fig. 1. Water transmission and resultant (taking all constituents) atmosphere transmission Elektronika 3/2018 33 Telekomunikacja w wolnej przestrzeni - wykorzystywane jest ww. okno atmosferyczne w paśmie 2 - 2.5 μm. Z powodu s[...]

 Strona 1