Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"A. Gołda"

Robotyzacja w produkcji i pakowaniu żywności DOI:10.15199/65.2015.7.2


  W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą zastosowania robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym i omówiono kilka przykładowych rozwiązań związanych z produkcją i pakowaniem żywności. Zwrócono uwagę na specyfikę procesów w przemyśle spożywczym i wymagania z tym związane. Przedstawiono uwarunkowania rynkowe i perspektywy zastosowania robotyzacji w przemyśle spożywczym.Od kilkunastu lat można zaobserwować systematyczny rozwój robotyki, czyli dziedziny nauki zajmującej się budową robotów, oraz coraz szersze wdrażanie robotyzacji w przemyśle. Głównym odbiorcą robotów przemysłowych pozostaje w dalszym ciągu przemysł motoryzacyjny, ale roboty są coraz częściej spotykane w innych gałęziach przemysłu, w tym także w przemyśle spożywczym. Jako czynniki wzrostu eksperci [7] wskazują: wzrost różnorodności produkcji i podwyższone standardy jakości, a także wymagania dotyczące higieny produkcji oraz krótsze cykle produkcyjne i częstsze zmiany w systemie produkcji. Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) [9], sprzedaż nowych robotów na świecie systematycznie rośnie (po krótkotrwałym spadku w 2009 r., spowodowanym międzynarodowym kryzysem finansowym). Szacuje się, że obecnie na całym świecie pracuje ok. 1,5 mln robotów przemysłowych. Najwięcej instalacji znajduje się w krajach wysoko uprzemysłowionych, takich jak Japonia, Korea Południowa, USA, a w Europie liderem w tej dziedzinie są Niemcy. Natomiast w Polsce robotów przemysłowych jest stosunkowo niewiele i większość z nich pracuje w trzech nowoczesnych zakładach motoryzacyjnych. Według raportu [14], ma na to wpływ wiele czynników, np. niewielka liczba dużych zakładów przemysłowych, mała skala produkcji czy produkcja oparta na pracy fizycznej. Także czynniki subiektywne, takie jak różne wątpliwości związane z robotami przemysłowymi, jakie towarzyszą polskim przedsiębiorcom, np. wysoki koszt inwestycji w robotyzację, hamują jej rozwój. Liczba robotów w Polsc[...]

Peltier modules array on common alumina substrate for the blind - thermal and electrical tests

Czytaj za darmo! »

Blind people can read characters by touching convex paper or by using Braille charts based on piezoelectric crystals. The main disadvantage of a piezoelectric chart is a limitation to two lines of a text because of the necessary crystal length. This results in impossibility of displaying graphics. Recently there were news about the special device for blind people that can transfer informatio[...]

Niskomocowy generator pierścieniowy CMOS sterowany napięciem


  Idea generatora pierścieniowego jest jedną z najprostszych, najbardziej znanych i często wykorzystywanych w projektach zarówno przez konstruktorów systemów analogowych, jak i cyfrowych. Układ ten składa się z szeregu identycznych struktur wzmacniających połączonych kaskadowo i zapiętych w pętli sprzężenia zwrotnego łączącej pierwszy i ostatni stopień, tak aby spełniony był warunek generacji drgań. Okres oscylacji równy jest podwojonej sumie czasów opóźnień wnoszonych przez poszczególne stopnie [1] i zależy od punkt pracy układu, którego kontrolowana zmiana stanowi podstawę do budowy generatorów przestrajanych. W literaturze wiele prac poświęcono konstrukcjom stopni wzmacniających poczynając od najprostszych inwerterów CMOS [1, 2, 3], a kończąc na realizacjach symetrycznych w postaci rozbudowanych par różnicowych [5]. Generatory pierścieniowe w realizacjach scalonych stanowią układy zajmujące małą powierzchnię, umożliwiające przestrajanie w zakresie obejmującym kilka dekad i pobierające niewielką moc [1]. Są przez to konkurencyjne w stosunku do generatorów LC, niemniej jednak w porównaniu z nimi wnoszą do sygnału znacznie większe szumy fazowe, będące krytycznym parametrem w systemach radiokomunikacyjnych [2, 3]. Generatory pierścieniowe stosowane są głównie w układach testowych systemów cyfrowych, w projektach szerokopasmowych pętli fazowych, a także w pomiarach czasów propagacji bramek logicznych. W niniejszym artykule przedstawiono projekt i wyniki symulacji po ekstrakcji z topografii generatora pierścieniowego wykonanego w technologii AMS 0,35 μm. W pracy do sporządzenia topografii i przeprowadzenia symulacji posłużono się pakietem Cadence. Głównym przeznaczeniem układu jest taktowanie systemów cyfrowych testowanych pod kątem zjawisk termicznych i elektrotermicznych. Nadrzędnym założeniem projektowym jest uzyskanie liniowej charakterystyki przestrajania w odpowiednio szerokim zakresie częstotliwości oraz mały pobór [...]

Overheat security system for high speed embedded systems (Układ ochrony przed przegrzaniem dla szybkich systemów wbudowanych)


  Considering the aspiration to make modern digital circuits faster and scaling down the technology researchers must take into account thermal effects. The goal is to find the optimal balance state between keeping the throughput of the system on the possible maximum level and decreasing power consumption of the device. Assuming that circuit cannot exceed acceptable maximum temperature for proper work it should be controlled in the way that keeps its temperature as close to the permissible limit as possible with minimal fluctuations. To achieve that some dynamic control systems have been developed including: dynamic voltage scaling (DVS), dynamic clock throttling (DCT) and dynamic frequency scaling (DFS) [1]. Despite former achievements on the field some further investigations must be done to improve thermal behaviour of the circuit. The paper describes a structure of the wide-range oscillator which generates the frequency dependent on the present temperature of the silicon die. The structure of the circuit, designed and fabricated in CMOS LF 150 nm (1.8 V), technology will be presented in the next sections. The temperature-controlled oscillator (TCO) works with the OctaLynx 8-bit microcontroller which is a prototype implemented in the same silicon die and created for test purposes [2]. Motivation for Temperature-Controlled Oscillator The concept of temperature-controlled oscillator origins from the fact that circuit working with higher frequency consumes more power. That means that if the silicon die reaches high temperature range it is necessary to lower the clock rate and as a consequence cool the chip down. The problem is how to manage the frequency of the clock to minimize temperature fluctuations and let the circuit work possibly fast. Simpler dynamic systems sensed the temperature and when it crossed fixed reference level just divided the frequency of clock signal. This action can be not efficient enough because as it is[...]

Sterownik sprzętowy do wielokanałowego ultradźwiękowego systemu wykrywania przeszkód

Czytaj za darmo! »

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie układu scalonego zaprojektowanego jako element systemu nawigacyjnego dla osób niewidomych w ramach projektu MOBIAN. Jako efekt pracy i konsultacji z niewidomymi powstał prototyp urządzenia nawigacyjnego informującego użytkownika o przeszkodach znajdujących się przed nim. Urządzenie będące pomocą dla niewidomych w poruszaniu się powinno być niewielkie i wygodne. Dlatego też zdecydowano się na zastąpienie elementów dyskretnych części układu wykrywającego przeszkody jednym dedykowanym układem scalonym. Układ ten jest sterownikiem obsługującym przetworniki ultradźwiękowe służące do wykrywania przeszkód. W artykule omówiono budowę sterownika i przedstawiono jego funkcjonalność. Abstract. The aim of this paper is to present an integrated circuit designed as element of navigation system for blind people realized as part of MOBIAN project. As an effect of cooperation and consultations with the blind the prototype of navigation device, informing user about obstacles was made. Device that is supposed to be helpful for blind people in moving around ought to be comfortable and of a small size. That is why it was decided to replace discrete elements of obstacle detection circuit with one application scpecific integrated circuit. This IC is a driver for ultrasound transducers used for obstacle detection. In this paper structure and functionality of driver is described. (Hardware driver for multichannel ultrasonic obstacle detection system). Słowa kluczowe: ASIC, osoby niewidome, ultradźwięki, generator VCO. Keywords: ASIC, blind people, ultrasound, VCO generator. Wstęp Mobilny System Bezpieczeństwa dla Niewidomych - MOBIAN [1] - powstał jako pomoc w poruszaniu się dla osób niewidomych. Stworzony przez Wojciecha Gelmudę i Andrzeja Kosa prototyp informuje użytkownika o przeszkodach i zagłębieniach, takich jak wykopy czy schody, a także o przeszkodach o małych rozmiarach znajdujących się na wysokości głowy niewi[...]

Investigation of integrated circuit thermal parameters for different package configurations


  Big power consumption resulting with overheating is an important problem in designing high frequency integrated circuits [1]. As a consequence thermal issues of the circuit work must be considered. That is the reason why precise information on thermal parameters is necessary. The paper presents measurements of thermal parameters of an integrated circuit. The measurements were done for a test chip consisting of some heat sources and temperature sensors. Presented results were gathered in several different chip configurations. Finally, software has been created for verification of the results calculated by the model. Calculated values of the temperature are compared with ones measured in the chip. Measurement system To obtain information about thermal parameters (thermal resistance, thermal capacity and thermal time constant) of the integrated circuit under different test conditions a specialized measurement system is needed. In presented case it is based on ASIC (Application Specified Integrated Circuit) dedicated for thermal investigations and EFM32 microcontroller. The test chip was designed and fabricated in CMOS 0.7 [mikro]m technology with 5 V supply voltage. Structure of the integrated circuit is presented in Fig. 1A [2]. Elements marked as ‘A’ are analogue parts while 'D' are digital ones. They play a role of heat [...]

Design and testing of CMOS asynchronous flash analog-to-digital converter

Czytaj za darmo! »

The CMOS asynchronous flash analog-to-digital converter has been designed by the Authors and fabricated in CMOS AMS 0.35 μm technology [1], Fig. 1. The objective of this paper is to evaluate parameters of the asynchronous flash analog-to-digital converter (ADC) with additional error detection system. Severalmethods of testing were considered and two of them were chosen as the best to further modification for asynchronous ADC tests. These methods are test code method and input-output method [2]. The objective of testing is to measure overall performance of the device concerning static, dynamic, noise, and power parameters. Additionally, dynamic parameters of comparator alone and parasitic capacitances of the package were also measured. The ADC design overview The goal of [...]

Evaluation of the effectiveness of phosphorus-sulfur fertilizers produced on the basis of ground rock phosphate. Part 2**. Agronomic efficiency of fertilizers and their impact on the environment Ocena efektywności nawozów fosforowo-siarkowych produkowanych na bazie mielonego fosforytu. Cz. II. Agronomiczna efektywność nawozów oraz ich wpływ na środowisko DOI:10.12916/przemchem.2014.1231


  Six granulated fertilizers including compacted rock phosphate, S and molasses were tested on oats and maize in greenhouse expts. The highest total P uptake was obsd. for triple superphosphate and for the fertilizer with P:S ratio 1:3.5. The addn. of molasses was ineffective. No deepsoil penetration of phosphate ions was obsd. W doświadczeniach rolniczych, przeprowadzonych w hali wegetacyjnej z udziałem roślin testowych, oceniano dostępność fosforu dla roślin z 6 granulowanych nawozów fosforowo- -siarkowych. Badano również przenikanie jonów fosforanowych i siarczanowych do wody przesiąkającej przez glebę, pod kątem oceny wpływu tych nawozów na środowisko. Największą efektywność agronomiczną wykazał nawóz o stosunku P:S = 1,35:1. Jednocześnie nie stwierdzono nadmiernego przenikania jonów fosforanowych w głąb gleby, co pozwala sądzić, że jego stosowanie w praktyce rolniczej nie stanowi zagrożenia dla eutrofizacji wód. Istnieje natomiast możliwość wzrostu stężenia jonów siarczanowych w wodach podziemnych. Wiele badań wskazuje na możliwość zwiększenia agronomicznej efektywności fosforytów poprzez domieszkę lub granulację z siarką2-6), a także kompostowanie z surowcami organicznymi7, 8). Nawozy fosforowo- siarkowe (FS) zasługują na uwagę ze względu na relatywnie mały koszt procesu produkcyjnego i jego niewielką uciążliwość dla środowiska, elastyczność stosunku fosforyt:siarka, możliwość użycia gorszej jakości fosforytów, nieprzydatnych w produkcji dobrze rozpuszczalnych nawozów fosforowych, oraz stopniowego uwalniania P i S z nawozów, co ma duże znaczenie prośrodowiskowe. W następstwie procesów mikrobiologicznych zachodzących w glebie, siarka znajdująca się w bliskim kontakcie z fosforytem, w wyniku przemian do kwasu siarkowego, powoduje wzrost rozpuszczalności związków fosforowych. Badania wykazały, że skuteczność nawozów FS zależy od stosunku fosforytu do siarki, jakości fosforytu oraz stopnia jego przemiału9-12). Nal[...]

 Strona 1