Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman Juzefowycz"

FUNKCJA KOHERENCJI ŁĄCZNIE OKRESOWO NIESTACJONARNYCH SYGNAŁÓW LOSOWYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.102


  Przeanalizowano funkcję koherencji opisują- cą stopień skorelowania harmonicznych składowych sygna- łów losowych, które są łącznie okresowo niestacjonarne. Wykazano, że wprowadzona funkcja koherencji nie zmie- nia się przy liniowych przekształceniach sygnałów. Omó- wiono jej własności dla przypadków amplitudowo i fazowo zmodulowanych sygnałów. 1. WPROWADZENIE Przeprowadzenie wzajemnej analizy kowariancyjnej i widmowej jest niezbędne przy badaniu zarówno jedno- jak i wielokanałowych układów teletransmisyjnych, identyfikacji właściwości torów przenoszących sygnały, lokalizacji i oceny ich źródeł itp. [1-3]. Do analizy powiązań łącznie stochastycznych stacjonarnych sygnałów losowych [...]

ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI MODULACJI ŁĄCZNIE OKRESOWO NIESTACJONARNYCH SYGNAŁÓW LOSOWYCH DOI:10.15199/59.2017.6.40


  Z koniecznością przeprowadzenia analizy powiązań między właściwościami sygnałów spotykamy się w wielu zagadnieniach telekomunikacyjnych (badanie kanałów transmisyjnych, identyfikacji torów przesyłowych, lokalizacji i oceny źródeł sygnałów itp. [1,2,10,11]). Taka analiza może być przeprowadzona w oparciu o te charakterystyki, które opisują wzajemne właściwości sygnałów. Dla łącznie stacjonarnych sygnałów  t  i  t  podstawowymi charakterystykami są widmowe gęstości mocy f     i f     , jak też wzajemna gęstość widmowa f     . Określona na podstawie tych wielkości funkcja koherencji         f f f           umożliwia wydzielenie tej części mocy jednego z sygnałów, która przy częstotliwości  jest określona mocą drugiego [1,2]. Sygnały, z którymi w większości przypadków mamy do czynienia w radiokomunikacji, są okresowo niestacjonarnymi sygnałami losowymi (ONSL) [3,4,5,12]. Jeśli takie sygnały są łącznie ONSL, to ich wzajemna funkcja kowariancji b t,u E t       t  u , t  t  m t      , t  t  m t      , m t  E t     , m t  E t     , E - operator wartości oczekiwanej, jak też wzajemna gęstość widmowa     1 , , 2 i u f t b t u e du     [...]

 Strona 1