Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"A. Gacek"

Badania gazomierzy rotorowych na potrzeby oceny zgodności z Dyrektywą 2004/22/EC


  Dyrektywa MID [1] (skrot z j.z. ang.: Measuring Instruments Directive) nale.y do grupy dyrektyw nowego podej.cia, wdra.aj.cych system oceny zgodno.ci, zast.puj.cy dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej. Ocena zgodno.ci wi..e si. z przej.ciem w 1985 r. od dyrektyw .starego podej.ciah do dyrektyw .nowego podej.ciah i ocen. modu.ow. wyrobow. Jest to spojny system post.powania, uregulowany w Polsce w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno.ci [2]. Ocena wyrobow dotyczy tylko wymaga. zasadniczych, a najprostsz. metod. udowodnienia, .e wyrob spe.nia te wymagania, jest wykazanie zgodno.ci z norm. europejsk., zharmonizowan. z dyrektyw.. Post.powanie dowodz.ce zgodno.ci musi by. realizowane wed.ug procedury z.o.onej z jednego lub dwu, spo.rod kilkunastu modu.ow oceny zgodno.ci. Niektore modu.y mog. by. realizowane przez samego wytworc., wi.kszo.. wymaga udzia.u strony trzeciej, zwanej jednostk. notyfikowan.. Na dowod, .e wyrob przeszed. ocen. pomy.lnie, na wyrobie nak.ada si. znak .CEh, a producent wystawia deklaracj. zgodno.ci. Dyrektywa 2004/22/EC (MID) Dyrektywa w sprawie przyrz.dow pomiarowych zosta.a zaimplementowana do prawa polskiego poprzez ustaw. z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno.ci oraz zmianie niektorych innych ustaw [3] oraz rozporz.dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymaga. dla przyrz.dow pomiarowych [4]. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ˇ GRUDZIE. 2010 11 Dyrektyw. MID stosuje si. do urz.dze. i systemow z funkcjami pomiarowymi, zdefiniowanymi w za..cznikach zawieraj.cych wymagania szczego.owe dla poszczegolnych przyrz.dow. Dyrektywa zawiera 10 za..cznikow, wymagania dla gazomierzy i przelicznikow do gazomierzy znajduj. si. w za..czniku MI-002. W powy.szej dyrektywie wprowadzono dziesi.cioletni okres przej.ciowy, tj. do 29 pa.dziernika 2[...]

Stanowisko diagnostyczne wykorzystujące aplikację ASIX do celów testowania urządzeń EAZ typu MUPASZ

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie stanowiska diagnostycznego do testowania urządzeń MUPASZ2001G, wykorzystującego system informatyczny oparty na narzędziach do projektowania systemów nadrzędnych ASIX. Opracowany system diagnostyczny wykorzystywany jest w laboratorium ITR. Umożliwia wykonywanie kompleksowych testów urządzeń produkcyjnych przeznaczonych dla odbiorców docelowych - w ost[...]

Proste rozwiązania do kontroli jakości wody w przemyśle spożywczym

Czytaj za darmo! »

Producenci żywności - w tym zwłaszcza napojów bezalkoholowych oraz piwa - i zakłady mleczarskie mają szczególne wymagania w stosunku do wody produkcyjnej. Wymagania te są o wiele bardziej rygorystyczne niż wymagania stawiane wodzie dostarczanej wodociągiem. Parametry zwykłej wody nie pozwalają na jej zastosowanie w procesach produkcyjnych. Jest ona za twarda, ma zbyt wysoką zasadowość, zawi[...]

Analiza opłacalności wymian profilaktycznych obiektów nienaprawialnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę określania optymalnych terminów zastępowania eksploatowanych obiektów nienaprawialnych obiektami nowymi. W klasycznym podejściu do problematyki opłacalności wymian obiektów nienaprawialnych zakłada się takie same rozkłady trwałości obiektów nowych i wycofywanych z eksploatacji, natomiast w artykule założono, że obiekty nowe charakteryzują się innymi rozkładami trwałości. Abstract. Methodology aimed at calculation of optimal deadlines concerning replacement of unreparable using objects with new ones is presented. In classical approach to replacement profitability of unreparable new objects and out of service ones the same distributions of service life are assumed, whereas in the article different distributions of the service life are attributed to new objects. (Analysis of preventive replacement profitability of unreparable objects) Słowa kluczowe: obiekt nienaprawialny, wymiana profilaktyczna, intensywność uszkodzeń, izolator długopniowy. Keywords: unreparable object, preventive replacement, failure rate, long-rod insulator. Wstęp Układy izolacyjne, tory prądowe oraz osprzęt, ulegające podczas eksploatacji procesom starzeniowym, zwiększają awaryjność systemu elektroenergetycznego (SE). Z jednej strony powoduje to pogorszenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego, a z drugiej - wzrost kosztów eksploatacji (wykonywanie napraw i remontów, straty w postaci niesprzedanej, a zakontraktowanej energii, wypłaty odszkodowań i innych roszczeń z powodu braku zasilania odbiorców lub pogorszenia się jakości energii elektrycznej). Analizując stan techniczny niektórych obiektów sieciowych i uwzględniając wyniki tej analizy w rachunku kosztów można dojść niekiedy do wniosku, że bardziej opłacalna od wykonywania napraw i remontów istniejących obiektów jest ich wymiana na obiekty nowe. Z tego też powodu poszukuje się ekonomicznie uzasadnionych przesłanek, pozwalających oszacować optymalny termin nie tylko remontu, ale również p[...]

Zastosowanie zdalnej diagnostyki wyłącznika w układzie zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego


  Nowoczesne systemy elektroenergetyczne pozwalają na łączenie coraz to większej liczby funkcji diagnostycznych, pomiarowych, sterujących i zabezpieczeniowych. Przykładem takim jest połączenie funkcji diagnostyki wyłącznika z układem zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego ze stopniowym jego odciążaniem. Połączenie tych funkcji umożliwia szybką komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami a systemem analizy i przetwarzania danych. Układ zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego Znane są układy realizujące funkcje zabezpieczeń przeciążeniowych transformatora zasilającego. Najprostszy z nich to układ składający się z modułu pomiarowego MP połączonego z modułem zabezpieczenia przeciążeniowego MZ, który podejmuje decyzję o odłączeniu transformatora za pomocą modułu sterowania MS (rys. 1). Układ ten na podstawie pomiaru prądu oblicza czas, przez jaki transformator może być przeciążony, a następnie po upływie tego czasu wyłącza wszystkie odbiorniki energii zasilane przez ten transformator. Jest to jednak układ pozbawiony możliwości kontroli aktualnego rozpływu mocy, przez co nie ma możliwości stopniowego odciążania przeciążonego transformatora zasilającego. Istnieje również układ realizujący funkcje samoczynnego mocowego odciążania. Układ ten składa się z modułu pomiarowego MP połączonego z modułem automatyki mocowego odciążania MAMO, który współpracuje z modułem sterowania MS (rys. 2). Układ ten na podstawie pomiaru prądu i napięcia wylicza wartość mocy, a następnie gdy wartość obliczonej mocy przekroczy z góry określony próg, wyłącza odbiorniki energii zasilane przez transformator. Jest to jednak układ, który nie ma informacji na temat poboru mocy przez pojedynczy odbiornik energii, nie ma też możliwości wyłączania pojedy[...]

Próba oceny przydatności ceramicznych i nieceramicznych izolatorów elektroenergetycznych stosowanych w sieciach rozdzielczych i rozdzielczo-przesyłowych

Czytaj za darmo! »

W artykule oceniono przydatność ceramicznych i nieceramicznych (głównie kompozytowych) izolatorów stacyjnych i liniowych w sieciach SN i 110 kV. Przedstawiono zalety wybranych rozwiązań układów izolacji liniowej i stacyjnej oraz obawy towarzyszące zastosowaniu konkretnego układu izolacyjnego. Zbiór zalet i wad wynikających z zastosowania poszczególnych rodzajów izolacji tworzy zarys kryteriów wyboru konkretnego rodzaju układu izolacyjnego, przeznaczonego do określonego zastosowania. Ze względu na różne wymagania i specyfikę pracy, izolacja stacyjna i liniowa analizowana jest oddzielnie. Abstract. Usefulness of ceramic and non-ceramic insulators (mainly composite ones)as line and station power insulators in MV and 110 kV networks is assessed in the article. The following aspects have been considered: advantages of chosen solutions of line and station power insulation and thread resultant from application of specific type of an insulating system. A set of advantages and faults (threats) of particular types of insulating systems creates an outline of criteria for choice of specific insulating system destined for a given application. For the sake of different requirements and operation specificity station and line insulation is analyzed separately. (An attempt on assessment of usefulness of ceramic and nonceramic power insulators in distribution and sub-transmission networks) Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, izolatory ceramiczne, eksploatacja. Keywords: composite insulators, ceramic insulators, operation. Wstęp W wielu dziedzinach, w tym również w elektroenergetyce, występuje konieczność dokonywania wyborów na etapie planowania, projektowania i inwestowania. W artykule rozpatruje się problem wyboru rodzajów izolatorów (spośród ceramicznych, kompozytowych i hybrydowych) stosowanych w liniach i stacjach elektroenergetycznych. Izolatory jako obiekty techniczne podlegają ścisłemu doborowi na podstawie wielu kryteriów, m.in. kryterium n[...]

Podobieństwa i różnice w projektowaniu i konstruowaniu izolatorów liniowych wiszących ceramicznych i kompozytowych

Czytaj za darmo! »

Izolatory kompozytowe, charakteryzujące się właściwościami odmiennymi od konwencjonalnych izolatorów elektroenergetycznych, są stosowane coraz szerzej. W artykule w zwięzły sposób przedstawiono metodykę projektowania i konstruowania ceramicznych i kompozytowych izolatorów liniowych wysokiego napięcia oraz porównano zasady projektowo-konstrukcyjne dotyczące rozważanych grup izolatorów, istotnych ze względu na rosnące wciąż wymagania techniczne i niezawodnościowe. Abstract. Composite insulators, characterized by properties different from conventional power transmission insulators, are used more widely. The article presents a concise methodology for the design and construction of ceramic and composite insulators of high voltage lines. The principles of design and construction of considered groups of insulators, important because of the growing technical and reliability requirements were compared. (Similarities and differences in design of suspension line ceramic and composite insulators) Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, izolatory ceramiczne, projektowanie. Keywords: composite insulators, ceramic insulators, design. Wprowadzenie W rozumieniu tzw. nauki konstrukcji, projektowanie i konstruowanie są wirtualnymi i ściśle z sobą powiązanymi procesami inżynierskimi. Projektowanie dotyczy określenia pożądanych właściwości i postaci konstrukcyjnej układu izolacyjnego, natomiast konstruowanie - opracowania najlepszego sposobu rozwiązania technologicznego umożliwiającego realizację założeń projektowych. Projekt wynika więc bezpośrednio z potrzeby działania układu izolacyjnego, a konstrukcja z potrzeby jego wytworzenia w konkretnej postaci [6]. Wysokonapięciowe izolatory elektroenergetyczne zalicza się umownie do grupy izolacji powietrznej, gdyż o ich wytrzymałości elektrycznej decyduje zazwyczaj napięcie przeskoku w powietrzu między okuciami konstrukcji. Charakterystyczną cechą izolatorów elektroenergetycznych jest ich niewspółmiernie du[...]

Propozycja kwalifikowania i ustalania kolejności badań diagnostycznych linii kablowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia cele diagnostyki linii kablowych, kryteria kwalifikowania linii kablowych do badań diagnostycznych oraz sposób wyznaczania kolejności wykonywania badań linii kablowych. Przedstawiono czynniki wpływające na proces ustalania kolejności badanych linii kablowych, uwzględniające prawdopodobieństwo uszkodzenia i jego potencjalne skutki oraz zaprezentowano matematyczną metodę wielokryterialnej oceny porównawczej, według której można ustalać kolejność badania linii kablowych. Abstract. The article contains purposes of diagnosis of cable lines, qualification criteria of cable lines to diagnostic tests and the way how a sequence of tests should be arranged. The factors influenced a process of arrangement of a sequence of tests are discussed; probability of damage and its potential effects have been taken into account. The mathematical method of many-criteria comparative evaluation in order to establish a sequence of diagnostic tests of cable lines is presented. (Proposition concerning qualification and arrangement of a sequence of diagnostic tests of cable lines). Słowa kluczowe: linie kablowe, diagnostyka, eksploatacja, kolejność badań. Keywords: cable lines, diagnostics, operation, sequence of tests. Wstęp Wdrażając diagnostykę linii kablowych SN do strategii ich obsługi lub chcąc zwiększyć efekty jej stosowania należy zastanowić się, które linie kablowe powinny zostać zakwalifikowane do badań, które należy zbadać w pierwszej kolejności, a które można zbadać później. Tak postawiony problem nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy - przy ograniczonych środkach w postaci sprzętu czy zasobów ludzkich - należy przeprowadzić diagnostykę dużej liczby linii kablowych eksploatowanych na terenie koncernu energetycznego lub nawet jego części. Rozwiązanie problemu musi wiązać się z celem, jaki towarzyszy zwykle wprowadzeniu diagnostyki linii kablowych SN do strategii ich obsługi eksploatacyjnej. Celem tym jest najczęściej po[...]

 Strona 1  Następna strona »