Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław AUGUSTYNIAK"

Diagnozowanie procesu degradacji stali metodami elektromagnetycznymi. Część I


  Proces degradacji stali eksploatowanej przez wiele lat w warunkach oddziaływania podwyższonej temperatury i naprężeń jest nadal jednym z podstawowych problemów technologicznych i ekonomicznych w energetyce [1]. Wydaje się, iż w przypadku naszej energetyki bazującej na relatywnie starych instalacjach, o czasach eksploatacji rzędu 100 czy 200 tyś. godzin, zadaniem o zasadniczym znaczeniu jest prognozowanie trwałości resztkowej instalacji, czyli różnicy czasu między praktyczną i obliczeniową trwałością rozporządzalną [2]. Kontrola stanu materiału i szacowanie pozostałej trwałości elementów instalacji muszą być wynikiem kompleksowych badań diagnostycznych, prowadzonych według ściśle przyjętych procedur [3]. Takie procedury dotyczą np. rurociągów parowych wysokoprężnych [4,5]. Szczególne znaczenie i ekonomiczne i techniczne mają nieniszczące metody diagnostyczne badań, a wśród nich - w przypadku stali wykazujących właściwości ferromagnetyczne - metody wykorzystujące właśnie specyficzne właściwości magnetosprężyste tych stali. Poszukiwane są też nieniszczące metody diagnostyki procesu degradacji stali austenitycznych eksploatowanych w energetyce. Niniejsze opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na postęp w dziedzinie elektromagnetycznych metod diagnozowania procesu degradacji stali ferrytycznych a także austenitycznych. Z doniesień literaturowych wynika wniosek, iż od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby opracowania skutecznej nieniszczącej metody diagnozowania zmian w mikrostrukturze stali eksploatowanych w energetyce. W kraju kontrolę postępu degradacji struktury przeprowadza się nadal głównie trzema metodami nieniszczącymi. Polegają one na: 1) pomiarze twardości, 2) badaniach metalograficznych warstw powierzchniowych za pomocą przenośnego mikroskopu lub replik i na próbach łódeczkowych, oraz 3) pomiarze współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych. Autorzy [6] podkreślali ograniczoną skuteczność wymienionych wyżej metod. Twie[...]

Diagnozowanie procesu degradacji stali metodami elektromagnetycznymi. Część 2.


  Podane tu wyniki badań dotyczą badań głównie laboratoryjnych. W części pierwszej przedstawione są badania stali ferromagnetycznych, a w drugiej - stali austenitycznych. 3.1. Badania stali ferromagnetycznych W niniejszym opracowaniu są opisane wyniki badań, które ilustrując podstawowe właściwości HEB i EMA dobrze pokazują zalety i ogra-niczenia w stosowaniu tych efektów dla potrzeb badań nieniszczących. Są tu cytowane najpierw wyniki uzyskane dla stali typu 10H2M, gdyż te badania były najpełniejsze. Wyniki badań stali 15HM przedstawiono między innymi w [29,30,36,37] i [38]. Na rys. 9 oraz rys. 10 pokazano dla dwóch stanów stali T22 (amerykański odpowiednik stali 10H2M) fragmenty (połowy) pętli histerezy natężenia EMA (napięcie skuteczne Ua) oraz magnetostrykcji λ, a także indukcji magnetycznej B zarejestrowanych podczas zmiany natężenia pola magnetycznego H od wartości ujemnych do dodatnich. Mikrostruktura eksploatowanej stali świadczyła o początkowym staDOZÓR TECHNICZNY 5/2010 ___________________________________________________________________________________93 nie degradacji (zawansowana koagulacja wydzieleń [39]). Badania te wykonano dla próbek w kształcie prostopadłościanów wyciętych z rur przegrzewaczy pary. Jak widać, wykresy EMA charakteryzują się wystąpieniem dwóch maksimów oraz znaczącym obniżeniem natężenia dla stanu eksploatowanego. Wykresy indukcji B nie wskazują na istotne zmiany kształtu pętli B(H). Wyraźne jest natomiast obniżenie amplitudy zmian magnetostrykcji λ dla próbki zdegradowanej. Można również zauważyć, iż położenia maksimów EMA są dobrze skorelowane z natężeniem pola H, dla którego magnetostrykcja zmienia się najszybciej. Dwa maksima EMA tłumaczy się procesem intensywnego ruchu granic typu "90o" odpowiednio podczas kreacji i anihilacji domen magnetycznych [36]. Zmniejszanie się magnetostrykcji dla dużych natężeń H świadczy o dominacji procesów obrotu magnetyzacji. Pokazane wyniki dowodzą ścisł[...]

Creep damage zone detection in exploited power plant tubes with magnetoacoustic emission

Czytaj za darmo! »

The magnetoacoustic emission (MAE) is very sensitive to microstructure modifications that lead to changes in local energy barriers. This is the case of ferromagnetic steels exploited in power plant boilers, in which a progressive growth and coagulation of precipitates leads to decrease in the MAE intensity. Since the gas temperature distribution inside the boiler is not homogenous, the creep dam[...]

Impact of plate dimensions on time and space distributionof magnetic field induction inside the plate magnetized with C-core at various frequencies

Czytaj za darmo! »

The study is dedicated to the numerical method of calculating with good accuracy of space and time distribution of magnetic field (both B and H), in ferritic steel plates of various geometries. Indirect methods of experimental verification of simulations are presented, including the Hall effect measurements along the surface of the plates. Simulations are made at frequencies from 0.1 Hz (quasi-s[...]

 Strona 1