Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KARLIŃSKI"

Wybrane problemy pozycjonowania detali przy użyciu inspekcji wizyjnej na przykładzie automatycznego systemu kontroli filtrów SKF-11


  Zasadniczym elementem machatronicznym systemu kontroli filtrów SKF-11 jest podajnik obrotowy wyposażony w 24 gniazda pomiarowo- ransportowe. Detale umieszczane są przez operatora na podajniku taśmowym i przemieszczane w kierunku pola działania robota wejściowego. Na rys. 1 pokazane jest urządzenie SKF-11.Pojawiające się w strefie działania robota detale poddawane są inspekcji wizyjnej przy pomocy umieszczonej nad podajnikiem kamery pozycjonowania XY. Filtry pobierane są przez robota i umieszczane w gnieździe wejściowym podajnika obrotowego. W trakcie cyklu kontrolnego przemieszczane są na kolejne pozycje pomiarowe, a w fazie końcowej segregowane przez robota toru wyjściowego. Detale sklasyfikowane jako dobre umieszczane są na transporterze wyjściowym i znakowane przy pomocy tamponiarki. Podsystem inspekcji wizyjnej w torze wejściowym System analizy obrazu toru wejściowego (rys. 2) składa się z kamery obrazującej detal w rzucie poziomym (kamera 1) oraz kamery obserwującej filtr w rzucie bocznym (kamera 2), w celu identyfikacji kąta obrotu. W zależności od rodzaju identyfikowanego filtra inspekcja wizyjna odbywa się w jednym lub dwóch rzutach. Rys. 2. Systemy inspekcji wizyjnej toru wejściowego Fig. 2. Input line vision inspection system Kamera 1 Kamera 2 Rys. 3. Lokalizacja robota załadowczego w torze wejściowym urządzenia SKF-11 Fig. 3. Loading robot localization on SKF-11 device input line Elektronika 8/2012 10[...]

Analiza przemian fazowych piramidalnych próbek popiołu przy zastosowaniu techniki przetwarzania i analizy obrazów DOI:10.15199/ELE-2014-084


  Wykorzystując skomputeryzowane systemy wizyjne można dokonać rejestracji i analizy przemian fazowych materiałów stałych. Próbkę materiału poddawanego procesowi oznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych (temperatura deformacji, kuli, półkuli, płynięcia) ogrzewa się w znormalizowanych warunkach, rejestrując parametry określające jej wielkość i kształt [2, 3]. Proces badania przemian fazowych polega na analizie kształtu próbki w funkcji temperatury. Dotychczasowe badania materiałowe, realizowane były przy wykorzystaniu próbek w postaci pionowych walców o średnicy 3 mm i wysokości 3 mm. Takiego doboru próbek dokonano ze względu na powszechność ich stosowania w specjalistycznych laboratoriach. Normy związane z oznaczaniem topliwości popiołu przewidują także inne kształty próbek: piramida, sześcian oraz ścięty stożek. W ramach projektu dokonano rozszerzenia funkcjonalności analizatora o możliwość analizy próbek w formie ostrosłupa, którego podstawą jest trójkąt równoboczny (próbki piramidalne). Powtarzalne i jednoznaczne wyznaczenie punktu deformacji stwarza dużo problemów w przypadku próbek walcowych, ze względu na brak ostrych naroży. Zastosowanie próbek piramidalnych powinno przyczynić się do zwiększenia precyzji i powtarzalności wyznaczenia punktu deformacji próbki. Konieczne były także: modyfikacja algorytmów identyfikacji punktów charakterystycznych przemian fazowych oraz rozszerzenie form wizualizacji przebiegu procesu. Odniesienie do norm Metodę oznaczania charakterystycznych temperatur topliwości popiołu z paliw stałych, kształt i wielkość próbek oraz sposób ich przygotowania określają normy: - Norma PN-ISO 540 "Paliwa stałe - Oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową", grudzień 2001, [5] - Norma ISO 540:1995(E) "Solid mineral fuels - Determination of fusibility of ash - High-temperature tube method" - Norma: PN-82/G-04535 "Paliwa stałe. Oznaczanie charakterystyc[...]

Zastosowanie techniki przetwarzania i analizy obrazów do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych oraz do monitorowania procesów wysokotemperaturowych DOI:10.15199/13.2016.6.26


  W artykule przedstawiono przykładowe aplikacje systemów przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczone do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Aplikacje zrealizowane zostały w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i wdrożone w laboratoriach badania paliw stałych. Przedstawione aplikacje zrealizowane zostały na bazie komputera PC i obejmują trzy grupy zagadnień: oznaczanie punktów charakterystycznych przemian fazowych (Norma PN-ISO 540), oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Norma PN-ISO 501) oraz oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga (Norma PN-84/G-04519). Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowane zostały: technika analizy obiektów (blob analysis), oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Ze względu na szczególne warunki pomiarów w przypadku analizatorów wysokotemperaturowych, istotną uwagę poświęcono zagadnieniu akwizycji obrazów próbki. Opracowano i zweryfikowano nowatorski system akwizycji obrazów przy zastosowaniu oświetlenia backlight oraz filtru pasmowo przepustowego. System ten pozwolił na uzyskanie praktycznie takiej samej jakości zdjęć próbki zimnej oraz próbki gorącej, a także na wyeliminowanie mocnych odblasków, pochodzących z bezpośredniego otoczenia próbki. Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową. W ostatnim czasie w ITR prowadzone są również prace, dotyczące przetwarzania i analizy obrazów dla celów monitorowania procesów spalania. W artykule przedstawiono przykładowe techniki wizualizacji i przetwarzania obrazów dla celów monitorowania procesów wysokotemperaturowych. Słowa kluczowe: przetwarzanie i analiza obrazów, analiza sekwencji obrazów, oznaczanie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu, metoda rurowa, paliwa stałe, węgiel kamienny, oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania, oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga, monitorowanie[...]

Inspekcja wizyjna jakości powierzchni tulei cylindrów po operacji honowania

Czytaj za darmo! »

Przemysłowe systemy wizyjne umożliwiają realizację wielu różnorodnych zagadnień inspekcji optycznej, takich jak: precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, identyfikacja i pozycjonowanie elementów, detekcja defektów i analiza jakości powierzchni przedmiotów wykonanych z różnych materiałów, zarówno nieprzezroczystych jak i przezroczystych. Jednym z ważniejszych elementów systemu wizyjnego [...]

Manipulator z orientowaniem i kontrolą wizyjną przenoszonych wyrobów

Czytaj za darmo! »

W wielu zautomatyzowanych procesach technologicznych istnieje konieczność nie tylko automatyzowania operacji mechanicznych, ale również wykonywania bieżącej, międzyoperacyjnej kontroli parametrów jakościowych wyrobów. Celem tej kontroli jest wyeliminowanie z kolejnych etapów procesu technologicznego wyrobów nie spełniających kryteriów kształtu, wymiarów lub uszkodzonych we wcześniejszych fazach procesu. Eliminacja ta prowadzi do oczywistej obniżki kosztów produkcji, wynikającej nie tylko z jak najwcześniejszego eliminowania braków, ale również z przeciwdziałania awariom linii technologicznych, zdarzających się przy używaniu wadliwych materiałów i podzespołów. Manipulator opracowano bazując na przemysłowych układach pneumatycznych. Jego zadaniem jest selekcja wyrobów spełniają[...]

Zastosowanie systemu automatycznej inspekcji wizyjnej dla celów automatyzacji operacji lutowania punktowego w produkcyjnych liniach montażowych


  W artykule przedstawiono zastosowanie podsystemu wizyjnego w oparciu o układ kamery inteligentnej (smart camera), wyposażonej w oświetlacz własny typu LED-ring light, na potrzeby wyznaczania korekty położenia narzędzia roboczego (głowicy lutowniczej) oraz realizacji podstawowych zadań inspekcji jakości lutowanych elementów, wykorzystanego w projekcie badawczo-rozwojowym Nr N R02 0043 06/2009 "Mikrorobot do lutowania punktowego z wizyjnym systemem pozycjonowania i kontroli jakości lutowania do zastosowań w automatycznych liniach montażu podzespołów elektrotechnicznych". Celem tego projektu było opracowanie nowej technologii lutowania punktowego i narzędzia do jej realizacji dla zastosowań w automatycznych liniach montażu podzespołów elektrotechnicznych, tj. opracowanie inteligentnego mikrorobota z wizyjnym systemem pozycjonowania punktu połączenia i wizyjną kontrolą jakości wykonywanych operacji. W wyniku realizacji projektu powstał prototyp mikrorobota lutowniczego przygotowany do zastosowań w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Jest to urządzenie uniwersalne, łatwo adaptowalne do konkretnej aplikacji. W skład systemu wchodzą:  mechanizm współrzędnościowy x/y/z o programowanym zakresie przesunięć w osiach x/y ± 50 mm,  kamera wizyjna z systemem optyczno-oświetleniowym o zakresie obserwacji ok. 50 × 50 mm,  nadążny system grzejny z dynamicznie dostosowaną temperaturą grota lutowniczego, kompensujący obniżanie się temperatury końca grota w momencie zetknięcia się z materiałem łączonych elementów,  system automatycznego porcjowania materiału lutowniczego;  system komputerowy wyposażony w procedury programowe dotyczące: - sterowania ruchami mechanizmu x/y/z i zespołu podawania lutu (pozycjonowanie) na podstawie analizy obrazu zarejestrowanego przez kamerę, - analizy obrazu dla oceny jakości lutowania (stanu powierzchni wykonanego połączenia lutowanego) - dynamicznej regulacj[...]

Wybrane problemy wizyjnej analizy parametrów geometrycznych oraz właściwości powierzchniowych próbki dla oceny typu koksu metodą Gray-Kinga


  W artykule przedstawiono wybrane problemy wizyjnej analizy parametrów próbki dla oceny typu koksu metodą Gray-Kinga. Metodę analizy typu koksu, która została zaimplementowana w analizatorze, określa norma [5]. Oznaczanie typu koksu, będącego produktem spiekania dokonuje się dotychczas na podstawie wizualnej oceny jego kształtu, poprzez porównanie z kształtami wzorcowymi, a także na podstawie oceny właściwości fizycznych koksu (kruchość, łamliwość, liczba kawałków, na które ulega on rozpadowi przy niewielkim obciążeniu, twardość, charakter przełomu, dźwięk wydawany przy pocieraniu itp.). Ocena taka, zwłaszcza w części wizualnej jest w dużej mierze szacunkowa i zawiera w sobie szereg czynników subiektywnych. Opracowany analizator umożliwia uzyskanie dobrej powtarzalności oraz niezawodności kontroli poprzez wprowadzenie oceny ilościowej oraz wyeliminowanie czynników subiektywnych w trakcie badania. Oprogramowanie analizatora zrealizowane zostało w zintegrowanym środowisku wizyjnym eVision firmy Euresys, przeznaczonym do akwizycji, przetwarzania i analizy obrazów. Odniesienie do norm Metodę oznaczania typu koksu, kształt i wielkość próbek oraz sposób ich przygotowania określa norma [5]. Zasada metody polega na równomiernym ogrzewaniu próbki węgla o masie 20 g do temperatury 600ºC w znormalizowanych warunkach (jeśli zachodzi potrzeba, z dodatkiem substancji inertnych) i oznaczaniu typu otrzymanego koksu przez porównanie go z wzorcową skalą typów koksu. Typ otrzymanego koksu ustala się przez porównanie go ze skalą wzorców w przedziale od A do G (rys. 1). System akwizycji obrazów Na rysunku 2 przedstawiono schemat ideowy analizatora. Układ akwizycji obrazu składa się z kamery z obiektywem połączonej z komputerem PC oraz zestawu oświetlaczy. Kamera umieszczona jest na statywie umożliwiającym zmianę odległości przedmiotowej w zakresie 200…420 mm. Rys. 1. Wzorce typów koksu według normy PN-84 G-04519 (wzorce zbinaryzowa[...]

Orientowanie detali oparte na przetwarzaniu obrazów do zastosowań w liniach zautomatyzowanego montażu DOI:


  Inspekcja optyczna w zautomatyzowanych liniach montażowych staje się coraz ważniejszą operacją technologiczną stosowaną we współczesnym przemyśle. Jest ona często jedynym źródłem informacji o poprawności przebiegu kolejnych etapów procesu montażu. Umożliwia ona bieżącą kontrolę kompletności montowanego wyrobu, kontrolę poprawności stosowanych detali i ocenę wyglądu wyrobu. Ważnym zastosowaniem inspekcji jest także orientowanie detali w trakcie operacji montażowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku "trudnych" detali, które nie mogą być orientowane ze względu na kształt (np. elementy o kształcie symetrycznym osiowo) lub rozkład przestrzenny wybranej cechy fizycznej jest typowa dla rodziny stopów SAC. W matrycy stopu widoczne są dendryty ß-cyny (rys. 6 a, b). Na granicy faz stop/miedź tworzy się warstwa związków międzymetalicznych o grubości około 1 μm, lokalnie dochodzących do 3 μm (rys. 7). Analiza EDS wykazała, że tworzy się związek międzymetaliczny Cu6 Sn5. Podsumowanie i wnioski Opracowana pasta ITR-SAC 305 charakteryzuje się właściwościami technologicznymi spełniającymi wymagania norm PN-EN na osiadanie, koalescencję, zwilżanie oraz rezystancję powierzchniową izolacji. Pasta nadaje się do druku przez szablon o grubości 100 μm na automatycznych drukarkach o niskiej prędkości druku. Przeprowadzony montaż wybranych podzespołów elektronicznych opracowaną pastą na linii montażowej SMT, wyposażonej w konwekcyjny piec do lutowania rozpływowego wykazał, że przy zastosowaniu odpowiedniego profilu lutowania uzyskuje się prawidłowe, dobrej jakości połączenia lutowane, co potwierdziły wyniki badań mikroskopowych i rentgenowskich. W mikrostrukturze połączenia lutowanego na miedzi stwierdzono obecność dendrytów ß-cyny w matrycy stopu, a na granicy faz stop/miedź obecność warstwy związków międzymetalicznych Cu6 Sn5 o odpowiedniej grubości, co świadczy o uzyskaniu stabilnego połączenia w procesie lutowania rozp[...]

Układ do akwizycji obrazów w procesach wysokotemperaturowych DOI:


  Obserwacja obiektów w procesach wysokotemperaturowych jest zagadnieniem trudnym, ze względu na dużą zmienność warunków oświetlenia sceny, związaną z emisją światła przez obserwowane obiekty oraz ich bezpośrednie otoczenie. Jednym z obszarów zastosowań systemów wizyjnych w obszarze procesów wysokotemperaturowych są analizatory do określania punktów charakterystycznych przemian fazowych. W spotykanych dotychczas rozwiązaniach systemu akwizycji obrazów tego typu urządzeń bazowano głównie na obserwacji próbki przy oświetleniu jej światłem własnym w wysokich temperaturach. Rozwiązanie takie ma jednak wiele ograniczeń, z których najważniejsze to: silna zależność jasności badanej próbki oraz jej otoczenia (komora, elementy grzejne pieca, elementy mocujące itp.) od temperatury, trudność separacji próbki od jej otoczenia oraz trudność rozgraniczenia rzeczywistego obszaru próbki od jej poświaty. Badanie temperatur przemian fazowych wymaga umieszczenia małej próbki (np. walcowej) w obszarze nagrzewanym Elektronika 7/2010 223 do wysokich temperatur i obserwowania zmian kształtu próbki. W dotychczasowych realizacjach systemów do badania topliwości, próbki umieszczano w piecu rurowym. Do ich obserwacji w niskich temperaturach stosowano oświetlenie światłem uzyskiwanym z diod LED oraz światło emitowane przez próbkę i piec w temperaturach powyżej 1000 K. Obserwacja próbki w jej świet[...]

Inspekcja parametrów geometrycznych obiektów trójwymiarowych przy zastosowaniu techniki projekcji linii laserowej

Czytaj za darmo! »

W wielu praktycznych zastosowaniach systemów inspekcji mamy do czynienia z trójwymiarowym obiektem, gdzie wszystkie trzy wymiary muszą być traktowane równoprawnie. Klasyczne podejście realizowane w systemach automatycznej inspekcji optycznej opierało się do niedawna tylko na analizie 2-wymiarowych obrazów, będących odwzorowaniami obiektu na poszczególne rzutnie. Takie podejście wnosiło wiele[...]

 Strona 1  Następna strona »