Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ KAMIŃSKI"

Badania wpływu typu i nastawy termostatu na cechy eksploatacyjne termoelektrycznej witryny chłodniczej


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych termoelektrycznej witryny chłodniczej typu TWCh-100 przy użyciu różnych typów termostatów oraz przy różnych ich nastawach. Pokazano, że najbardziej odpowiednim dla tego urządzenia jest termostat typu K14PO121, który zapewnia możliwość regulacji temperatury w całym zakresie zmiany temperatury nastawy. Określono zależności podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych witryny, w tym czasowych i temperaturowych, od poziomu nastawy temperatury. The paper presents the results of experimental research of a thermoelectric refrigerator with a glass door for drinks (type TWCh-100), at usage of various thermostats types with various temperature levels. It is shown, that the most eligible for a described equipment is the thermostat K14PO121, which ensures an attemperation in all tuning range. The conducted experiments allowed to determine the dependences of the refrigerator basic operating characteristics on a level of thermostat set point. [...]

Microstructure and electrical conductivity of titanium irradiated with swift heavy ions DOI:10.15199/48.2016.08.42

Czytaj za darmo! »

Radiation damage caused by heavy ions may induce changes in the surface topography, crystalline structure, and electrical conductivity of irradiated materials. Titanium was irradiated with 130 MeV xenon ions and 260 MeV krypton ions at a fluence of 1, 3, and 5×1014 ions/cm2. The irradiation altered the surface topography of the sample, caused transformation of the α phase into the fcc phase, and reduced electrical conductivity with the increasing irradiation fluence. Streszczenie. Uszkodzenia radiacyjne wywołane ciężkimi jonami mogą powodować zmiany topografii powierzchni oraz zmiany w strukturze krystalicznej i przewodności elektrycznej napromieniowanych materiałów. Tytan napromieniowano jonami Xe o energii 130 MeV i jonami kryptonu o energii 260 MeV. Doza napromieniowanych jonów była równa 1, 3 i 5×1014 jonów/cm2. Napromieniowanie zmienia: topografię powierzchni próbki, powoduje transformacje fazy α w fazę fcc oraz obniża przewodność elektryczną wraz ze wzrostem dozy napromieniowania. (Mikrostruktura oraz przewodność elektryczna tytanu po napromieniowaniu jonami wysokoenergetycznymi). Keywords: ion implantation, swift heavy ions, microstructure, electrical conductivity. Słowa kluczowe: implantacja jonowa, jony wysokoenergetyczne, mikrostruktura, przewodność elektryczna. Introduction Titanium is commonly used as a construction material in aviation as well as nuclear and thermonuclear reactors. It is necessary to investigate changes in its mechanical and electrical properties caused by heavy ion irradiation with energy of several hundred MeV generated through uranium nuclear fission and by high-energy ions in[...]

 Strona 1