Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz G. Markiewicz"

O ALGORYTMACH DEMODULACJI KONSTELACJI WIELOWYMIAROWYCH DOI:10.15199/59.2016.6.6


  A DEMODULATION ALGORITHM FOR MULTIDIMENSIONAL CONSTELLATIONS Streszczenie: W pracy1 zaproponowano algorytm demodulacji dla konstelacji wielowymiarowych odmienny od powszechnie u˙zywanego dekodera sferycznego. Wykorzystuja ˛c wzgle˛dna˛ złoz˙onos´c´ obliczeniowa˛ pokazujemy, z˙e zaproponowane rozwia˛zanie moz˙e byc´ nie wie˛cej niz˙ dziesie˛ciokrotnie bardziej wydajne od rozwia˛zania znanego z literatury. Rozwa˙zania teoretyczne zweryfikowane zostały za pomoca˛ symulacji komputerowej. Abstract: This paper proposes an algorithm for symbol detection in multidimensional constellations as an alternative to widely used Sphere Decoder. We use a relative complexity of algorithms in order to measure the performance gain of the one solution over the other. Measurements and comparisons of relative execution time of computer simulations verify the theory. Słowa kluczowe: kraty, modulacje wielowymiarowe, dekoder sferyczny, zło˙zono´s´c obliczeniowa Keywords: lattices, multidimensional modulations, sphere decoder, computational complexity 1. WSTE˛P Dekoder sferyczny (ang. Sphere Decoder), znany tak˙ze jako algorytm Fincke-Pohsta, został zaprezentowany po raz pierwszy w [7], cho´c bardziej znana jest jego wersja z pracy [4]. Pocza˛tkowo jego głównym zastosowaniem było znajdowanie najkrótszego wektora w kracie (równowa˙znie, najbli˙zszego punktu kraty), lecz obecnie stosowany jest z powodzeniem w systemach zło˙zonych z wielu anten (ang. Multiple Input Multiple Output) [1, 3]. Pierwsza˛ próbe˛ oceny złoz˙onos´ci obliczeniowej algorytmu Fincke-Pohsta mo˙zna znale´z´c w [4], jednak˙ze autorzy pracy [5] utrzymuja˛, iz˙ istnieje bardziej precyzyjna definicja zło˙zono´sci obliczeniowej dekodera sferycznego. Mimo iz˙ istnieja˛ prace porównuja˛ce złoz˙onos ´c´ obliczeniowa˛ róz˙nych wariantów algorytmu Fincke- Pohsta [6], to brak jest porównania zło˙zono´s´c obliczeniowej tego algorytmu z innymi rozwia˛zaniami. Praca ta prezentuje alternatyw˛e[...]

PROJEKTOWANIE TRÓJWYMIAROWEJ KONSTELACJI DLA TECHNIKI OFDM WYKORZYSTUJĄCEJ DWUWYMIAROWĄ, ODWROTNĄ˛TRANSFORMACJʲ FOURIERA DOI:10.15199/59.2017.6.37


  Konstelacje trójwymiarowe stanowia˛ alternatywe˛ dla powszechnie stosowanych konstelacji QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation). Wykorzystanie konstelacji zbudowanej z punktów lez˙a˛cych w trójwymiarowej przestrzeni ma swoje korzenie w technikach ´swiatłowodowych a dokładniej w modulacji POLSK (ang. Polarisation Shift Keying) [1], [3]. Do konstelacji trójwymiarowych bardzo łatwo zaadoptowa´c technik˛e OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) wykorzystuja˛ca˛ dwuwymiarowa˛ odwrotna˛ transformacje˛ Fouriera, której rozmiar dodatkowego, tj. drugiego wymiaru jest równy wymiarowo´sci konstelacji [2]. Poniewa˙z w tym wypadku wynosi on 3, to aby uwypukli´c ten fakt, b˛edziemy t˛e technik ˛e w niniejszej pracy nazywa´c 3D-OFDM. Wi˛ecej informacji o tej technice mo˙zna znale´z´c w [5]. Intuicyjnie mo˙zna sobie wyobrazi´c, i˙z w przestrzeni trójwymiarowej jest wi˛ecej miejsca ni˙z na płaszczy´znie zespolonej, na której zazwyczaj projektowane sa˛ konstelacje. Dlatego te˙z korzystanie z konstelacji o wy˙zszej wymiarowo ´sci powinno przeło˙zy´c si˛e na lepsze własno´sci 1Praca została z sfinansowana w ramach ´srodków z działalno´sci statutowej na projekty badawcze, 08/81/8121/DSPB. transmisyjne sygnałów. W artykule porównano aktualnie znane konstelacje trójwymiarowe z zaproponowana˛w nim konstelacja˛ zbudowana˛ z wykorzystaniem algorytmu RD (ang. Root Distribution). Pozostała cz˛e´s´c pracy jest zorganizowana w nast˛epuja ˛cy sposób. W cze˛s´ci 2 opisano trzy rodzaje konstelacji trójwymiarowych. Pierwsze dwie, tj. konstelacja CIC (ang. Cube In Cube) oraz konstelacja CJ-SD (ang. Chen- Jiang Scheme-D), sa˛ konstelacjami rozwaz˙anymi w literaturze przedmiotu. Trzecia konstelacja jest natomiast zaproponowana w niniejszej pracy i została ona zbudowana za pomoca˛ algorytmu RD. W cze˛s´ci tej opisano równiez˙ wspomniany algorytm. W cz˛e´sci 3 przedstawiono model systemu oraz opisano sposób działania 3D-OFDM. Wyniki symulac[...]

 Strona 1