Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Sosnowski"

Analiza systemu chłodzenia w małej serwerowni


  W pracy podjęto problematykę chłodzenia pomieszczeń technicznych takich jak ośrodki przetwarzania danych. Celem było przeanalizowanie warunków pracy istniejącej serwerowni i stwierdzenie, czy są one optymalne. W analizowanej serwerowni zastosowany został system chłodzenia kubaturowego, który niestety charakteryzuje się kilkoma zjawiskami, które warto poprawić. Gęstość mocy w pomieszczeniu jest stosunkowo duża i przyjęty sposób dystrybucji powietrza nie sprawuje się najlepiej. Zmierzone temperatury na wlotach do serwerów mieszczą się w wartościach zalecanych przez ASHRAE, jednak z doświadczenia firm zajmujących się klimatyzacją precyzyjną dąży się do zapewnienia takich samych parametrów powietrza zasysanego przez wszystkie urządzenia. W pomieszczeniu zauważalny był wzrost temperatur na wlocie w najdalej oddalonych szafach, gdyż nie jest doprowadzana wystarczająca ilość chłodnego powietrza do zimnego korytarza. Skutkuje to dodatkowo powstawaniem gorących punktów, a dzięki możliwości zrobienia zdjęć kamerą termowizyjną zauważono te miejsca oraz określono wzrost temperatury w korytarzu zimnym. Aby poprawić warunki pracy w pomieszczeniu należałoby zmienić sposób nawiewu powietrza zimnego przez szafy chłodnicze i skierować strumień bezpośrednio w stronę zimnego korytarza. Zdjęcia w podczerwieni dobrze ilustrują skalę powracania gorącego powietrza do zimnych korytarzy przez niewykorzystane miejsca w szafach. Rozwiązaniem jest wstawienie paneli zaślepiających w puste miejsca, które ograniczą zjawisko recyrkulacji wewnątrz szafy. The anal ysis of the cooling system in the small data center In this assesment the technical problems of cooling were raised, in such places as data centers. The aim was to examine the working conditions of the existing servers and to assess whether they are optimal. Power density in the room is relatively large and used way of distributing the air does not work the best. The measured temperatures at inlets to the servers c[...]

 Strona 1