Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JAN PIWNIK"

ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU TARCIA NA STAN ODKSZTAŁCENIA W PROCESIE WYCISKANIA MATERIAŁU PERFOROWANEGO


  Zaprezentowano analizę numeryczną odkształceń powstających w procesie osiowo‐symetrycznego wyciskania na zimno perforowanych próbek ze stopu aluminium przy użyciu programu Deform 3D. Do analizy przyjęto model materiału sztywno‐ plastycznego ze wzmocnieniem. Przeanalizowano wpływ współczynnika tarcia na odkształcenia ekwiwalentne w próbkach perforowanych z otworami różnej wielkości w osi symetrii próbki. Wyniki analizy zestawiono w postaci siatek deformacji oraz rozkładów odkształceń ekwiwalentnych. Dokonano analizy odkształceń ekwiwalentnych w osi próbki przy wyciskaniu próbek perforowanych bez tarcia, jak również w obecności tarcia plastycznego. Porównano próbki perforowane i bez otworów celem wskazania różnic w przebiegu procesu deformacji. Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne , tarcie, wyciskanie, materiały perforowane NUMERICAL ANALYSIS OF THE FRICTION COEFFICIENT INFLUENCE ON DEFORMATION DURING EXTRUSION PROCESS OF PERFORATED MATERIAL Numerical analysis of plastic strain during axisymmetrical cold extrusion of aluminum alloy specimen was presented using Deform 3D. The rigid‐plastic model was applied. The influence of a friction coefficient on a strain effective parameter in perforated specimens with various holes located on the symmetry axis was analysed. The results of the analysis were presented as flow nets and strain effective distributions. The analysis of strain effective parameter along the symmetry axis was made during perforated specimens extrusion with and without friction. Specimens with and without perforations were compared to point differences in deformation processes. Keywords: numerical modeling, friction, extrusion, perforated materials Wstęp Obecnie obserwuje się powstawanie nowych materiałów o nierozpoznanych dotąd właściwościach fizycznych i użytkowych. Można do tej grupy zaliczyć materiały i procesy związane z wyciskaniem tworzyw osłabionych lub wzmocnionych inkluzjami. Coraz częściej spot[...]

DOŚWIADCZALNE MODELOWANIE KSZTAŁTU POWIERZCHNI KONTAKTU WLEWKÓW ALUMINIOWYCH W PROCESIE WYCISKANIA WSPÓŁBIEŻNEGO


  W artykule pokazano podstawy teoretyczne i eksperymentalną analizę kształtu kontaktu końcówek wlewków aluminiowych w procesie wyciskania współbieżnego. Badania doświadczalne wykonano na plastelinie jako materiale modelowym. Analizie poddano kilka wariantów związanych z konfiguracją kształtu wlewków. Założenia teoretyczne i badania eksperymentalne doprowadziły do optymalnego wyboru kształtu wlewków, które zapewniają najlepszą jakość złącza, Wariant ten zarekomendowano dalej do technologii procesu. Słowa kluczowe: wyciskanie, kształt wlewków, spajanie strug plastycznych Prof. dr hab. inż. Jan Piwnik, dr inż. Grzegorz Skorulski - Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok. e-mail: g.skorulski@pb.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 12 s. 839÷842 840 EXPERIMENTAL MODELLING OF THE CONTACT SURFACE OF THE ALUMINIUM BILLETS DUE TO LONGITUDINAL EXTRUSION PROCESS The theoretical and experimental method of optimization the aluminium billet's contact surface during extrusion have been presented in this paper. The theoretical assumption, based on welding criteria, have been confirmed by experimental researches. The technique of measurement has been shown as well. Experiments are made using plasticine as a substiute material. Some kind of different extrusion variants have been investigated. The theory and experiments have been provided to optimize the shape of contact sur[...]

Badania nad zastosowaniem gazowych pęcherzyków w technologii chłodniczej i procesowej


  W pracy zaprezentowano stanowisko do wytwarzania pęcherzyków gazu. Omówiono konstrukcję modułu pozwalającego na generowanie pęcherzyków o określonej średnicy i udziale fazy gazowej w cieczy. Określono strumienie ciepła przekazywane między pęcherzykami a cieczą. Research on the use of gas bubbles in chem ical and process technolog y The paper presents a equipment to produce gas bubbles. The design of the module allows the generation of bubbles of a certain diameter and concentration the gas phase in the liquid are presented. Heat fluxes transferred between bubbles and liquid are specified.1. Wstęp Wykorzystanie przepływów dwufazowych w technologii chemicznej i procesowej jest szeroko stosowane. W wielu procesach technologicznych o sprawności procesu decyduje rozwinięcie powierzchni międzyfazowej. W układach ciecz-gaz rozwinięcie powierzchni międzyfazowej można osiągnąć przez zmniejszenie wielkości pęcherzyków gazu w cieczy. Większa ilość mniejszych pęcherzyków zwiększa powierzchnię kontaktu gazu z cieczą [7]. Zjawiska te wykorzystuje się w absorberach, przy areacji wody w celu uzdatnienia wody, utlenienia zanieczyszczeń, usunięcia niepożądanych gazów [1]. Podobnie postępuje się w przypadku ścieków [4, 8]. Innym obszarem wykorzystania pęcherzy gazu mogą być operacje mieszania ciśnieniowego lub podciśnieniowego. Następnym ważnym obszarem zastosowań jest flotacja [5], w której cząstki trudno zwilżalne otaczają się w większym stopniu pęcherzykami powietrza niż łatwo [...]

Schładzanie próbek mięsa za pomocą mikrostrumieni


  W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki wstępnych badań. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnych gatunków mięsa dla zadanych parametrów gazu w mikrostrumieniach. Następnie modelowano rozkład temperatury w próbkach i określano współczynniki wnikania ciepła od gazu chłodzącego do próbki mięsa. CHILLING OF SAMPLES OF MEAT WITH THE USING MICROJETS The paper presents the use micro-jets to cool the meat. Presented a research position and results of preliminary studies. Experimentally determined cooling curves for different species of meat for the given parameters of gas in micro-jets. Then modeled the temperature distribution in the samples and heat transfer coefficients determined from the cooling gas to the sample of meat.Mięso, w tym wieprzowe, charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością pod względem jakości i przydatności technologicznej. Podobnie jest w przypadku innych surowców, półfabrykatów i produktów spożywczych [1]. Właściwości termofizyczne materiałów spożywczych mają znaczący wpływ na jakość wytwarzanych produktów. Zmiany chemiczne, organoleptyczne, mikrobiologiczne powinny być brane pod uwagę przy proponowaniu technologii przetwarzania. Znaczącą rolę pełnią już warunki uboju wpływające [...]

Ocena szybkości schładzania mięsa wieprzowego za pomocą mikrostrumieni


  W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia próbek mięsa pochodzących z szynki wieprzowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki pomiarów szybkości schładzania i związane z nimi współczynniki wnikania ciepła. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnego ciśnienia gazu zasilającego głowicę mikrostrumieniową. Następnie modelowano rozkład temperatury w próbkach, rozwiązując zagadnienie odwrotne przewodnictwa ciepła. Wyniki numeryczne porównano z eksperymentalnymi i określano współczynniki wnikania ciepła od gazu chłodzącego do próbki mięsa. Chilling of pork ham with the use of microjets This paper presents the use of microjets to cool samples of meat from pork ham. Experimental stand and preliminary results are presented. Experimentally determined cooling curves for different gas supply pressure for microjet head. The temperature distribution in the sample by solving inverse heat conduction problem are simulated. Numerical results were compared with the experimental and the heat transfer coefficients are determined from the cooling gas to the sample of meat.1. Wprowadzenie Efektywność energetyczna urządzeń i procesów technologicznych nabiera szczególnego znaczenia w obecnych czasach. Chłodnictwo jest tym działem przemysłu, który z tymi zagadnieniami ma poważne trudności. Z jednej bowiem strony wymieniane są stosowane dotychczas czynniki chłodnicze o dobrych właściwościach termodynamicznych na bardziej ekologiczne, ale niestety o gorszych właściwościach. W związku z tym wzrasta zużycie energii elektrycznej do napędów urządzeń chłodniczych. Z drugiej strony w tradycyjnych układach chłodniczych już nie bardzo jest możliwe podwyższenie sprawności urządzeń [9]. W związku z tym poszukuje się nowych metod obniżania temperatur do wykorzystania w chłodnictwie. Praca prezentuje najnowsze rozwiązanie pozwalające na intensyfikację wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a powierzchnią schładzanego mięsa,[...]

 Strona 1