Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ PURGAŁ"

Ocena energetyczna budynku a bilans energii w pełnym cyklu życia


  Słowa kluczowe: bilans energii budynku, emisja CO2 Streszczenie Wykonano analizę bilansu energii budynku w pełnym cyklu jego życia, przy czym zapotrzebowanie na energię, przeliczone na wielkość emisji CO2 do atmosfery, wykorzystano jako miarę do oceny zagrożenia ekologicznego spowodowanego wzniesieniem, eksploatacją i kasacją budynku. Keywords: of the building energy balance, CO2 emissions Abstract An analysis has been carried out of the building energy balance in the full life cycle. The energy demand converted to CO2 emissions into the atmosphere was used as a measure to assess the environmental risk caused by the building erection, operation and the signifi cant deterioration of usability. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO INTERE[...]

Współspalanie odpadów, jako odnawialne źródło energii - bariery i oczekiwania przemysłu cementowego w Polsce


  W najbliższych 10 latach do głównych celów związanych z gospodarką odpadami w krajach UE, w tym w Polsce, zaliczyć będzie można dążenie do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z europejską hierarchią postępowania z odpadami, jeżeli odpady nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, należy dążyć do odzyskania zawartej w nich energii. Celem publikacji jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w UE i w Polsce, dotyczących odpadów ulegających biodegradacji, które mogą być wykorzystane, jako paliwo zastępcze i jednocześnie odnawialne źródło energii, m.in. w procesach współspalania w piecach do wypału klinkieru. Ukazano bariery dotyczące przemysłu cementowego i wynikające z planu wdrożenia projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów komunalnych. Ponadto określono szacunkowy potencjał ilościowy zastąpienia paliw konwencjonalnych w zakładach cementowych paliwami alternatywnymi utworzonymi na bazie wybranych rodzajów odpadów ulegających biodegradacji.WYNIKIEM postępu cywilizacyjnego jest powstawanie dużych ilości odpadów komunalnych, przemysłowych, jak również niebezpiecznych. Powstałe na skutek działalności ludzkiej odpady stwarzają potencjalne zagrożenie dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi. Główne działania na rzecz zminimalizowania ilości powstających odpadów to zgodnie z europejską hierarchią postępowania z odpadami: - dążenie do wytwarzania produktów w sposób bezodpadowy, - jeżeli produkcja wyrobu w sposób bezopadowy jest niemożliwa, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i wykorzystanie ich jako surowców wtórnych, - jeżeli odpady nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, dążenie do odzyskania zawartej w nich energii, - unieszkodliwianie i składowanie na składowisku tylko tych odpadów, który[...]

 Strona 1