Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ŁAWICKI"

Odszumianie obrazów CT za pomocą transformaty curvelet DOI:10.15199/48.2015.02.50

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty curvelet do odszumiania obrazów tomografii komputerowej (CT). Szum wpływa na zdolność do wizualizacji cech patologicznych i struktur żywych tkanek w obrazach CT. Szum w CT zależy od ilości oddzielnych fotonów rentgenowskich dochodzących do detektora. W CT szum jest odpowiedzialny za zmniejszenie widoczności obszarów o niskim kontraście i obiektów. Zaszumione obrazy mogą nie być prawidłowo interpretowane przez lekarza, w szczególności przy wykrywaniu zmian patologicznych w tkankach. Testy przeprowadzono na standardowym obrazie testowym Shepp-Logan z addytywnym szumem gaussowskim. Abstract. The paper proposes a noise reduction method for CT by processing it through the curvelet transform. Noise affect the ability to visualize pathologic qualities and the living tissues structure in CT. Noise in CT depends on the amount of discrete x-ray photons reaching the detector. In the CT images noise is responsible for visibility reduction the of low contrast areas and objects. Noisy picture may not be properly interpreted by a physician, especially on detection of pathological changes in tissues. The tests were performed on the Shepp-Logan phantom standard test image with additive Gaussian noise. The curvelet transform denoising of CT images. Słowa kluczowe: curvelet, tomografia komputerowa, szum, odszumianie. Keywords: curvelet transform, CT, noise, noise reduction. Wstęp Tomografia komputerowa stanowi bardzo ważną grupę metod obrazowania w diagnostyce medycznej. Po raz pierwszy, zastosowana w 1973 roku, obecnie podlega nieustannemu rozwojowi i doskonaleniu. Zmianom podlegają zarówno algorytmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych jak również wprowadzane są rozwiązania zmierzające do osłabienia dawek promieniowania dla pacjenta [6,7]. Jednak zasadniczy problem związany z tomografią komputerową, czyli obecność szumu w obrazie, w dalszym ciągu występuje i w wielu sytuacjach nie pozwala na jednoz[...]

Określenie wskaźnika jakości spalania węgla w przemysłowym kotle energetycznym DOI:10.12915/pe.2014.03.052

Czytaj za darmo! »

Płomień jest pierwszym i najszybszym źródłem informacji o procesie spalania. Artykuł przedstawia zastosowanie transformaty curvelet do przekształceń obrazu płomienia, uzyskanego podczas szeregu testów w kotłach rusztowych w elektrociepłowni Megatem E.C. w Lublinie. Obrazy płomienia, z wykorzystaniem transformaty curvelet zostały przetworzone do współczynników, opisujących proces spalania w danej chwili. W oparciu o tą informację, autorzy zaproponowali wskaźnik definiujący jakość procesu spalania. Abstract. The flame is original and the fastest possible source of combustion process information. The article describes application of curvelet transform of flame images that were captured during several combustion tests at heat and power plant Megatem E.C. Lublin. Using curvelet transform, images of flame has been transformed in order to develop information on the operation of the boiler. Based on this information, the authors propose a quality factor of the combustion process. (A quality factor of coal combustion in stoker fired boilers). Słowa kluczowe: curvelet, przetwarzanie obrazu, spalanie, kocioł rusztowy. Keywords: curvelet transform, image processing, combustion, stoker fired boiler. doi:10.12915/pe.2014.03.52 Wstęp Działania podjęte w energetyce zawodowej, zmierzają do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Poprawa aspektów ekologicznych musi następować przy jednoczesnym zwiększaniu sprawności procesu spalania. Proces modernizacji, dotyczy w głównej mierze kotłów energetycznych na paliwa pyłowe, zainstalowanych w elektrowniach zawodowych. Prowadzone są także na dużo mniejszą skalę, modernizacje kotłów rusztowych, stosowanych głównie w elektrociepłowniach. Kontrola procesu spalania, prowadzona w oparciu o wiele różnych koncepcji i metod, jest niezbędnym narzędziem służącym spełnieniu kryteriów ekologicznych i ekonomicznych [1]. Jednym ze sposobów na wczesne wykrywanie zaburzeń w procesie spalania jest zastosowanie systemu [...]

Zastosowanie obrazowodu do oceny stabilności pracy palnika

Czytaj za darmo! »

Konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, przede wszystkim NOx spowodowało upowszechnienie nowych sposobów spalania pyłu węglowego, do których zalicza się tzw. spalanie strefowe [1]. Spalanie strefowe posiada jednak ujemne strony, do których należy zaliczyć większą niestabilność. Może to prowadzić do uszkodzenia palnika, zwiększenia niedopału, a w skrajnym przypadku do zaniku [...]

Wskaźnik jakości spalania pyłu węglowego w oparciu o analizę obrazu transformatą curvelet

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wcześniejszych badań zaobserwowano związek pomiędzy wartościami współczynników transformaty curvelet a stanem procesu spalania, co pozwoliło na próbę opracowania nie tylko jakościowego opisu stanu procesu spalania ale również ilościowego. W artykule zaprezentowano opracowany w oparciu o analizę obrazu za pomocą transformaty curvelet wskaźnik jakości procesu spalania pyłu węglowego. Abstract. Based on previous studies observed relationship between the curvelet transform coefficients and the state of the combustion process, which allowed the attempt to develop not only a qualitative description of the combustion process but also quantitatively. The paper presents factor of the quality of the combustion process of pulverized coal developed based on image analysis using the curvelet transform. (A quality factor of combustion of pulverized coal based on image analysis using the curvelet transform). Słowa kluczowe: curvelet, przetwarzanie obrazu, spalanie, pył węglowy. Keywords: curvelet transform, image processing, combustion, coal dust. Wstęp Zmiany w energetyce zawodowej zmierzają do ograniczenia emisji szkodliwych substancji przy próbie jednoczesnego zwiększenia sprawności procesu spalania. Jedną z technik ograniczania tlenków azotu i tlenków węgla jest technika niskoemisyjnego spalania strefowego. Przyczynia się ona niestety do wzrostu niestabilności procesu spalania. Niesie to ze sobą niebezpieczeństwo pojawienia się stanów awaryjnych, np. wystąpienie spalania niestabilnego, które wywołuje gwałtowne pulsacje płomienia czy zanik płomienia. Wywołuje to również niekorzystne reperkusje ekologiczne i ekonomiczne oraz zwiększenie zawartości części palnych w popiele i żużlu [1] Nadzoru wymaga powiązany z procesem spalania, problem zawartości części palnych w popiele i żużlu [2]. Dla zmniejszenia niekorzystnego wpływu tych sytuacji niezbędne jest wprowadzenie kontroli nad procesem. Jednym ze[...]

Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia zarejestrowanego podczas testów spalania pyłu węglowego ze zmiennym udziałem biomasy w Instytucie Energetyki w Warszawie. Współspalanie biomasy z paliwami kopalnymi zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej stanowić ma sposób na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń podczas produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej. Niestety, związane jest to z zagrożeniem utraty stabilności procesu spalania i szeregiem innych niekorzystnych zjawisk, jak np. niewłaściwa dystrybucja paliwa czy duże straty niedopału. Płomień jest pierwszym i najszybszym dostępnym źródłem informacji o procesie spalania, dlatego celowe wydaje się zastosowanie metod przetwarzania obrazu do analizy procesu. Abstract. This paper presents an application of curvelet transform for image analysis flame tests recorded during pulverized coal combustion with variable share of biomass in the Institute of Power Engineering in Warsaw. Co-firing biomass with coal according to European Union guidelines provide a useful way to reduce emissions during the production of electricity in the power industry. Unfortunately, this is connected with the risk loss of stability of the combustion process and a number of other negative events, such as the incorrect distribution of fuel and heavy unburned fractions. Flame is the first and quickest source of information available about the combustion process, so it seems appropriate to apply image processing methods for the analysis of the combustion process. (Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform). Słowa kluczowe: curvelet, spalanie, przetwarzanie obrazu, pył węglowy. Keywords: curvelet transform, image processing, combustion, coal dust. Wstęp W energetyce zawodowej wskutek obostrzeń środowiskowych dotyczących emisji tl[...]

Assessment of pulverized coal combustion using Fourier descriptors

Czytaj za darmo! »

Artykuł podejmuje problem oceny procesu spalania pyłu węglowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego stabilność. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne na którym przeprowadzano testy spalania pyłu węglowego. W trakcie eksperymentu zmieniano istotne parametry wejściowe palnika jak przepływy powietrz wtórnych oraz wydatek węgla. W zarejestrowanych obrazach płomienia wyznaczono jego krawędź, następnie badano wpływ zmian parametrów wejściowych na jej reprezentację w postaci deskryptorów Fouriera. (Oceny procesu spalania pyłu węglowego przy wykorzystaniu deskryptorów Fouriera) Abstract. Article presents a mean to accessing combustion of pulverized coal with special attention to its stability. During several combustion tests, that have been done in laboratory facility, secondary, tertiary air flows have been changed as well as coal flow sp as to bring different combustion states. Flame boundary has been determined and expressed by Fourier descriptors. An influence of changing air/fuel ratio on Fourier descriptors has been examined. Słowa kluczowe: Deskryptory Fouriera, spalanie, przetwarzanie obrazu, pył węglowy. Keywords: Fourier descriptors, combustion, image processing, pulverized coal. Introduction Power industry in Poland is based mainly on hard coal, thus so called low-emission combustion of pulverized coal plays an important role. However air stepping, which is essential in low-emission technology, makes combustion process less stable. Flame stability depends on its velocity, that is a function of air/fuel ratio and coal pulver properties (type of coal and its milling quality) [1]. Unstable combustion may lead to shifting of the flame, and eventually to flameout. Additionally, adding a secondary fuel (such as biomass) spoils the combustion process. It results in increasing of corrosion, boiler slagging and combustion instability. In pulverized coal burners, velocities are so high that the turbulent flow appears even on its outl[...]

Zastosowanie transformaty curvelet do opisu procesu spalania pyłu węglowego

Czytaj za darmo! »

Płomień jest podstawowym i pierwszym źródłem informacji o procesie spalania. Transformata curvelet pozwala na znaczne ograniczenie ilości danych i dostarcza, łatwej do przetwarzania informacji o procesie. Artykuł opisuje zależność pomiędzy współczynnikami transformaty curvelet a danymi wejściowymi procesu, takimi jak przepływy powietrza i pyłu węglowego. Abstract. Flame is the primary source of information about combustion process. Curvelet coefficients enable reduction amount of data and provide easily processable information about combustion process. The paper describes dependence between curvelet transform coefficients and the corresponding burner input data such as coal and airs (primary and secondary) flows. (Application of curvelet transform in accessing of pulverized coal combustion). Słowa kluczowe: curvelet, spalanie, pył węglowy, przetwarzanie obrazu. Keywords: curvelet, combustion, pulverized coal, image processing. Wstęp Spalanie pyłu węglowego, będące jednym ze sposobów wytwarzania energii elektrycznej w sposób konwencjonalny, jest procesem niezwykle złożonym i trudnym w opisie matematycznym. Konieczność ograniczania emisji szkodliwych produktów spalania, takich jak CO oraz NOx, spowodowała ewolucję w kierunku niskoemisyjnych technik spalania. Niekorzystnym następstwem spalania niskoemisyjnego jest zwiększona niestabilność procesu, a co się z tym wiąże niebezpieczeństwo gwałtownych pulsacji lub zaniku płomienia, zwiększenia niedopału czy termicznego uszkodzenia wieńca palnika [3]. Podejmowane działania monitorowania procesu spalania wykorzystują przetwarzanie obrazu płomienia. Płomień jest najszybszym i pierwotnym źródłem danych o procesie, stanowi "odcisk palca" procesu w danej chwili czasu. Wykorzystując system do monitorowania płomienia, złożony z kamery CCD, systemu akwizycji i rejestracji danych oraz dedykowanego oprogramowania, możliwe jest zastosowanie przetwarzania i analizy obrazu na potrzeby oceny procesu[...]

Zastosowanie transformaty curvelet do analizy procesu spalania

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące transformaty curvelet (ang. curvelet transform) i zastosowanie tego przekształcenia do analizy danych pochodzących z systemu monitorowania płomienia, przy zmianach parametrów wejściowych determinujących proces (wydatek paliwa i powietrza). Analizy dokonano w oparciu o wybrane współczynniki transformaty curvelet. Na podstawie wstępnych badań zaobserwowano związek pomiędzy wartościami współczynników transformaty na poszczególnych stopniach dekompozycji i orientacji a stanem procesu spalania, co pozwala przypuszczać, że transformata curvelet może stanowić przydatne narzędzie do analizy procesu spalania. Abstract. The curvelet transform and its application to the flame image processing is presented in this paper. A laboratory combustion chamber and the methodology of image capture and their analysis are described. The tests were carried out in a laboratory combustion chamber equipped with a 1:10 scaled down swirl burner. Through changing input parameters, like amount of coal dust, primary, secondary and tertiary air different states of the combustion process were produced. To capture flame images flame monitoring system was used consisting of a boroscope, a CCD camera, a frame grabber and dedicated software [1]. During the combustion tests, observed flames were changed. Images captured by flame monitoring system were transformed with curvelet transform to the coefficients which were analyzed later on.. The curvelet representation is more effective for representing edges in images (e.g. images of flame) than wavelets or more traditional, multiresolution representations. Curvelet coefficients represents horizontal, vertical and diagonal (named in this article as mixed) details of analyzed images. Main information about flame is contained in horizontal and vertical details. The presented analysis shows that the discussed curvelet coefficients can be helpful for identification and c[...]

Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR

Czytaj za darmo! »

Technika GPR (Ground Penetrating Radar) służy do nieinwazyjnego określania obiektów oraz ich właściwości będących pod powierzchnią określonego materiału. Otrzymany obraz GPR zawiera informację użyteczną i szereg zakłóceń utrudniających interpretację wyników. Artykuł prezentuje zastosowanie transformaty curvelet jako narzędzia pomocnego we wskazaniu lokalizacji poszukiwanych obiektów. Abstract. Ground Penetrating Radar (GPR) is used for non-invasive determination of objects and their properties under the surface of a material. The resulting GPR scan contains information useful and a number of distortions that hinder interpretation of results. The article presents the application of curvelet transform as a tool helpful in indicating the location of objects searched. (The use of curvelet transform in data processing of GPR) Słowa kluczowe: georadar, GPR, curvelet, przetwarzanie obrazu Keywords: GPR, curvelet, image processing Wstęp Georadar (ang. Ground Penetrating Radar, GPR) jest używany do nieinwazyjnego określania obiektów i ich właściwości pod powierzchnią określonego ośrodka, np. ziemi, betonu, iłów. Podstawową zasadą działania jest propagacja impulsów fali elektromagnetycznej w ośrodku o zmieniających się właściwościach. Z zestawu anten poruszających się bezpośrednio po badanej powierzchni propagowane są odpowiednie sygnały, które po odbiciu od przeszkód odbierane przez te anteny. Dokonuje się rejestracji fal odbitych od warstw charakteryzujących się zmianami własności dielektrycznych. Jeśli w ośrodku zachodzi skokowa zmiana parametru przenikalności elektrycznej to w miejscu tym fala elektromagnetyczna zostaje odbita tworząc charakterystyczny kształt odbierany poprzez antenę na powierzchni (rys. 1). W wyniku przetwarzania danych pomiarowych otrzymuje się obraz przypominający przekrój przez badany ośrodek jak np.: przekrój geologiczny ukazujący warstwy gruntu i skał, budowę strukturalną budowli drogowych i mostowych, artefak[...]

Pulverized coal combustion boiler efficient control

Czytaj za darmo! »

Sterowanie procesem spalania jest zagadnieniem bardzo złożonym. Istniejące ograniczenia w tym zakresie wynikają z niepełnej wiedzy o nim, będącej konsekwencją niedostępności sygnałów pomiarowych procesu. Na podstawie badań przeprowadzonych na stanowisku spaleniowym zamodelowano algorytm sterowania MPC, pozwalający na efektywne sterowanie procesem z uwzględnieniem legislacyjnych ograniczeń emisji wolnych rodników. W artykule omówiono rezultaty badań symulacyjnych przygotowanych modeli i algorytmu sterowania MPC. Abstract. Combustion process is very complex. Existing control restrictions comes out of the unavailability of certain signals and incomplete knowledge about the process. Combustion stand conducted research allowed to simulate effective MPC algorithm, that considered legislative emission limits of free radicals. The article discusses the results of simulation models and prepared MPC control. (Efektywne sterowanie procesem spalania w kotle energetycznym). Słowa kluczowe: kocioł energetyczny, proces spalania, układ sterowania, zaawansowane algorytmy sterowania. Keywords: combustion boiler, combustion process, adaptive control system, advanced control algorithms. Introduction Combustion process is very complex, non-stationary and nonlinear and therefore modeling of industrial scale processes based on the theory of thermodynamics is difficult. Polish professional power industry faces the challenge of efficient management of the combustion process in plants, mostly derived more than 50 years ago. On the other hand it is notable that the concept of the efficiency of such a process should be understood not only in terms of technical and economic parameters, but also environmental. So the European Commission's submitted guidelines restricting the emission limit values (ELV) of NOx, CO and SO2 in the atmosphere, instantly limited under the directives IIPC (Integrated Pollution Prevention and Control) and LCP (Large Combustion Plants).[...]

 Strona 1  Następna strona »