Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW WISZ"

Matematyczny model pojemności sprzęgających w dwustronnej, dwuwymiarowej strukturze ścieżek przewodzących w elektronicznych układach warstwowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obliczenia pojemności sprzęgających w wybranym układzie równoległych ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego. Pojemność między dwoma ścieżkami określono bazując na rozwiązaniu trójwymiarowego zagadnienia brzegowego. Potencjał elektryczny, spełniający równanie Laplace’a wyrażono w postaci całek Fouriera. Wynikający stąd układ równań rozkładu gęstości ładunku [...]

Capacitance calculation for conductive path - screen layer system in hybrid circuit

Czytaj za darmo! »

The development of modern microelectronic structures of hybrid circuits connected with the application of logic or analogue circuit requires taking into account in the design process the parasitic parameters of conductive paths connecting individual elements. Non-zero values of capacitance and inductance between paths systems lead to the crosstalk effect. Additionally, the impossibility of l[...]

Capacitance Calculation for Deflected Conductive Path System in Hybrid Microcircuit

Czytaj za darmo! »

An application of Fourier integral transformation method of capacitance calculation between conducting path system of hybrid mi crocircuit is presented in this paper. In the considered case two rectangular, symmetrically deflected in y-axis conductive layers are an alysed. Fulfilling the Laplace's equation electrical potential is presented in form of Fourier integrals. As a result the equa[...]

Matematyczny dwuwymiarowy model pojemności sprzęgających w warstwowych strukturach mikroelektronicznych


  Nowoczesne metody projektowania mikroukładów hybrydowych powinny obejmować zasadnicze czynniki, technologiczne i eksploatacyjne, które warunkują dokładność i stabilność parametrów mikroukładu, jak też umożliwiają jednoznaczną, wolną od strat i zniekształceń oraz odporną na zakłócenia propagację sygnałów w szerokim paśmie częstotliwości. W procesie projektowania należy zatem w sposób kompleksowy uwzględnić: - oddziaływanie wybranych czynników technologicznych na kształtowanie parametrów układu, - analizę wrażliwości i tolerancji, - symulację rozkładu temperatury w mikroukładzie, - elektromagnetyczne i termiczne sprzężenia pomiędzy elementami układu, zarówno użyteczne jak i pasożytnicze, - analizę kompatybilności elektromagnetycznej, - analizę niezawodności. Przedstawiona procedura stanowi istotę interakcyjnego projektowania mikroukładów hybrydowych w systemie CAD [1]. W obszarze różnorodnych oddziaływań, zarówno wewnątrz mikroukładu, jak też pomiędzy nim a otoczeniem, bardzo ważną rolę odgrywają m.in. oddziaływanie elektromagnetyczne. W kształtowaniu parametrów urządzenia mogą być one użyteczne lub niepożądane. Te ostatnie prowadzą do degradacji parametrów układu oraz propagacji sygnałów zakłócających. Dla zapewnienia elektromagnetycznej kompatybilności, jak taż niezawodności systemu konieczna jest zatem - już na etapie projektowania - identyfikacja i analiza mechanizmów międzyelementowego oddziaływania elektromagnetycznego. Na jej podstawie należy zapewnić odporność układu na wewnętrzne i zewnętrzne zakłócenia, jak też zminimalizować ich emisję do dopuszczalnego poziomu, tak aby wymagania EMV były spełnione. Taka procedura projektowania wymaga: - identyfikacji sprzężeń międzyelementowych, - analizy mechanizmów propagacji sygnałów zakłócających, - symulacyjnej analizy parametrów mikroukładu z uwzględnieniem zidentyfikowanych sprzężeń i użyciem odpowiednich standardowych sygnałów zakłócających. Analiza zakłóceniowej odpo[...]

Pojemności sprzęgające w dwustronnych strukturach mikroukładu z warstwą dielektryka

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące matematycznego modelowania pojemności sprzęgających w dwustronnych strukturach mikroukładu z warstwą dielektryka na przykładzie wybranych układów ścieżek przewodzących. Pojemność pomiędzy dwoma ścieżkami określono z jej definicyjnej zależności, bazując na rozwiązaniu dwuwymiarowego zagadnienia brzegowego. Potencjał elektryczny, spełniający równanie Laplace’a określono wykorzystując metodę przekształceń całkowych Fouriera. Wynikający stąd układ równań rozkładu gęstości ładunku elektrycznego rozwiązano numerycznie stosując metodę kolokacji. Obliczoną na tej podstawie wartość pojemności zweryfikowano doświadczalnie, otrzymując dobrą zgodność wyników obliczeń i pomiarów. Abstract. The paper presents the problems relating to mathematical modelling of coupling capacitances in two-sided microcircuit structures with dielectric layer. The capacitance value is calculated from its defined relation, based on the solution of two-dimensional boundary problem. Electrical potential, fulfilling the Laplace's equation is determined using the Fourier integral transformation method. Resulting from here the equation system of electric charge distribution has been next numerically solved by application of collocation method. On this basis the coupling capacitance value is calculated and experimentally verified. The good conformity of calculated und measurement results is obtained. (Coupling capacitances in twosided microcircuit structures with dielectric layer). Słowa kluczowe: mikroukład hybrydowy, pojemności sprzęgające, całki Fouriera, metoda kolokacji Keywords: hybrid microcircuit, couplings capacitances, Fourier’s integrals, collocation method Wstęp W niniejszym artykule przedstawiono analityczną metodę obliczania pojemności pomiędzy ścieżkami przewodzącymi dla ich wybranych konfiguracji w mikroukładzie hybrydowym. Celem prowadzonych prac, będących fragmentem kontynuowanych badań, jest opracowan[...]

Application of integral equations for the capacitance calculation in the hybrid microcircuit conductive paths system

Czytaj za darmo! »

The principles and results of capacitance calculations in the system of N conductors located in the a dielectric environment have been presented in the paper. The partial capacitances - self- and mutual - for such a system, considering the restricted and unrestricted areas have been determined. The subject of analysis was a system of N parallel, infinitely long conductive paths placed on a substrate of hybrid microcircuit. For the determination of partial capacitance the Fourier integral transformation method (presented in previous publications) has been applied. Streszczenie. W artykule zaprezentowano zasady i rezultaty obliczania pojemności w systemie N przewodników umieszczonych w środowisku dielektrycznym. Określono pojemności cząstkowe własne i wzajemne dla takiego systemu, rozpatrując obszary ograniczone i nieograniczone. Przedmiotem analizy był układ równoległych, nieskończenie długich ścieżek przewodzących umieszczonych na podłożu mikroukładu hybrydowego. Do wyznaczenia pojemności cząstkowych zastosowano (prezentowaną we wcześniejszych publikacjach) metodę przekształceń całkowych Fouriera. (Zastosowanie równań całkowych do obliczania pojemności w systemie ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego). Keywords: hybrid microcircuit, partial capacitances, Fourier integral transformation, collocation method. Słowa kluczowe: mikroukład hybrydowy, pojemności cząstkowe, przekształcenie całkowe Fouriera, metoda kolokacji Introduction Microelectronic hybrid circuit is a structure in which particular elements, active and passive, are electrically connected by means of conductive paths located, most often, on a dielectric substrate. Specificity of such circuit, conditioned by the manufacturing technology, miniaturization level, planarity of structure and related with it topography of conductive paths, can be cause of mutual couplings between the elements among which capacitive couplings are of great significance. This paper is a continua[...]

Matematyczny trójwymiarowy model pojemności pasożytniczych w strukturach ścieżek przewodzących mikroelektronicznych układów warstwowych DOI:10.12915/pe.2014.12.73

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty obliczeń pojemności w systemie ścieżek przewodzących o wybranej konfiguracji, usytuowanych w mikroukładzie grubowarstwowym .Pojemność między dwoma ścieżkami wyznaczono w oparciu o rozwiązanie trójwymiarowego zagadnienia brzegowego stosując metodę przekształceń całkowych Fouriera. Otrzymany układ równań z nieznanymi gęstościami ładunków rozwiązano numerycznie metodą kolokacji, a wartość pojemności obliczono z jej definicyjnej zależności. Zaproponowano ponadto modyfikację metody numerycznej, umożliwiającej wielokrotne skrócenie czasu obliczeń. Abstract. The results of capacitance calculations in conductive paths system with selected configuration (placed in thick-film microcircuit) have been presented in this paper. The capacitance between two paths was determined based on solution of 3D boundary problem using Fourier integral transforms method. The obtained equation system with unknown charge densities has been solved numerically with use the collocation method and capacitance value has been calculated from its definition relation. Additionally, the modification of numerical method was proposed, which allow to significantly reduce the calculation time. (Mathematical model of parasitic capacitances in conducting path structures of film microcircuits) Słowa kluczowe: : mikroukład hybrydowy, pojemności pasożytnicze, całki Fouriera, metoda kolokacji Keywords: hybrid microcircuit, parasitic capacitances, Fourier’s integrals, collocation method doi:10.12915/pe.2014.12.73 Wstęp Sprzężenia pojemnościowe istnieją we wszystkich warstwowych strukturach hybrydowych i układach scalonych. Mają one na ogół szkodliwy wpływ na działanie tych układów, przez wprowadzenie pojemności rozproszonych pomiędzy różne ścieżki przewodzące, gdzie żadna pojemność pasożytnicza jest nie do zaakceptowania. Jest zatem wskazane, aby mieć możliwość oszacowania wartości tych pasożytniczych sprzężeń, w celu uwzględnienia ich skutków[...]

 Strona 1  Następna strona »