Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA RUDNIAK"

Lokalne zasoby energii promieniowania słonecznego a eksploatacja kolektorów DOI:10.15199/9.2016.7.3


  W artykule zaprezentowano charakterystykę pracy kolektorów słonecznych oraz porównanie ilości pozyskiwanego ciepła w warunkach lokalnego potencjału energii promieniowania słonecznego, określonego z dostępnych danych meteorologicznych. Przedstawiono problem zaniżonych uzysków ciepła w instalacji w okresie półrocza letniego. Określono teoretyczną ilość ciepła możliwą do pozyskania przy ewentualnym zintensyfikowaniu odbioru. Stwierdzono konieczność wprowadzenia do instalacji długoterminowego, sezonowego magazynu ciepła.1. Wstęp W racjonalnym gospodarowaniu energią, jak też właściwym dysponowaniu ciepłem w obiektach, ważnymi zagadnieniami są przede wszystkim: odpowiednie zarządzanie zasobami, ograniczanie zużycia, efektywne przetwarzanie, zwiększenie stopnia wykorzystania, jak też możliwość magazynowania. Odnawialne źródła energii coraz częściej wykorzystywane są obecnie jako źródła podstawowe lub wspomagające, współpracujące z innymi źródłami ciepła, tradycyjnymi, czy też niekonwencjonalnymi. Dlatego równie ważne jest dokładne określanie ich zasobów, w tym szczególnie dostępnego potencjału promieniowania słonecznego w danym rejonie. Należy zwrócić uwagę na specyfikę wykorzystania energii ze słońca w układach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na ciepło oraz przeznaczeniu nie tylko na potrzeby budynków mieszkalnych, ale również obiektów użyteczności publicznej, szpitalnych, czy edukacyjnych. Ważnym jest też rozwiązanie problemu zagospodarowania niewykorzystanych latem nadwyżek ciepła. 2. Opis układu z kolektorami słonecznymi Wykorzystanie OZE w konkretnych uwarunkowaniach meteorologicznych oraz geograficznych daje możliwość przeprowadzenia analizy pracy jednostki, czego przykładem jest układ przedstawiony na rys. 1, w którym ciepło pozyskiwane jest z biomasy i promieniowania słonecznego, a następnie rozdzielane na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz c.o. głównie w sezonie grzewczym [5]. Głównym źródłem ciepła są dwa bezobsługowe[...]

Konwersja energii słonecznej i biomasy w ciepło - analiza pracy układu


  W artykule opisano funkcjonujący układ wykorzystujący odnawialne źródła energii w postaci kotłów opalanych biomasą oraz próżniowych kolektorów słonecznych, który został zaprojektowany do zaopatrzenia w ciepło (przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz centralne ogrzewanie) zespołu obiektów należących do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechniki Częstochowskiej. Dzienne udziały energii pozyskiwanej ze słońca w całkowitej ilości energii produkowanej przez układ w niektórych miesiącach sezonów grzewczych wynosiły nawet kilkanaście, aż do 30%.WZRASTAJĄCE zapotrzebowanie na energię widoczne jest obecnie w wielu dziedzinach życia i znacząco wpływa na zmniejszanie dostępnych zasobów paliw kopalnych, jak również na degradację środowiska naturalnego. Pojawia się konieczność szukania alternatywnych rozwiązań i w związku z tym, uwaga kierowana jest ku źródłom niekonwencjonalnym, których promocja stanowi obecnie także priorytet Wspólnoty Europejskiej z przyczyn bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak również zrównoważonego rozwoju. Często spotyka się łączenie instalacji odnawialnych źródeł energii w układy skojarzone w różnych konfiguracjach. Systemy łączące pozyskiwanie energii z biomasy i promieniowania słonecznego najczęściej stanowią układ złożony z kotłów na biomasę oraz kolektorów płaskich. Zauważalne jest również wzrastające zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej nie tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej, głównie za pomocą kolektorów płaskich, ale także wykorzystaniem słońca do ogrzewania pomieszczeń. W dużych jednostkach stosowane są często znacznie droższe próżniowe kolektory słoneczne, co daje możliwość uzyskiwania znaczących ilości ciepła również w okresach, gdy przeważa promieniowanie rozproszone, OGRZEWNICTWO dzięki zdecydowanie wyższej sprawności przetwarzania energii promieniowania słonecznego. Systemy zintegrowane, złożone z wielu urządzeń i zaopatrujące w ciepło większ[...]

 Strona 1