Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Wesołowski"

Długookresowa ewolucja systemu UMTS - 3GPP LTE

Czytaj za darmo! »

Systemy bezprzewodowe w różnych formach towarzyszą naszemu życiu codziennemu od kilkunastu lat. Od czasu wprowadzenia tych systemów w latach osiemdziesiątych obserwujemy ich nieustanny rozwój techniczny i technologiczny oraz związane z nim nowe usługi i zastosowania. Po okresie, w którym podstawową usługą telekomunikacyjną była transmisja sygnałów mowy, w związku z rozwojem sieci Internet i [...]

Kodowanie sieciowe - nowa metoda podniesienia przepływności sieci telekomunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Opublikowany w 2000 roku w czasopiśmie IEEE Transactions on Information Theory artykuł autorstwa Ahlswede, Cai, Li oraz Yeung pt.: Network information flow [1] zapoczątkował nowy obszar badań naukowych, nazywany kodowaniem sieciowym (network coding). Początkowo miał on charakter czysto teoretyczny, jednak wraz z rozwojem badań w tej nowej interesującej dziedzinie zaczęły pojawiać się propozycje konkretnych rozwiązań technicznych, zwiększających istotnie przepływność sieci telekomunikacyjnych. Kodowanie sieciowe może być zastosowane zarówno w sieciach stałych jak i bezprzewodowych, chociaż jego zalety są szczególnie istotne w przypadku stosowania go w tych ostatnich. Od chwili zapoczątkowania badań kodowanie sieciowe stało się przedmiotem bardzo licznych publikacji. W okresie pi[...]

Minimalizacja stosunku mocy szczytowej do średniej sygnału OFDM stosowanego w transmisji V2V


  Zapewnienie automatycznej łączności pomiędzy pojazdami (Vehicle-to-Vehicle - V2V) oraz pomiędzy pojazdami a infrastrukturą drogową (Vehicle-to-Infrastructure - V2I, łącznie z V2V oznaczaną skrótem V2X) jest jednym z ciekawszych zagadnień radiokomunikacji ostatnich lat i stanowi przedmiot intensywnych badań w wielu ośrodkach przemysłowych oraz akademickich. Niezawodny system łączności pomiędzy pojazdami ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy, przesyłania ważnych komunikatów o sytuacji na drodze, czy nawet oferowania dodatkowych usług pasażerom poruszających się pojazdów. Podczas badań i konstruowania układów nadawczo-odbiorczych zdefiniowano standard transmisji i wymiany danych określony skrótem IEEE 802.11p, który opiera się na szeroko znanym standardzie IEEE 802.11a. Warstwa fizyczna transmisji została jedynie przeskalowana w czasie, zaś struktura sygnału pozostała niezmieniona, mimo że warunki propagacji pomiędzy szybko poruszającymi się pojazdami są diametralnie inne, niż w przypadku łączności nomadycznej pomiędzy terminalem WLAN a punktem dostępu do sieci. W praktyce okazało się jednak, że wiele problemów transmisyjnych pozostaje nierozwiązanych i ewentualna modyfikacja standardu 802.11p z pewnością przyczyniłaby się do polepszenia niezawodności transmisji V2X. Zespół z Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej realizuje projekt badawczy NCN1), w ramach którego jest rozpatrywanych wiele ulepszeń warstwy fizycznej oraz warstwy MAC transmisji, mających doprowadzić do zwiększenia niezawodności transmisji. Wśród kilku istotnych zagadnień warstwy fizycznej należy wymienić optymalizację pozycji symboli pilotowych w sygnale OFDM mającą na celu umożliwienie lepszej jakościowo estymacji kanału w trakcie transmisji ramki, czego nie umożliwia aktualnie obowiązujący standard, a co miałoby pozytywny wpływ na polepszenie parametrów jakości transmisji. Innym ważnym zagadnieniem mającym wpływ na zasięg transmisji, a pośredni[...]

XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki

Czytaj za darmo! »

Mam zaszczyt zaprosić do lektury specjalnego wydania Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych, zawierającego artykuły plenarne i sesyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, odbywającego się w Poznaniu w dniach 3 - 5 września 2014 roku. Jest to już jubileuszowe - XXX sympozjum. Warto przypomnieć, że pierwsze, jeszcze pod nazwą Krajowego Sympozjum Telekomunikacji, odbyło się w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 1985 roku. Uczelnia ta przez wiele lat co roku gościła sympozjum, ugruntowując jego znaczenie nie tylko dla nauki, ale również dla przemysłu, instytucji i operatorów [...]

Systemy bezprzewodowe piątej generacji - nowości i wyzwania DOI:10.15199/59.2015.4.1


  Systemy radiokomunikacji bezprzewodowej to ciągle jeden z najszybciej rozwijających się działów telekomunikacji. Ich obecny rozwój wynika z masowego dostępu do Internetu i zmiany treści przesyłanych danych. Już obecnie transmisja głosowa ustąpiła pod względem wolumenu przesyłanych danych danym multimedialnym. Zasadniczy wpływ na gwałtowny wzrost ruchu telekomunikacyjnego miało też wprowadzenie telefonów inteligentnych (smartfonów) i stosowanie ich na masową skalę. Równocześnie z systemami komórkowymi intensywnemu rozwojowi podlegają również systemy dostępu bezprzewodowego do sieci LAN oparte na standardach serii IEEE 802.11 (WLAN). Z kolei coraz bardziej realna staje się idea Internetu rzeczy. Zgodnie z nią, z siecią połączone będą najróżniejszego typu urządzenia (w tym np. AGD) generujące dodatkowy ruch o dość specyficznych własnościach i wymaganiach. Wreszcie w niedalekiej przyszłości przewiduje się rozwój systemów transmisyjnych pomiędzy poruszającymi się pojazdami oraz pojazdami i infrastrukturą drogową. Zasadniczą cechą tego typu transmisji powinna być jej niezawodność. Wszystkie rodzaje systemów w procesie ich rozwoju - przy olbrzymim wzroście wymagań dotyczących wielkości przenoszonych strumieni danych - zmagają się z ograniczeniami wynikającymi z wielkości dostępnego widma elektromagnetycznego. Jest ono cennym, ograniczonym zasobem i podlega ścisłej reglamentacji. Bez przydziału widma elektromagnetycznego działanie nowych systemów nie jest możliwe. W kontekście powyższych obserwacji i przewidywań oczekuje się, że do 2020 r. liczba urządzeń bezprzewodowych wzrośnie z obecnej liczby około 5 miliardów do 50 miliardów. Będą one połączone z tzw. chmurą, zaś komunikacja między masową liczbą urządzeń stworzy bazę dla Internetu rzeczy. Ogólnie cele postawione przed systemami 5G można ująć następująco [1]: 1000-krotny wzrost wolumenu danych na jednostkę powierzchni pokrywanej przez system bezprzewodowy,  10 - 100-krotny wzr[...]

ESTYMACJA PRZESUNIĘCIA CZĘSTOTLIWOŚCI Z ZASTOSOWANIEM REGRESJI LINIOWEJ DOI:10.15199/59.2016.6.8


  FREQUENCY OFFSET ESTIMATION USING LINEAR REGRESSION Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę estymacji przesunięcia częstotliwości dla systemów transmisji wielotonowej, w której zastosowano metodę regresji liniowej. Przeprowadzone eksperymenty wskazują, że przy odpowiednim doborze parametrów algorytmu zbadana metoda funkcjonuje lepiej niż standardowe rozwiązanie stosowane w systemie transmisji 802.11 a/g. Abstract: In the paper frequency offset estimation with application of linear regression is presented. The performed experiments prove that at the appropriate selection of parameters the proposed algorithm outperforms a standard solution used in 802.11a/g transmission. Słowa kluczowe: Estymacja przesunięcia częstotliwości, regresja liniowa, transmisja wielotonowa. Keywords: Frequency offset estimation, linear regression, multitone transmission. 1. WSTĘP Transmisja wielotonowa jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną techniką zapewniającą wysoką efektywność widmową w systemach radiowych. Jest stosowana zarówno w sieciach bezprzewodowych w standardach 802.11 a/g/n/ac [1] oraz 802.16d/m [2] jak i w sieciach komórkowych LTE oraz LTE-Advanced [3]. Wszystko wskazuje, że będzie ona również podstawową metodą transmisji w przyszłych systemach 5G [4]. Transmisja wielotonowa, oprócz niewątpliwej zalety, którą jest efektywność widmowa, posiada również szereg wad, spośród których jedną z najważniejszych jest stosunkowo duża wrażliwość jakości odbioru na przesunięcie częstotliwości nośnej. Tematyka estymacji przesunięcia częstotliwości nośnej lub jego kompensacji jest znana od wieku lat i opisywana w podręcznikach akademickich, np. [5], chociaż zależności analityczne dotyczą najczęściej estymacji przesunięcia fazy i układów z nią związanych. Można jednak znaleźć wiele ciekawych pozycji dotyczących estymacji przesunięcia częstotliwości w przypadku transmisji wielotonowej (OFDM - Orthogonal Division Multiple Access), szczególn[...]

Metody zwiększenia szybkości transmisji danych w systemie HS UPA/WCDMA


  Bezprzewodowy dostęp do Internetu stał się w ostatnich latach głównym motorem postępu w dziedzinie systemów i sieci telekomunikacji bezprzewodowej, szczególnie sieci komórkowych. Stosowane w skali masowej nowe rodzaje terminali, takie jak smartfony i tablety, spowodowały wielokrotny wzrost wielkości ruchu telekomunikacyjnego w sieciach komórkowych. Ośrodki badawczo-rozwojowe czołowych firm dostarczających sprzęt do instalacji sieci komórkowych i opracowujących nowe modele terminali mobilnych pracują więc nad nowymi systemami i standardami systemów komórkowych cechujących się wysoką efektywnością wykorzystania pasma elektromagnetycznego i zapewniających możliwie dużą szybkość transmisji danych w obszarze całej komórki. Obecnie prace naukowo-badawcze i standaryzacyjne koncentrują się na systemach czwartej generacji (4G), takich jak LTE-Advanced [1], jednak systemy, które dominują obecnie w skali światowej są oparte w głównej mierze na technice WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) [2]. Pomimo wprowadzania już do działania systemów LTE, a w przyszłości również LTE-Advanced, operatorzy sieci komórkowych są żywotnie zainteresowani możliwie pełnym wykorzystaniem eksploatowanych obecnie systemów, w które zainwestowali poważne środki finansowe. Istnieje więc zapotrzebowanie na dalsze zwiększanie szybkości transmisji i efektywności wykorzystania systemów 3G. Jak wiadomo, standardowy system UMTS, stanowiący obecnie podstawę działania nowoczesnych systemów komórkowych, został uzupełniony o podsystemy szybkiej, pakietowej transmisji danych w łączu w dół (HS DPA - High Speed Downlink Packet Access) oraz w łączu w górę (HS UPA - High Speed Uplink Packet Access). W zależności od wersji standardów 3GPP, według których działają stacje bazowe i terminale mobilne, maksymalne szybkości danych mogą się znacznie różnić. W rozwiązaniach standardowych, gdy transmisja odbywa się w trybie SISO (Single Input Single Output) i zastosowana jest[...]

Systemy WCDMA 3G - ich dalsze perspektywy


  Bezprzewodowy dostęp do Internetu stał się w ostatnich latach zasadniczym źródłem postępu w dziedzinie rozwoju sieci telekomunikacyjnych i bezprzewodowych, w tym szczególnie komórkowych. Stosowane w skali masowej smartfony, tablety oraz notebooki, wyposażone w modemy 2G/3G, spowodowały wielokrotny wzrost wielkości ruchu telekomunikacyjnego w sieciach komórkowych. Ośrodki badawczo-rozwojowe czołowych firm dostarczających sprzęt do instalacji tych sieci i opracowujących nowe modele terminali mobilnych intensywnie pracują więc nad nowymi standardami systemów komórkowych. Mają one charakteryzować się wysoką efektywnością wykorzystania pasma elektromagnetycznego i zapewniać jak największą szybkość transmisji danych w obszarze komórki obsługiwanej przez stację bazową. Obecnie prace naukowo-badawcze i standaryzacyjne koncentrują się na systemach czwartej generacji (4G), takich jak LTE-Advanced [1], jak również na systemach, które po nich będą stosowane. Czołowe ośrodki naukowe i firmowe przygotowują więc już rozwiązania dla systemów radiokomunikacyjnych działających po roku 2020 [2], jednak te, które dominują obecnie w skali światowej, w głównej mierze są oparte na technologii WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) [3]. Pomimo wprowadzania już systemów LTE, a nawet pierwszych instalacji systemów LTE-Advanced, operatorzy sieci komórkowych są zainteresowani możliwie pełnym wykorzystaniem eksploatowanych dotychczas systemów, w które zainwestowano w przeszłości poważne środki. Istnieje więc potrzeba dalszego zwiększenia szybkości transmisji i efektywności wykorzystania systemów 3G. Przewiduje się, że systemy oparte na technologii CDMA będą jeszcze przez około 10 lat dominować, dopóki rozpowszechnienie systemu LTE i jego ulepszeń nie zdominuje rynku usług radiokomunikacyjnych. Jak wiadomo, podstawowy system UMTS [4], stanowiący obecnie podstawę działania nowoczesnych systemów komórkowych, został unormowany w standardach 3GPP ser[...]

METODY ALOKACJI ZASOBÓW W SIECIACH 5G O WYSOKIEJ NIEZAWODNOŚCI W KOMUNIKACJI MIĘDZY POJAZDAMI DOI:10.15199/59.2016.6.79


  RESOURCE ALLOCATION METHODS IN 5G ULTRA-RELIABLE V2V COMMUNICATION Streszczenie: W pierwszej części referatu zaprezentowano model badanego systemu komunikacji między pojazdami o wysokiej niezawodności wraz z krótkim opisem modelu kanału radiowego stosowanego w badaniach. W kolejnej części zawarto szczegółowy opis sześciu rozważanych metod alokacji zasobów. Otrzymane wyniki badań symulacyjnych, zawarte w ostatniej części pracy, podsumowano uwzględniając opóźnienie oraz moc przypadającą na pojedynczy blok zasobów, różniące się w zależności od wybranej metody alokacji. Abstract: Paper begins with the description of the model of the ultra-reliable V2V system and the radio channel model applied in investigations. In the next part of the paper, the review of proposed resource allocation schemes is provided. The obtained simulation results shown in the last part of the paper are summarized taking into account how the latency and transmit power per resource block influence the applied allocation scheme. Słowa kluczowe: alokacja zasobów, komunikacja między pojazdami, sieci o wysokiej niezawodności, sieci 5G. Keywords: resource allocation, ultra-reliable communication, V2V, 5G networks. 1. WSTĘP Telekomunikacja mobilna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin telekomunikacji. Posiadanie telefonu komórkowego, wykorzystywanego wyłącznie do rozmów głosowych już dawno przestało być standardem. Efektem tego to: gwałtowny wzrost liczby abonentów mobilnej sieci internetowej, rosnący rynek aplikacji oraz szeroka gama funkcjonalności wykorzystujących technologie mobilne. Szacuje się, że w roku 2020 nastąpi tysiąckrotny wzrost wolumenu transferowanych danych w porównaniu z rokiem 2010. Sprostanie tak wysokim wymaganiom umożliwi dopiero uruchomienie systemu radiokomunikacyjnego piątej generacji (ang. 5th Generation, 5G). Poza ewolucją sieci mobilnego Internetu, która zagwsarantuje bardzo wysokie przepływności i mniejsze opóźnieni[...]

 Strona 1  Następna strona »