Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata RUDNICKA"

Aspekty sustainability jako nowy wymiar jakości w branży hotelarskiej - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.11.5


  Powstanie teorii zrównoważonego rozwoju nie jest przypisane jednemu autorowi. Pojawienie się kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem było stopniowym procesem, który zainicjowany został m.in. wzrostem zainteresowania kwestiami środowiskowymi [27]. Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało upowszechnione w dużej mierze dzięki opublikowaniu Raportu Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju (komisja Brundtland) pt. "Our Common Future" z 1987 roku. Zgodnie z tym dokumentem zrównoważony rozwój to "rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb" [5,3]. W Polsce definicja zrównoważonego rozwoju zapisana jest m.in. w artykule 3 Ustawy o Ochronie Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z Ustawą jest to "taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń" [24]. Początkowo zrównoważony rozwój odnoszono do: wzrostu gospodarczego, ochrony zasobów naturalnych oraz środowiska i rozwoju społecznego. Z czasem idea ta zaczęła być wdrażana również na poziomie przedsiębiorstw, jako koncepcja związana z zarządzaniem w biznesie, co oznaczało osiąganie zysków ekonomicznych przy równoczesnej trosce o środowisko oraz interesy pracowników i innych interesariuszy [1]. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele dokumentów, które wspierają wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Jednym z nich są na przykład Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ "Chronić, Szanować, Naprawiać" (oryg. UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and [...]

 Strona 1