Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ADAM IDŹKOWSKI"

Przenośny przyrząd mikroprocesorowy do pomiaru przepływu uryny

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki prac związanych z budową mobilnego systemu do pomiaru przepływu uryny. Opisano miernik oparty na mikroprocesorowym urządzeniu dynamometrycznym sprzęgniętym z przetwornikiem wagowym. Układ pomiarowy uzupełniono o system akwizycji danych pomiarowych, umożliwiający ich wizualizację. W pracy przedstawiono także zasadę działania układu pomiarowego jak również analizę niepe[...]

Realizacja układu pomiarowego z czujnikami tensometrycznymi w mostku z przełączanym źrodłem prądowym

Czytaj za darmo! »

technice pomiarowej stosuje się układy mostków, zasilanych ze źródła prądowego lub napięciowego, o rezystancjach ramion tak dobranych do czujników, aby osiągnąć najkorzystniejszy przebieg charakterystyki i jak najbardziej uproszczone równanie pomiaru. Zaproponowane [1, 2] układy do pomiarów wieloparametrowych różniące się sposobem zasilania od mostka Wheatstone'a i innych znanych ukła[...]

Comparative research on the uroflowmetry system based on a weight transducer DOI:10.12915/pe.2014.07.013

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy jest ocena właściwości metrologicznych opracowanego przyrządu do pomiaru przepływu moczu. Badaniu poddano przepływy wzorcowych próbek, które dozowano przy pomocy stworzonego stanowiska laboratoryjnego. Dzięki przeprowadzonym próbom możliwe było porównanie kształtu charakterystyk przepływów, zarejestrowanych przy pomocy opracowanego przyrządu oraz przepływomierza elektromagnetycznego SM6000. W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę zbieżności serii danych pomiarowych przy wykorzystaniu szacunku współczynników korelacji oraz odchylenia standardowego. Ocena właściwości metrologicznych opracowanego przyrządu do pomiaru przepływu moczu Abstract. The aim of the present work is to evaluate metrological properties of a specially constructed device used to measure the flow of urine. Model samples, which were dosed with the use of a specially prepared laboratory unit, were put under analysis. Due to the test, it was possible to compare the shapes of the flow characteristics which were recorded with the use of the specially constructed device and a magnetic inductive flow meter SM6000. For the purpose of this article, convergence analysis of a series of measurement data was conducted with the use of estimation of coefficient correlation and standard deviation. Słowa kluczowe: akwizycja danych, pomiar przepływu cieczy, techniki pomiarowe, metrologia. Keywords: Data acquisition, fluid flow measurement, measurement techniques, metrology. doi:10.12915/pe.2014.07.06 Introduction One of the most frequent diseases of the urinary tract is benign prostatic hyperplasia (BPH). It is diagnosed when the volume of the gland exceeds 30 cm3 and the maximum flow of urine is less than 15 ml/s. It is estimated that the benign prostatic hyperplasia occurs at about 50% of men aged about 50 [1]. The disease, then, affects a large part of male population. This causes the necessity of building devices which can support medical diagnostics i[...]

About accuracy of the simultaneous measurement of temperature difference and average using transducers with Pt sensors O dokładności układów z czujnikami Pt do równoczesnych pomiarów różnicy temperatur i ich wartości średniej DOI:10.15199/62.2017.2.20


  The accuracy of elec. systems for measuring differential and average values of 2 temps. was described. Two-output measurement systems with Pt sensors were taken into account. The limited errors and std. uncertainties of lab. and industrial measurements of the temp. difference were estd. and compared for the cases when (i) the measuring system was initially calibrated, (ii) was no calibration or (iii) was necessary to replace the Pt sensor during continuous operation. Przedstawiono opis dokładności układów elektrycznych do pomiaru różnicy i średniej wartości dwóch temperatur. Omówiono podstawowe rozwiązania dwuwyjściowych układów pomiarowych z czujnikami Pt. Dokonano także analizy dokładności tych systemów pomiarowych. Błędy graniczne i niepewności standardowe laboratoryjnych i przemysłowych pomiarów różnicy temperatur oszacowano i porównywano dla niektórych przypadków: gdy system pomiarowy jest wstępnie skalibrowany, gdy jest bez kalibracji, a także gdy zachodzi konieczność wymiany czujnika podczas ciągłej pracy systemu pomiarowego. Przykłady liczbowe oszacowania przedziału niepewności rozszerzonej mierzonej różnicy temperatur zaprezentowano w tabeli. Temperatura w obiektach technologicznych, środowisku pracy i otoczeniu jest jednym z najczęściej mierzonych parametrów w praktyce większości branż przemysłowych, w tym w szczególności w przemyśle chemicznym. Zależą od niej właściwości i charakterystyki procesów produkcyjnych. W wielu przypadkach jest to najważniejszy parametr informacyjny, który wpływa bezpośrednio na jakość produkcji. Dlatego też dąży się do zwiększenia dokładności i niezawodności pomiarów temperatury, w których wykorzystuje się wiele różnych czujników, metod, przyrządów i systemów pomiarowych1). Zapewnienie dużej dokładności pomiarów temperatury w zastosowaniach przemysłowych jest trudne ze względu na występowanie błędów spowodowanych niezidentyfikowanymi oddziaływaniami zakłóceń z różnych źródeł oraz ws[...]

Relations of limited errors and uncertainties type B of the bridge as conditioner circuit for sensors of broadly variable resistances DOI:10.12915/pe.2014.12.19

Czytaj za darmo! »

Podano funkcje rozwarciowych współczynników przetwarzania rezystancji na napięcie i ich postacie iloczynowe dla przetwornika w postaci mostka rezystancyjnego (4R) o zasilaniu prądowym lub napięciowym i dowolnych przyrostach rezystancji jego ramion. Przedstawiono dwa zaproponowane ujęcia błędów i niepewności: jednorodne, w wartościach względnych odniesionych do czułości początkowych i dwuskładnikowe - z wyodrębnieniem składników dla stanu początkowego i dla przyrostu funkcji przetwarzania. Rozpatrzono przetworniki rezystancji mostki o jednakowych rezystancjach początkowych i kilku najczęściej stosowanych wariantach ich przyrostów. Przedstawiono przebiegi ich rozwarciowych funkcji przetwarzania oraz błędów granicznych i niepewności standardowych typu B przy zasilaniu prądowym i napięciowym (Funkcje rozwarciowe współczynników przetwarzania rezystancji na napięcie i ich postacie iloczynowe dla przetwornika w postaci mostka rezystancyjnego). Abstract. The functions of transfer coefficients and their rationalized forms for the unloaded four arms bridge of arbitrary variable arm resistances, supplied as two-port from current or voltage source, are given together with their error propagation formulas for arbitrary (general) case. Two types of description of errors and uncertainties as accuracy measures, i.e. related to initial sensitivities of functions of bridge transfer coefficients and their rationalized double component forms for zero and increments of these transfer function, are introduced. Metrological properties of the commonly used bridge of similar initial arm resistances in balance and some variants of their increments are discussed. Transfer coefficient, limited error and standard uncertainty type B as functions of relative increments in broad range are shown for these variants. Generalized formulas for bridges of the linear transfer function are introduced. The relations of limited errors and uncertainties are presented in graphical form.[...]

 Strona 1