Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"A. Klimowicz"

Zastosowanie metody syntezy wielopoziomowych układów kombinacyjnych do realizacji części kombinacyjnej wspólnego modelu automatów skończonych Mealy'ego i Moore'a

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy problemu syntezy układu sekwencyjnego w oparciu o programowalne układy logiczne. Cechą szczególną zastosowanej metody jest wykorzystanie wartości zmiennych wyjściowych jako kodu lub części kodu stanów wewnętrznych automatu skończonego. Do uproszczenia funkcji wyjść i funkcji wzbudzeń elementów pamięci automatu zastosowano metodę syntezy wielopoziomowych układów kombinacyjnych wykorzystującą sprzężenia zwrotne układu programowalnego. Praca zawiera także wyniki badań eksperymentalnych metody. Abstract. In this paper, a problem of synthesis of sequential circuit on programmable logic device was presented. A special feature of the method is application of values of output variables as a code or as a part of code of internal states of a finite automata. The synthesis method of multilevel combinational circuits, which uses feedbacks of PLD macrocells to synthesis of finite state machines was applied to simplification of combinational part of state machine. The experimental results of synthesis of the improved method are presented in the paper. (An Application of Synthesis Method of Multi-level Combinational Circuits to Realization of Combinational Part of Combined Mealy and Moore Model of Finite State Machine). Słowa kluczowe: układy sekwencyjne, automaty skończone, synteza logiczna, CPLD/FPGA. Keywords: sequential citcuits, finite state machines, logic synthesis, CPLD/FPGA. Wstęp Problem wykorzystywania wartości zmiennych wyjściowych automatów skończonych jako części kodu stanu wewnętrznego od dawna budzi zainteresowanie projektantów systemów cyfrowych [1, 2, 3, 4]. W wielu przypadkach można obniżyć koszt realizacji i zwiększyć szybkość automatu. Wraz z pojawieniem się programowalnych układów logicznych (PLD), takich jak Complex Programmable Logic Devices (CPLD) i Field Programmable Gate Arrays (FPGA), w charakterze bazy technologicznej systemów cyfrowych, aktualnym stało się zadanie znalezienia efektywnych metod syntezy aut[...]

Rozwój usług oraz urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej, energoelektroniki oraz systemów sterowania i nadzoru w perspektywie 20 lat działalności Energotestu w elektroenergetyce


  Działalność inżynierska firmy Energotest-Energopomiar w początkowym okresie - po wydzieleniu się z Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki Energopomiar, koncentrowała się na wykonywaniu różnego typu badań, ocen, ekspertyz oraz uruchomieniu układów elektrycznych, w tym automatyki elektroenergetycznej. Energotest-Energopomiar przejął ten zakres prac po Energopomiarze, który prowadził tego typu działalność w polskiej energetyce od początku swojego istnienia - czyli od 1952 r. Powstanie firmy w 1992 r. zbiegło się w czasie z procesem wymiany (mających już 20-40 lat) analogowych elektromechanicznych i elektronicznych układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej i energoelektroniki, na nowej generacji urządzenia wykorzystujące technikę mikroprocesorową. Energotest-Energopomiar podjął to wyzwanie i rozszerzył swoją działalność o kompleksowe modernizacje tych układów. Koncentrując się na rozwiązywaniu aktualnych problemów branży, bazując na bogatych doświadczeniach obiektowych, firma rozwinęła działalność konstrukcyjno-wdrożeniową. Energotest ma w dorobku wiele unikalnych mikroprocesorowych urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz energoelektroniki. Do najważniejszych można zaliczyć: układy wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów, system sterowania i nadzoru, systemy rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń, automaty samoczynnego przełączania zasilań, system nadzoru nad sieciami prądu stałego, światłowodowe zabezpieczenia łukoochronne. W firmie od wielu lat prowadzona jest działalność projektowa i doradcza dotycząca układów i urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w przemyśle, a od 2008 r. rozwijana jest działalność projektowa w zakresie stacji przesyłowych i rozdzielczych. Układy wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów Energotest specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu statycznych układów wzbudzenia generatorów oraz regulatorów napięcia generatorów wyposażonych we wzbudnic[...]

Porównanie efektywności biologicznego usuwania związków biogennych w procesach MUCT i A2/O na przykładzie oczyszczalni w Gdańsku DOI:10.15199/17.2016.1.6


  W niniejszym artykule przedstawiono porównanie efektywności usuwania substancji biogennych w różnych systemach technologicznych, funkcjonujących na oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku. Do roku 2011 bioreaktory oczyszczalni pracowały w systemie zmodyfi kowanego UCT (MUCT). W latach 2009-2011 przeprowadzono ich modernizację, w celu usprawnienia procesu oczyszczania ścieków i spełnienia zaostrzonych wymagań w zakresie stężenia azotu ogólnego w odpływie (< 10 mg N/dm3). Od roku 2012 linia biologicznego oczyszczania ścieków pracuje w systemie opartym na A2/O, który zastąpił dotychczasowy system MUCT. Analiza wyników badań jakości ścieków wykazała, że średnie dobowe stężenie azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych biologicznie uległo zmniejszeniu z 11,0 mg N/dm3 do 8,0 mg N/dm3. Jednocześnie średnie dobowe stężenie fosforu ogólnego zmniejszyło się z 0.5 mg P/dm3 do 0.4 mg P/dm3. Badania potwierdzają, że pomimo obserwowanego trendu pogarszania się jakości ścieków dopływających do bioreaktorów, proces biologicznego usuwania substancji biogennych przebiega z większą skutecznością w nowym systemie A2/O. W wyniku modernizacji reaktorów biologicznych jakość ścieków odprowadzanych do środowiska spełnia wymogi określone przez Ministra Środowiska, jak również bardziej rygorystyczne zalecenia HELCOM w zakresie stężeń związków biogennych w ściekach odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.Wstęp Regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych, zawarte są w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, która określa wymagany stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, w zależności od wielkości oczyszczalni. Natomiast Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/UE z dnia 23 października 2000 r. [9] zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych do 2015 r. Co więcej, Polska jest jednym z krajów zobowiązanych do wypełnienia postanow[...]

 Strona 1