Wyniki 1-10 spośród 48 dla zapytania: authorDesc:"A. Tytko"

Ocena stanu lin stalowych na podstawie pomiaru średnicy i długości skoku

Czytaj za darmo! »

Liny stalowe pracują prawie wszędzie: w kolejach linowych, w dźwigach, dźwignicach, żurawiach, górniczych urządzeniach wyciągowych. Są elementami wymiennymi, gdyż podlegają zużyciu eksploatacyjnemu i po osiągnięciu poziomu tego zużycia określanego jako dopuszczalny są odkładane i wymieniane na nowe. Kryteria odkładania są bardzo różne, najczęściej bazują na widocznych skutkach zużycia zmęczeniowego wyrażających się pękaniem drutów. Wyrafinowaną metodą oceny stanu lin są badania magnetyczne. Wymagają one specjalistycznej aparatury i wyszkolonego personelu. Nie są, więc powszechne. Powszechnie stosowaną metodą jest ocena wizualna. Pozwala ona na obserwację zewnętrznych efektów zużycia, deformacji oraz na lokalny pomiar średnicy i długości skoku. Wiele współcześnie stosowanych lin[...]

Badania nieniszczące urządzeń kolei linowych


  Metody nieniszczące wykorzystywane są od wielu lat do monitorowania stanu technicznego urządzeń kolei linowych eksploatowanych w naszym kraju. Wczesne wykrycie pęknięć i innych uszkodzeń eksploatacyjnych dla elementów bezpieczeństwa kolei zapobiega wystąpieniu awarii i katastrof, ma zatem wpływ nie tylko na obniżenie kosztów eksploatacji związanych z przestojami, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo eksploatacji kolei. W okresie międzywojennym, w Polsce eksploatowana była niewielka liczba kolei linowych (wahadłowa kolej "Kasprowy Wierch" w Zakopanem oraz koleje linowo-terenowe na Górę Parkową w Krynicy i "Gubałówka" w Zakopanem), dla których oprócz okresowych przeglądów i oględzin praktycznie nie wykonywane były badania nieniszczące. Po wojnie wraz ze wzrostem liczby oraz cza[...]

Starcia i rozwalcowania drutów zewnętrznych lin nośnych pracujących w wyciągach szybowych i lin kolejek górniczych


  Starcia drutów zewnętrznych i korozja to główne przyczyny ubytków masowych lin nośnych wyciągów szybowych. Starcia drutów zewnętrznych jako samoistna forma zużycia lin stalowych praktycznie nigdzie nie występują. Jest to proces długotrwały i często towarzyszy mu zużycie korozyjne oraz deformacje plastyczne drutów. W artykule przedstawiono mechanizm powstawania starć, w tym przeanalizowano wpływ sprzężenia ciernego na ich powstawanie. Mechanizm tego zjawiska jest złożony i zróżnicowany. Zdecydowanie odmienną formę zużycia wykazują liny kolejek podziemnych. Tutaj dominującą formą zużycia są duże rozwalcowania i starcia. W konsekwencji prowadzi to do lawinowego pękania drutów zewnętrznych. Clash in external wires and corrosion cause loss of weight of ropes in shaft hoists. In practice, clash in external wires, does not exist. This process is long-lasting and is connected to corrosive wear and deformation of wires. In the paper clash mechanism and frictional contact has been described. Mechanism of this phenomena is complex and diversified. In underground railway it can appear clash and flue rolling. In consequence it lead to cracks of external wires. Słowa kluczowe: druty, liny, starcia Key words: wires, ropes, clashes 1. Przyczyny powstawania starć drutów zewnętrznych lin nośnych wyciągów szybowych. Na podstawie obserwacji form starć lin pracujących w wyciągach szybowych i analizy literatury przedmiotowej [1[...]

Makroekonomiczna charakterystyka energetyki odnawialnej


  W serii comiesięcznych artykułów skoncentrujemy się na praktycznym wykorzystaniu energii: słonecznej, geotermalnej, biomasy, wody i wiatru do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W pierwszym z nich przedstawiamy makroekonomiczną charakterystykę energetyki odnawialnej w Polsce.Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej, biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym Polski przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska dzięki redukcji zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcji ilości wytwarzanych odpadów. Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin czy nawet województw naszego kraju. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii umożliwiają powstawanie nowych miejsc pracyNatomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biomasy. Istnieje powszechna zgoda, że rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych może przyczynić się w Polsce do rozwiązania wielu problemów ekologicznych, stwarzanych przez energetyk[...]

Budowa, zasada działania modułów fotowoltaicznych krzemowych


  Podstawowe wiadomości z optoelektroniki Metoda helioelektryczna polega na bezpośredniej przemianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, za pomocą ogniw fotoelektrycznych. Ogniwa takie przemieniają w energię elektryczną nie tylko bezpośrednie promieniowanie słońca, lecz również promieniowanie rozproszone (przy zachmurzeniu). Promieniowanie słoneczne (elektromagnetyczne), od nadfioletu do podczerwieni, obejmuje zakres promieniowania o długości fal 1 nm÷l mm, przy czym nadfioletowa część widma zawiera się w zakresie 1 nm÷380 nm, podczerwona - w zakresie 780 nm÷1mm. Promieniowanie w zakresie 380 nm÷800 nm jest promieniowaniem widzialnym. Około 46% energii promieniowania zawiera promieniowanie widzialne, podczerwień 47%, nadfiolet 7%. Egzytancja energetyczna (natężenie promieniowania słonecznego - W/m2) zależy od wysokości słońca nad horyzontem, grubości warstwy atmosfery i waha się (0÷1200) W/m2. Egzytencja energetyczna składa się z promieniowania bezpośredniego i rozproszonego. Promieniowanie rozproszone stanowi w Polsce od ok. 44% w lecie, do ok. 72% w zimie [2]. Podział ogniw PV - krzemowe - wykonane są w technologiach monokrystalicznej lub polikrystalicznej. Są one obecnie najczęściej używane. Ich sprawność wynosi ok. 15%; - cienkowarstwowe - wykonane są z cienkich warstw materiału fotowoltaicznego (np. amorficzny krzem, CdTe (tellurku kadmu); CIGS (miedzi, indu, galu, selenu), naniesionych na podłoże. Ich sprawność wynosi ok. 13%; - wielozłączowe - wykonane są z wielu cienkich warstw, które mają dopasowaną szerokość przerwy zabronionej do konkretnego zakresu promieniowania słonecznego. Do produkcji używa się indu, germanu, galu i arsenu. Fotoogniwa tego typu osiągają sprawność ok. 20%; - organiczne - wykonane z materiałów organicznych, umieszczonych między górną elektrodą, zrobioną z przeźroczystego materiału (ITO) a dolną, wykonaną z metalu lub polimeru. Sprawność ogniw organiczny[...]

Budowa, zasada działania modułów fotowoltaicznych II i III generacji i PVT


  Moduły fotowoltaiczne II generacji W produkcji ogniw drugiej generacji zrezygnowano z krzemu krystalicznego na rzecz innych wydajniejszych półprzewodników. W ten sposób uzyskano ok.100- krotnie cieńszą warstwę półprzewodnika. Wiąże się to z szybszym procesem produkcji, niższymi kosztami, niższą wydajnością energetyczną. Ogniwa polikrystaliczne cienkowarstwowe Obecnie następuje szybki rozwój ogniw fotowoltaicznych drugiej generacji, tzw. cienkowarstwowych (CIGS, CdTe). W ogniwach tych warstwa aktywnego półprzewodnika ma grubość kilku mikrometrów, czyli jest ok. 100 razy cieńsza niż w przypadku ogniw krzemowych. Cienkowarstwowe ogniwa drugiej generacji, dzięki znacznej redukcji zużycia półprzewodników, charakteryzują się korzystnym stosunkiem ceny do mocy. Ogniwa CIGS wykonane są z mieszaniny pierwiastków takich, jak miedź, ind, gal, selen. Obecnie ogniwa polikrystaliczne cienkowarstwowe typu CIGS są wykonywane w strukturze heterozłącznej, np.: n - CdS, p - Cu (In, Ga) Se. W technologii produkcji wykorzystuje się technikę nanoszenia warstwowego. Promieniowanie słoneczne pada na heterozłącze od strony podłoża, przez przeźroczystą elektrodę z przewodzącego tlenku indu i cyny (ITO). Warstwa CdS spełnia funkcję okna optycznego oraz pomaga zmniejszyć rekombinację na kontakcie. W przypadku ogniw opartych o CIGS, możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku, który jest tanim i wydajnym sposobem produkcji fotoogniw. Struktura ogniwa z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu (CdTe) jest pokazana na rys. 1. Jest ono wykonane na podłożu szklanym, pokrytym przeźroczystym i przewodzącym tlenkiem (TCO) o grubości ok. 1 μm. Następnie nanoszona jest cienka warstwa buforująca z CdS metodą sublimacji o grubości ok. 0,1 μm i warstwa CdTe o grubości kilku μm. Kontakty wykonane są z Au. W tej technologii najczęściej cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa, a jego sprawność wynosi ok. 13% [2]. Z uw[...]

Analiza pracy fotoogniwa


  Podstawowe zależności Fotoogniwo jest elementem ze złączem p-n, w którym pod wpływem promieniowania powstaje napięcie fotoelektryczne Up. Fotoogniwu można przyporządkować schemat zastępczy, przedstawiony na rysunku 2. Napięcie na rezystancji obciążenia: Uwy = Up - Ir . Rs [V] gdzie: Up - napięcie fotowoltaiczne [V]; Uwy - napięcie na odbiorniku [V]; Ip - prąd fotowoltaiczny w przybliżeniu równy prądowi zwarcia (Iz) [A]; Ir - prąd fotoogniwa [A]. jest mniejsze od napięcia fotowoltaicznego Up o spadek napięcia na rezy-stancji Rs. Jeżeli rezystancja obciążenia będzie równa nieskończoności, to napięcie na zaciskach obwodu rozwartego Uwy = Uo będzie równe Up, natomiast przez zwarte końcówki fotoogniwa popłynie prąd zwarciowy Iz . Ip. Charakterystyki zewnętrzne fotoogniwa zależą również od rezystancji obciążenia. Na wykres, rysunek 7, naniesiono prostą obciążenia, odpowiadającą rezystancji Ro. Przecięcie prostej obciążenia z odpowiednią charakterystyką daje punkt pracy fotoogniwa. Zależność prądu zwarciowego Ip, od mocy promieniowania jest liniowa, natomiast napięcie Up, jest logarytmiczną funkcją mocy promieniowania. Przy wykorzystaniu fotoogniwa jako źródła energii dąży się do optymalizacji rezystancji obciążenia, w zależności od mocy promieniowania. Stosunek mocy odebranej z fotoogniwa do egzytancji energetycznej promieniowania słonecznego w jednostce powierzchni nazywa się sprawnością. Sprawność fotoogniwa w przybliżeniu wynosi: I - prąd znamionowy fotoogniwa [A]; U - napięcie znamionowe fotoogniwa [U]; P - moc znamionowa fotoogniwa [W]; A - powierzchnia fotoogniwa [m2]; - egzytancj[...]

Instalacje fotowoltaiczne


  Instalacja fotowoltaiczna, oparta na dwóch podstawowych elementach: ogniwach fotowoltaicznych i akumulatorach, wymaga dodatkowego wyposażenia, zapewniającego pożądaną pracę w ich zmiennych warunkach działania. Do nich należą m.in. regulator ładowania, przetwornice napięcia (falowniki) oraz centrala komunikacyjna. Regulatory ładowania w instalacji fotowoltaicznej "off-grid" - autonomicznej Regulator ładowania to urządzenie stosowane w instalacji PV, włączone między ogniwem PV a akumulatorem. Jego zadaniem jest utrzymywanie akumulatora w pełni naładowanego i niedopuszczanie do jego przeładowania, a także nadmiernego rozładowania przez odbiorniki. Zabezpiecza on także przed tzw. prądem "ciemnym", pobieranym przez panel sło-neczny przy braku oświetlenia. Regulatory różnią się m.in. napięciem, z jakim pracują, oraz maksymalnym natężeniem prądu, jaki może przez nie płynąć. Typowy regulator pracuje na napięcie 12 lub 24 V. Nowe konstrukcje regulatorów pozwalają m.in. na analizę pracy ogniwa PV, śledzenie punktu maksymalnej mocy uzyskiwanej z ogniwa. Automatycznie pozwalają systemowi pracować przy napięciu, które daje maksymalną moc wyjściową. Zadania realizowane przez regulator: - elektroniczne przełączanie sterowane mikroprocesorem; - trzystopniowa metoda ładowania, przełączalna; - funkcje wskazujące, ostrzegające i zabezpieczające; - napięciowe odłączenie obciążenia; - stan naładowania pokazywany przez 3 diody LED; - automatyczne rozpoznanie 12 V czy 24 V, - akustyczne ostrzeganie przed przeciążeniem i ochrona baterii; - zintegrowana kompensacja temperaturowa; - temperaturowo kompensowana trzystopniowa metoda ładowania z własną charakterystyką do baterii ołowianych; - zaciski przyłączeniowe do 16 mm2; - wskazanie odłączenia obciążenia; - stała kontrola elektroniczna; - wskazanie obciążenia, zwarcia i przeciążenia; - opcjonalnie funkcja światła nocnego. Przetwornica napięcia (inwerter, falownik) Inwerter (falow[...]

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych DOI:10.15199/2.2015.1.4


  Podstawowe zasady ochrony instalacji fotowoltaicznej przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego określono w normach ochrony odgromowej: a) PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa. - Część 1: Wymagania ogólne. b) PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa. - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia. c) PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa. - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych. d) PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Na uderzenie pioruna bardziej są narażone budynki wysokie lub zbudowane na wzniesieniach. Budynki niewysokie w gęstej zabudowie i w sąsiedztwie wyższych obiektów są bezpieczniejsze. Krajowe przepisy budowlane przewidują montaż urządzeń piorunochronnych dla gmachów użyteczności publicznej, jak np. przedszkoli, szkół czy szpitali. Systemy fotowoltaiczne muszą być również zabezpieczone przed przepięciami i sprzężeniami, bez względu na to, czy system jest objęty ochroną odgromową, czy nie.Ze względu na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu, istnieje szczególnie zagrożenie, wynikające z bezpośredniego uderzenia pioruna. Każde uderzenie pioruna wywołuje skutki w otoczeniu w promieniu ok. 1 km. Prawdopodobieństwo narażenia na te skutki jest jeszcze wyższe, niż prawdopodobieństwo bezpośredniego uderzenia pioruna w budynek. Przez pośrednie skutki uderzenia pioruna należy rozumieć sprzężenia indukcyjne, pojemnościowe i galwaniczne. Sprzężenia takie powodują przeciążenia, stanowiące poważne zagrożenie dla elementów systemu fotowoltaicznego. Ochrona przeciwprzepięciowa oznacza ochronę przed przepięciami, pochodzącymi z sieci energetycznej, przed przep[...]

 Strona 1  Następna strona »