Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT PĘKALA"

Wpływ rozkładu wektora indukcji pola magnetycznego w przestrzeni międzystykowej na moc wyłączalną wyłączników próżniowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty badań rozkładu pola magnetycznego dla wybranych wyłączników wysokoprądowych. Celem tychże badań jest określenie wpływu rozkładu składowych pola magnetycznego na moc wyłączalną wyłączników próżniowych. Zaproponowano metodę pomiarową, umożliwiającą uzyskanie wszystkich składowych wektora indukcji magnetycznej, co może znacząco przyczynić się do właściwego zaproj[...]

Bezinwazyjna diagnostyka uzwojeń magnesujących przy użyciu sztucznych sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano ideę bezinwazyjnej metody dedykowanej wykrywaniu zwarć w uzwojeniach transformatorów. Metoda oparta jest o wykorzystanie modelu matematycznego transformatora toroidalnego oraz sztucznych sieci neuronowych. Bazując na polowoobwodowym modelu toroidu wyodrębniono sygnały diagnostyczne w postaci odkształconych przebiegów prądu uzwojenia magnesującego, które użyto w procesie uczenia sieci neuronowych. Zamieszczone wyniki testów potwierdzają wysoką skuteczność neuronowego układu diagnostycznego. Abstract. In the article the idea of non-invasive method dedicated to detecting faults in a transformer windings is presented. The method is based on the use of a mathematical model of toroidal transformer and artificial neural networks. On the basis of the semi-field model of the toroid the diagnostic signals, as the distorted current waveforms in the magnetizing windings, were separated and it was used in the learning process of neural networks. Included test results confirm the high efficiency of the neural diagnostic system. (Noninvasive diagnosis of magnetising coil using artificial neural networks). Słowa kluczowe: równania pola elektromagnetycznego, transformator toroidalny, sygnał diagnostyczny, sztuczne sieci neuronowe. Keywords: electromagnetic field equations, toroidal transformer, diagnostics signal, artificial neural networks. Wstęp Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych w których występują uzwojenia magnesujące może prowadzić do ich uszkodzeń, zaś jednym z typowych defektów mogą być zwarcia międzyzwojowe. Tego typu defekty mogą wystąpić także w procesie produkcji. Dlatego ważnym wydaje się być opracowanie odpowiedniej metody, która pod tym kątem pozwoli ocenić stan uzwojenia nowego lub używanego w sposób bezinwazyjny, bez konieczności żmudnego poszukiwania miejsca wystąpienia zwarcia. Ważnym jest również, aby w pewnych przypadkach było możliwe wykrywanie symptomów uszkodzeń, co pozwoliłoby na odpowiednio[...]

Obliczanie pól sprzężonych w materiale ferromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano koncepcję obliczeń, pozwalających na badanie wzajemnego oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz pola temperaturowego w środowisku magnetoprzewodu o właściwościach izotropowych. Bazując na idei interdyscyplinarnego modelowania matematycznego wykorzystano równania Maxwella oraz równania termodynamiki. Zaproponowano model matematyczny obiektu w postaci cienkiego pierścienia, skupiającego i zamykającego zmienny strumień magnetyczny. Rozwiązano numerycznie stan nieustalony oraz dokonano odpowiednich symulacji komputerowych. Abstract. The article proposes the concept of computations, that allow to examine interaction between the electromagnetic field and the temperature field in an isotropic ferromagnetic environment. Based on the idea of interdisciplinary mathematical modeling Maxwell's equations and the equations of thermodynamics were used. Mathematical model object in the form of a thin ring, gathering and alternating magnetic flux was considered. The transient processes were numerically solved and the suitable computer simulations were carried out. (Calculations of conjugated fields in the ferromagnetic medium). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, przewodnictwo cieplne, równanie konwekcji, metody numeryczne, pole temperaturowe. Keywords: electromagnetic field, heat conduction, convection equation, numerical methods, temperature field Wstęp Przenikanie zmiennego w czasie strumienia magnetycznego do materiału ferromagnetyka powoduje zjawisko powstawania prądów wirowych, co wiąże się ze stratami mocy oraz nagrzewaniem się metalu. Wzrost temperatury skutkuje zmianami właściwości elektromagnetycznych, a to z kolei powoduje zmiany w rozkładzie pola elektromagnetycznego. Można zatem rozważać pewnego rodzaju sprzężenie pomiędzy zjawiskami elektromagnetycznymi oraz cieplnymi w materiale ferromagnetycznym. Skutki tego wzajemnego oddziaływania można zobrazować między innymi za pomocą odpowiednich rozkładów prz[...]

Idea rozszerzonego filtru Kalmana wspomaganego sztuczną siecią neuronową

Czytaj za darmo! »

Modele zanieczyszczeń organicznych w rzece przedstawiane są - w zależności od różnego stopnia złożoności - zarówno w postaci równań różniczkowych zwyczajnych, jak i równań różniczkowych cząstkowych. Problematyka czystości wody w rzekach ciągle jest aktualna i jak dotychczas brak jest opracowań zapewniających utrzymanie wymaganych warunków ekologicznych. Pomimo wzrostu poziomu technologiczneg[...]

 Strona 1