Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW WAWRZYNIAK"

Odpady opakowaniowe w modelach gospodarowania odpadami niemedycznymi w szpitalach


  1. Wstęp Wzwiązku zwejściemwżyciewdniu 23 stycznia 2013 r nowej Ustawy o odpadach [1] oraz w dniu 1 stycznia 2014 r Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [2] gospodarowanie odpadami przyjmuje nowe, bardziej zorganizowane formy. Jako substancje i przedmioty niespożytkowane w sensie produktówbytowych oraz działalności gospodarczej człowieka, odpady stale powstają i będą namtowarzyszyćwprzyszłości. Jedynym konstruktywnym rozwiązaniem jest więc zarządzanie procesami ich odzyskiwania lub unieszkodliwiania [3], [4]. Wśród odpadów powstają również te, które sąwytwarzanewsystemie szpitalnym, zarówno odpady medyczne, jak też niemedyczne wymagające prawidłowego i bezpiecznego gospodarowania. Trzeba nimi prawidłowo i bezpiecznie gospodarować [5], [6], [7], [8]. Dla szpitali istotny jest problemodpowiedzialności za odpady powstające na jego terenie wynikający z faktu, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów powstających i znajdujących się na terenie jego nieruchomości. Ustawa o odpadach w kwestii ich własności obok właściciela definiuje również pojęcie posiadacza odpadów, niezależne od osobowości prawnej (osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej), a także pośrednika w obrocie odpadami. Nakłada to ważny obowiązek całościowego zarządzania gospodarowaniem odpadami bez względu na ich rodzaj. Występujący w ustawie pośrednik może organizować przetwarzanie odpadów w imieniu szpitala (i innych podmiotów), nie obejmując odpadów fizycznie w posiadanie. Zasada selektywności zbierania zawarta w ustawie wymusza na szpitalu to, aby strumienie odpadów były przygotowane do specyficznego unieszkodliwienia lub przetwarzania (segregowane ze względu takie same właściwości i takie same cechy). Jednak w warunkach rzeczywistych zasada ta może stwarzać wiele problemów. Zgodnie z Ustawą o odpadach na szpitale został nałożony obowiązek segregowania wszystkich odpadów wytwarzanych na ich t[...]

System komputerowego rozpoznawania gatunków ziaren pyłku (aeroalergenów)

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne techniki rozpoznawania obiektów, oparte na analizie wizualnej obrazu, umożliwiają poszerzenie potencjału diagnostycznego i badawczego w dziedzinie medycyny (stanu zdrowia) i badań środowiska naturalnego (monitorowania właściwości środowiskowych). W przypadku przewlekłych chorób o podłożu alergicznym, duże wartości lokalnego stężenia ziaren pyłku mogą oddziaływać na pacjenta wywołu[...]

 Strona 1