Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA WILK"

Ocena czynności autonomicznego układu nerwowego na podstawie analizy zmienności amplitudy sygnału fotopletyzmograficznego

Czytaj za darmo! »

Autonomiczny układ nerwowy odpowiada za utrzymanie homeostazy oraz regulację czynności różnych narządów człowieka. W diagnostyce układu autonomicznego szczególne miejsce, z uwagi na nieinwazyjny charakter i dużą powtarzalność wyników, zajmują standaryzowane metody badania układu sercowo - naczyniowego. Ubytek czynności lub nadreaktywność części współczulnej bądź przywspółczulnej układu auto[...]

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi na podstawie automatycznej detekcji tonów Korotkowa

Czytaj za darmo! »

Identyfikacja tonów Korotkowa (tj. dźwięków generowanych podczas turbulentnego przepływu krwi w zwężonej tętnicy) stanowi podstawę wyznaczania ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową. W artykule omówiono metodę opracowaną do automatycznej detekcji tonów Korotkowa, która bazuje na cyfrowej rejestracji zjawisk osłuchowych i zmian ciśnienia w mankiecie okluzyjnym podczas deflacji. Do detekcji pierwszego tonu Korotkowa zaproponowano wykorzystanie sygnału reprezentującego falę tętna w palcu.[...]

Parametryzacja sygnału mowy reprezentującego samogłoskę o przedłużonej fonacji w celu oceny zmęczenia głosu DOI:10.15199/48.2017.11.23

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie dźwięków mowy wymaga koordynacji kilku procesów: psychologicznego (konceptualizacja informacji), neurologicznego (wygenerowanie pobudzenia w ośrodkowym układzie nerwowym i przesyłanie bodźców do poszczególnych elementów układu artykulacyjnego), artykulacji oraz aerodynamicznego (związanego z przepływem powietrza w torze głosowym i wzbudzeniem drgań akustycznych o złożonej strukturze widmowoczasowej). Przyjmuje się, że quasi-stacjonarny segment sygnału mowy dźwięcznej jest wynikiem splotu tzw. pobudzenia krtaniowego oraz odpowiedzi impulsowej filtru liniowego, który reprezentuje charakterystykę amplitudowoczęstotliwościową traktu głosowego. Pobudzenie krtaniowe powstaje w wyniku drgań fałdów głosowych, które modulują strumień powietrza przepływającego z płuc do kanału głosowego. Drgania fałdów głosowych zależą od masy fałdu głosowego, jego napięcia, wartości ciśnienia podgłośniowego, przepływu powietrza przez głośnię oraz wzajemnego stosunku faz zamknięcia i otwarcia głośni. Warunkiem prawidłowej fonacji są m. in. symetryczne drgania fałdów z pełną wydolnością fonacyjną głośni oraz miękkie nastawienie głosowe (tzn. podczas fonacji fałdy głosowe zbliżają się do siebie, a pomiędzy nimi pozostaje wąska, eliptyczna szczelina, która pozwala im na swobodne drgania). Czas trwania jednego cyklu pracy fałdów głosowych nazywany jest okresem tonu krtaniowego (T0), a jego odwrotność częstotliwością podstawową tonu krtaniowego (F0). Zmęczenie głosowe (ang. vocal fatigue) występuje po nadmiernym wysiłku głosowym najczęściej u osób, których głos jest podstawowym narzędziem pracy. Kandydaci do takich zawodów powinni mieć odpowiednie warunki głosowe (tj. prawidłową budowę anatomiczną krtani i narządów artykulacyjnych, sprawny układ oddechowy, pełną wydolność oddechowo-fonacyjną) oraz znać i stosować techniki poprawnej emisji głosu [1, 2, 3]. W stanie określanym jako zmęczenie głosowe m. in. dochodzi do znacznego nagromadzenia[...]

Assessment of a hand tremor based on analysis of the accelerometer signal DOI:10.15199/48.2016.11.36

Czytaj za darmo! »

This paper presents the method developed for the assessment of a tremor based on analysis of the output signals from a 3-axis accelerometer placed on the index finger of the right hand. Firstly, the signal representing only acceleration caused by involuntary movement of the hand is determined. The tremor frequency is obtained as the dominant frequency of the PSD estimated for short segments of this signal by using the AR model. The presented method allows us to evaluate variability of tremor frequency in typical neurological tests. Streszczenie. W artykule opisano metodę opracowaną do oceny drżenia na podstawie analizy sygnałów wyjściowych z trójosiowego akcelerometru, który został umieszczony na palcu wskazującym prawej ręki. Najpierw wyznaczany jest sygnał reprezentujący tylko przyśpieszenie wywołane mimowolnym ruchem ręki. Częstotliwość drżenia jest określana jako dominująca częstotliwość PSD estymowanej dla krótkich segmentów tego sygnału na podstawie modelu AR. Prezentowana metoda umożliwia ocenę zmienności częstotliwości drżenia w typowych testach neurologicznych. (Ocena drżenia ręki na podstawie analizy sygnału z akcelerometru). Keywords: accelerometer, tremor frequency, wavelet analysis, spectral analysis. Słowa kluczowe: akcelerometr, częstotliwość drżenia, analiza falkowa, analiza widmowa. Introduction A human tremor is defined as an unintentional, rhythmic, oscillatory movement of one or more parts of a body. A tremor is produced by alternating or synchronous contractions of reciprocally innervated agnostic and antagonistic muscles [1, 2]. A tremor can be classified depending on its etiology, phenomenology, location and frequency. It occurs both in healthy individuals and as a symptom of a movement disorder, most often of neurological origin. Physiological tremor, present in healthy persons is usually invisible because of its low amplitude. The enhanced physiological tremor is characterized by increased amplitude due to t[...]

 Strona 1