Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF DUSZCZYK"

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej Kompleksowe podejście do audytu energetycznego napędów pomp i wentylatorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych oraz poprawy jej jakości.WZROST CEN energii oraz coraz większe zwracanie uwagi na środowisko naturalne wymusza na zarządcach zakładów przemysłowych, komunalnych i innych podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z racjonalnym gospodarowaniem energią. Aby podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty muszą mieć charakter kompleksowy. Oznacza to, że nie można procesu naprawczego prowadzić wybiórczo. Analizie powinny podlegać wszystkie aspekty, zarówno organizacyjne, techniczne, jak i prawne (normalizacyjne). Do takich działań można zaliczyć audyty energetyczne. 1. System elektro- energetyczny zakładu 1.1. Urządzenia i instalacje Niezawodność zasilania elektro - energetycznego zakładu jest w wielu przypadkach priorytetem. Przerwy w zasilaniu mogą zakłócać produkcję, przynosząc w rezultacie wielomilionowe straty. Należy więc regularnie dokonywać oceny stanu urządzeń i instalacji elektrycznych (rozdzielnice, linie zasilające), aby zapobiegać awariom. Tradycyjne metody oceny wymagają wyłączeń napięcia zasilającego. Paradoksalnie, niejednokrotnie napotyka to na liczne przeszkody ze strony osób odpowiedzialnych za produkcję. Nowoczesne metody, do których można zaliczyć technikę termowizyjną, umożliwiają w sposób bezinwazyjny (bez konieczności wyłączeń napięcia i przerywania produkcji) dokonywać oceny stanu instalacji. Termowizja jest metodą badawczą, polegającą na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta jest oparta na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego, wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Moc promieniowania ciała zależy od jego temperatury, dlatego miejsca cieplejsze wydają się jaśniejsze na obrazie w[...]

E3SoHo - europejski program racjonalizacji zużycia energii w budownictwie socjalnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono projekt E3SoHo dotyczący racjonalizacji zużycia energii w europejskim budownictwie socjalnym dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych(( ICT).NADMIERNE zużywanie energii prowadzi w konsekwencji do degradacji środowiska naturalnego. Fakt ten oraz wzrost cen energii skłania do poszukiwania rozwiązań umożliwiających ograniczenie jej zużycia. Jednym z przykładów takich działań jest europejski program E3SoHo. Jest to projekt koncentrujący się na racjonalizacji zużycia energii w europejskim budownictwie socjalnym. Obecne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) pozwalają w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie energii w budynkach, a tym samym przyczynić się do obniżenia kosztów ich użytkowania. Przekłada się to również na oszczędności w zakresie energetycznych zasobów planety. 1. Inicjatywy europejskie Komisja Europejska inicjuje działania, do realizacji których ma wiele narzędzi. Należą do nich: - dyrektywy, - programy badawcze, - programy informacyjne i edukacyjne, - programy wdrożeniowe, - systemy i narzędzia wspierania finansowego (ESCO, EBOR, FUNDUSZE STRUKTURALNE, itp.). Do celów podstawowych inicjowanych i promowanych przez Komisję Europejską można zaliczyć: - wzrost efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki (ograniczenie zużycia), - wzrost wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, - wzrost świadomości użytkowników energii. 2. Projekt europejski E3SoHo Projekt realizowany jest w ramach Programu Ramowego Na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Realizuje dwa cele inicjowane przez Komisję Europejską, tzn. wzrost efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki (ograniczenie zużycia) oraz wzrost świadomości użytkowników energii. Uczestnikami projektu europejskiego E3SoHo jest sześć krajów europejskich: Belgia, Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia oraz Włochy. Wcześniejsze badania (Sarah Darby - "Efe[...]

 Strona 1