Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ADAM SŁOWIK"

Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do minimalizacji poboru mocy podczas testowania układów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono hybrydową metodę minimalizacji poboru mocy podczas testowania układów cyfrowych. W proponowanym podejściu zastosowano wykorzystanie systemu MINTEST do generowania zbioru wektorów testujących, których kolejność następnie porządkowano przy użyciu algorytmu ewolucyjnego w celu zmniejszenia poboru mocy podczas procesu testowania układu cyfrowego. Przy użyciu proponowanej metody dokonano doboru zbioru wektorów testowych dla przykładowych układów cyfrowych wybranych z literatury. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami otrzymanymi przy użyciu innych metod. Abstract. In this paper hybrid method of minimization of power consumption during digital circuit testing is presented. In proposed approach system MINTEST is used to generation of set of testing vectors. These [...]

Hybrydowa metoda ewolucyjnej optymalizacji kombinacyjnych układów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono hybrydową metodę minimalizacji liczby tranzystorów w kombinacyjnych układach cyfrowych. W proponowanej metodzie połączono system SIS z algorytmem ewolucyjnym. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie układów o większej liczbie wejść niż w przypadku tradycyjnej ewolucyjnej optymalizacji. Proponowaną metodę zastosowano do optymalizacji liczby tranzystorów w wybranych z literatury układach testowych. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi przy użyciu tradycyjnych metod. Abstract. In this paper hybrid method of minimization of transistor count in combinational digital circuits is presented. In proposed method, SIS system is combined with evolutionary algorithm. Due to this hybridization, circuits having higher number of inputs can be faster optimized[...]

Wpływ sposobu kodowania chromosomów na zwiększenie efektywności ewolucyjnego projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wpływ sposobu kodowania chromosomów na zwiększenie efektywności ewolucyjnego projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych. Przedstawiono porównanie algorytmu MLCEA (kodowanie rozwiązań w formie chromosomu wielowarstwowego) z algorytmem SLCEA (wersja algorytmu MLCEA z kodowaniem rozwiązań w formie chromosomu jednowarstwowego). Porównanie tych dwóch typów reprezentacji rozwiązań przeprowadzono przy użyciu czterech układów testowych wybranych z literatury. Abstract. In this paper the influence of chromosomes coding scheme on increase of effectiveness of evolutionary design of combinational digital circuits is presented. The comparison between MLCEA algorithm (coding of solutions in multi-layer chromosome form), and SCLEA algorithm (version of MLCEA algorithm with coding of solutions in single-layer form) is shown. These two kinds of individual representations are compared using four test circuits chosen from literature. (Influence of chromosome coding scheme on increasing of evolutionary design effectiveness of combinational digital circuits). Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, układy cyfrowe, projektowania, sposób kodowania rozwiązań. Keywords: evolutionary algorithms, digital circuits, design, kind of solutions coding scheme. Wstęp Układy cyfrowe są szeroko stosowane w obecnie wytwarzanym sprzęcie elektronicznym. Wśród tych układów szczególnie często stosowane są układy kombinacyjne do których zalicza się większość elementarnych układów logicznych jak np. sumatory, układy mnożące oraz multipleksery. Projektowanie układów cyfrowych jest zagadnieniem bardzo złożonym. Opracowano wiele metod ich projektowania np. metoda mapy Karnaugh’a, metoda Quine’a-McCluskey’a oraz systemy SIS i ESPRESSO [1]. Również od pewnego czasu do automatyzacji projektowania tych układów oraz do poszukiwania nowych rozwiązań projektowych stosuje się algorytmy ewolucyjne [2]. Wśród takich prac można wymienić[...]

Ewolucyjne projektowanie filtrów cyfrowych o nietypowych charakterystykach i skończonej długości słowa bitowego


  Filtracja sygnałów cyfrowych jest bardzo ważnym zagadnieniem, bardzo często wykorzystywanym w praktyce. Wśród filtrów cyfrowych możemy wyróżnić filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) oraz filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI) [5]. Filtry NOI są bardzo efektywne i wymagają znacznie mniejszej - w stosunku do filtrów SOI - liczby mnożeń dla wyliczenia pojedynczej próbki sygnału wyjściowego przy zapewnieniu wymaganej charakterystyki częstotliwościowej. Ze sprzętowego punktu widzenia oznacza to, że filtry NOI mogą być bardzo szybkie, pozwalając na działanie w czasie rzeczywistym [5, 7]. Głównie podczas projektowania filtrów cyfrowych ważne jest, aby dany filtr spełniał założenia projektowe odnośnie kształtu charakterystyki amplitudowej oraz, aby był filtrem stabilnym. Kiedy realizowany filtr jest filtrem Butterworth’a, Chebyshev’a lub Cauer’a wówczas podczas projektowania można skorzystać z gotowych aproksymacji w celu otrzymania żądanej charakterystyki filtru. Problem ten jednak komplikuje się w przypadku, gdy projektowany filtr ma posiadać niestandardową charakterystykę amplitudową [7], która może być na przykład wymagana w różnego rodzaju korektorach amplitudowych. W takim przypadku standardowe aproksymacje stają się bezużyteczne i należy skorzystać z jednej z technik optymalizacji ciągłej (w przypadku projektowania filtrów bez ograniczeń odnośnie długości słowa bitowego) lub dyskretnej (w przypadku projektowania filtrów o skończonej długości słowa bitowego). Dodatkowo, z tego względu, że funkcja opisująca problem projektowania filtrów cyfrowych jest funkcją wielomodalną [6], należy wykorzystać techniki optymalizacji globalnej. Wśród technik optymalizacji globalnej można wymienić: algorytmy ewolucji różnicowej [8, 12], algorytmy rojowe [2], algorytmy pszczele [9], strategie ewolucyjne [10], algorytmy kulturowe [11] oraz algorytmy ewolucyjne [3, 4, 13]. Jedną z popularniejszych technik o[...]

Ewolucyjne projektowanie polimorficznych układów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do projektowania polimorficznych kombinacyjnych układów cyfrowych. Elektronika polimorficzna jest stosunkowo nowym kierunkiem badań w ramach, którego opracowano cyfrowe bramki polimorficzne. Zaletą tych bramek jest to, że pojedyncza bramka polimorficzna może realizować kilka funkcji logicznych. Funkcje te ulegają zmianie w zależności np. od napięcia zasilania układu, dając możliwość niemal natychmiastowej rekonfiguracji układu. Do projektowania typowych kombinacyjnych układów cyfrowych można zastosować jedną z wielu metod (np. Map Karnaugha, Quinea-McCluskeya) lub wykorzystać gotowe oprogramowanie służące do optymalizacji układów cyfrowych (np. SIS, MVSIS, ESPRESSO). Projektowanie cyfrowych układów kombinacyjnych w oparciu o bramki polimorficzne jest utrudnione. Dlatego w niniejszej pracy przedstawiono wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego do projektowania polimorficznych układów cyfrowych. W algorytmie zastosowano wielowarstwowe chromosomy, dzięki którym podczas procesu krzyżowania wymianie podlegają całe bramki w układzie bez zmiany ich struktury wejść. W niniejszym artykule, przy użyciu proponowanej metody zaprojektowano kilka polimorficznych układów cyfrowych a uzyskane wyniki porównano z wynikami przedstawionymi w literaturze. Abstract. In the paper an application of evolutionary algorithm to design polymorphic combinational digital circuits is presented. Polymorphic electronics is a relatively new research area. In this area polymorphic digital gates have been developed. The main advantage of these gates is that a single polymorphic gate can realize several different logical functions. These functions can be switched depending on the change of the value of the power voltage supply, for example; therefore, we have a possibility of circuit reconfiguration in extremely short time. To design typical combinational digital circuits one of several methods (like Map Karnaugh me[...]

Zastosowanie algorytmu pszczelego do projektowania filtrów cyfrowych NOI o nietypowych charakterystykach

Czytaj za darmo! »

Podczas projektowania filtrów ważne jest, aby otrzymany filtr spełniał przyjęte założenia projektowe oraz był stabilny. W przypadku gdy projektowany filtr ma posiadać typową charakterystykę amplitudową, jak np. Butterwortha, Chebysheva lub Cauera wówczas korzysta się z gotowych zależności wyznaczających żądaną charakterystykę [1]. Problem jednak komplikuje się w przypadku projektowania filtr[...]

Optymalizacja procesu wiercenia otworów w elektronicznych płytach drukowanych przy użyciu algorytmu roju cząstek DOI:10.15199/48.2016.08.03

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono optymalizację procesu wiercenia otworów w elektronicznych płytach drukowanych. Do realizacji tego zadania zastosowano algorytm optymalizacji rojem cząstek w wersji dostosowanej do optymalizacji problemów kombinatorycznych. Opracowany algorytm przetestowano przy użyciu ogólnie dostępnych danych benchmarkowych z biblioteki VLSI Data Set. Biblioteka ta zawiera dane odnośnie przykładowych elektronicznych płyt drukowanych. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi przy użyciu standardowego algorytmu rojowego przystosowanego do optymalizacji problemów o dyskretnych dziedzinach. Trasa ramienia wiercącego uzyskana przy użyciu proponowanego algorytmu jest krótsza od trasy uzyskanej standardowym algorytmem roju dla dziedzin dyskretnych. Abstract. In this paper, the optimization of the drilling holes process in the electronic printed circuit boards is presented. The particle swarm optimization algorithm in the version dedicated to the optimization of the combinatorial problems is applied for this task realization. The algorithm elaborated in this paper was tested with the use of global accessible benchmark data sets with the VLSI Data Set library. This library contains the data of the exemplary electronic printed boards. The results obtained using proposed algorithm were compared with the results obtained using standard particle swarm optimization algorithm in the version dedicated for optimization of the problems with discrete domains. The route of drilling arm obtained using proposed algorithm was shorter than the route of drilling arm obtained using standard particle swarm optimization algorithm for discrete domains. (Optimization of the drilling holes process in the electronic printed circuit boards using particle swarm optimization algorithm). Słowa kluczowe: algorytm roju, inteligencja roju, optymalizacja, układy elektroniczne, elektroniczne płyty drukowane. Keywords: particle swarm optimization algorithm,[...]

Implementacja interfejsu użytkownika przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim DOI:10.15199/48.2016.08.18

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono implementację modelu interfejsu użytkownika przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. W tym celu, dedykowana architektura sterownika systemu rozmytego została zaimplementowana w systemie Raspberry Pi. Głównym zadaniem sterownika systemu rozmytego jest generowanie wyjściowych sygnałów (lewo/prawo - l/p, przód/tył - p/t) sterujących pracą dwóch silników typu D.C. na podstawie sygnałów wejściowych, generowanych przez operatora; w tym celu opracowano wejściowe i wyjściowe zmienne lingwistyczne. Abstract. This paper describes an implementation of a user interface model for guiding a wheelchair. For this purpose, a dedicated architecture of fuzzy logic controller was elaborated in Raspberry Pi system. The task of fuzzy logic controller is a generation of output signals (left/ right - l/r, front/back - f/b) steering two permanent magnet DC motors of the wheelchair based on input signals, created by the operator. Input and output linguistic variables and corresponding fuzzy sets were defined. (The implementation of a user interface model for guiding electric wheelchair). Słowa kluczowe: system rozmyty, zbiory rozmyte, sterownik, wózek inwalidzki. Keywords: fuzzy system, fuzzy sets, controller, electric wheelchair. Wstęp Elektryczne wózki inwalidzkie stanowią szeroką grupę małych, lekkich wolnobieżnych pojazdów mechanicznych, napędzanych silnikiem lub silnikami elektrycznymi, zasilanymi z baterii akumulatorów; pojazdy takie z założenia służą do samodzielnego przemieszczania się osoby niepełnosprawnej. Rys.1. Elektryczny wózek inwalidzki Podstawową funkcją wózka inwalidzkiego jest kompensacja całkowicie zniesionych lub częściowo upośledzonych funkcji osoby niepełnosprawnej. Pod pojęciem osoby niepełnosprawnej, należy rozumieć osobę, która na skutek dysfunkcji narządów ruchu nie może samodzielnie się poruszać, a której stan psychofizyczny pozwala na samodzielne sterowanie pracą elektrycznego wózka i[...]

Antena z wiązką sterowaną elektronicznie na pasmo S


  Stosowanie fazowanych szyków antenowych jest jednym ze sposobów poprawienia parametrów kierunkowych systemów antenowych. Rozwiązanie takie wymaga jednak zastosowania dodatkowych układów sterowania wiązką. Układy te wprowadzają odpowiednie przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami podawanymi na poszczególne elementy szyku, co pozwala na skręcenie sumarycznej charakterystyki antenowej o określony kąt [1, 2, 4]. Ze względu na konieczność zachowania liniowej relacji zmiany fazy w dziedzinie częstotliwości w układach tego typu wykorzystywane są najczęściej linie opóźniające o różnej długości w połączeniu z odpowiednimi układami przełączającymi [2-4]. Dzięki temu wąską wiązką antenową, charakterystyczną dla szyku wieloelementowego, można przeszukiwać szeroki sektor obserwacji. Rozwiązanie takie niesie ze sobą jednak pewne ograniczenia, ponieważ oprócz pożądanego obrotu charakterystyka szyku antenowego doznaje pewnych zniekształceń. Problemem jest tu głównie rosnący poziom dyfrakcyjnych listków bocznych oraz malejący zysk energetyczny [5]. Niestety zależności analityczne odnoszące się do szyków antenowych opartych na dipolach elementarnych całkowicie pomijają ten istotny problem. W związku z tym przy konstruowaniu tego typu układów antenowych koniecznym jest wykorzystanie oprogramowania przeznaczonego do symulacji rozkładu pól elektromagnetycznych w strefie dalekiej. Najczęściej wykorzystywaną metodą w tego typu [...]

Układ dystrybucji mocy do planarnego szyku antenowego na pasmo K DOI:


  Anteny planarne stały się popularne w większości systemów radioelektronicznych, w tym również wojskowych. Stały się one wszechobecne, szczególnie w komercyjnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych, gdzie niska cena i kompaktowe wymiary decydują o wyborze danego rozwiązania, nawet kosztem nieco gorszych parametrów. Ponadto są one łatwe w montażu i geometrycznym ustawieniu położenia, umieszczone w odpowiednich obudowach są odporne na wszelkie czynniki atmosferyczne, są lekkie i zajmują stosunkowo mało miejsca. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konieczności montażu takich anten na masztach, platformach lub innych konstrukcjach o bardzo ograniczonej powierzchni. Każda antena planarna, stanowiąca szyk antenowy, zawiera w swojej strukturze układ rozdziału mocy, który jednocześnie dopasowuje impedancje linii zasilających do impedancji wejściowej promienników. W zakresie dolnych częstotliwości mikrofalowych odległości między elementami szyku są na tyle duże, że konstruktorzy mogą stosować złożone rozwiązania układów dopasowania impedancji. W przypadku wyższych zakresów częstotliwości takiej swobody nie ma, przez co stosuje się proste układy zasilania promienników, najczęściej szeregowe, wykorzystując optymalizację całej struktury całościowo, zarówno linii zasilających jak i promienników. Niestety wymaga to sięgania po bardzo zaawansowane numeryczne metody analizy, oparte na elementach skończonych. W praktyce często sięga się po rozwiązania hybrydowe, łączące podejście klasyczne, np. ćwierćfalowe transformatory impedancji oraz techniki zasilania szeregowego. W ramach prac nad anteną planarna na pasmo K, niezbędne okazało się opracowanie współpracującego z nią układu dystrybucji mocy mikrofalowej do poszczególnych promienników, pracującego w warunkach nierównego rozkładu amplitud [...]

 Strona 1  Następna strona »