Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"O.V."

Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings DOI:0.15199/48.2015.12.59

Czytaj za darmo! »

Nanostructured multilayered TiN/ZrN coatings were fabricated using vacuum-arc deposition method. Amount of layers was 134-533; average bilayer thickness was 20-125 nm depending on deposition conditions. Good planarity of nanoscale bilayers were observed. Regularities of phase-structure changes in surface layers under the influence of aggressive oxygen atmosphere and high temperature (700 0С) annealing were established as a model of critical working conditions. Bilayer thickness influence on hardness was explored. Maximum hardness was 42 GPa. Streszczenie. Nanostrukturalne wielowarstwowe powłoki TiN/ZrN otrzymano używając metody próżniowo-łukowego osadzania. Ilość warstw wynosiła 134-533; średnia grubość dwuwarstwowa wynosiła 20-125 nm zależnie od warunków osadzania. Zaobserwowano dobrą planarność podwójnych warstw w nanoskali. Określono prawidłowości zmian struktury fazowej w warstwach powierzchniowych pod wpływem agresywnej atmosfery utleniającej oraz wysokiej temperatury (700 0С) wygrzewania jako model krytycznych warunków pracy. Zbadano wpływ grubości podwójnych warstw na twardość. Maksymalna twardość wynosiła 42 GPa. (Wpływ wygrzewania oraz warunków osadzania na strukturę oraz fizyko-mechaniczne właściwości nanowymiarowych wielowarstwowych powłok TiN/ZrN) Keywords: vacuum-arc deposition, multilayered TiN/ZrN coatings, structure of surface layers, mechanical properties. Słowa kluczowe: łukowo-próżniowe osadzanie, powłoki wielowarstwowe TiN/ZrN, struktura powierzchni warstw, właściwości mechaniczne. Introduction Fabrication of multilayered systems based on nitrides of refractory metals is one of the perspective ways of improving of physical-mechanical properties of the coatings. Combination of layers from different nitrides allows receiving unique properties of the coatings, such as superhardness, wear and oxidation resistance, significantly better than properties of the appropriate single-layered coatings. Such coatings [...]

 Strona 1