Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF PYTEL"

Analiza opóźnienia czasowego w ocenie zapotrzebowania na moc cieplną miejskiej sieci ciepłowniczej

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto próbę oceny tego, w jakim stopniu akumulacja ciepła w przegrodach obiektów ogrzewanych w procesie nieustalonego przenikania ciepła modyfikuje wpływ aktualnych czynników meteorologicznych na zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania. W analizie wykorzystano dane dotyczące mocy cieplnej pobieranej przez budynki z miejskiej sieci ciepłowniczej, pracującej głównie na potrzeby grzewcze, która była wyposażona w system monitoringu oraz dane dotyczące podstawowych parametrów meteorologicznych. Korelując zapotrzebowanie na moc cieplną systemu z aktualnymi i wcześniejszymi danymi meteorologicznymi (z bliskiej przeszłości), podjęto próbę ustalenia przy jakiej długości okresu wyprzedzającego chwilę rozpatrywaną uzyskuje się najkorzystniejsze dopasowanie korelowanych wielkoś[...]

Wpływ zachmurzenia na zapotrzebowanie na moc w systemach ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zmienności zapotrzebowania na moc cieplną dla jednej z magistral ciepłowniczych MPEC SA Kraków, pracującej głównie na potrzeby grzewcze, przy niewielkim udziale innych rodzajów potrzeb (do c.w., wentylacji, klimatyzacji i technologii). Zapotrzebowanie na moc cieplną analizowano, jako zależne od zachmurzenia nieboskłonu oraz przy uwzględnieniu innych parametrów meteorologicznych, przede wszystkim temperatury powietrza zewnętrznego. Dane przyjęte do analiz, dotyczące parametrów technologicznych pochodziły z systemu monitoringu, stosowanego w MPEC SA Kraków do nadzoru eksploatacyjnego sieci, natomiast parametry meteorologiczne przyjęto według danych IMGW. Analizowane zbiory danych pochodziły z drugiej części sezonu ogrzewczego 2005/2006. Przyjęty do badań o[...]

Ocena udziału, niezależnej od pogody, składowej zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono podjęte badania dotyczące modelowania zapotrzebowania na moc cieplną w obrębie części dużego systemu ciepłowniczego. Wyniki pomiarów uzyskane z systemu monitoringu i metody statystyczne zostały użyte do analizy tej części obciążenia cieplnego, która jest niezależna od warunków pogodowych i związana z przygotowaniem ciepłej wody oraz potrzebami technologicznymi. Zastosowano dane pomiarowe uzyskane w 2006 r. w jednej, wybranej magistrali miejskiego systemu ciepłowniczego w Krakowie.CIEPŁO dostarczane odbiorcom z miejskich systemów ciepłowniczych wykorzystywane jest do centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i specyficznych potrzeb technologicznych niewielkich odbiorców przemysłowych. Ciepła woda jest podstawową potrzebą bytową człowieka, choć jej przygotowanie z wykorzystaniem ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego nie jest głównym powodem zaopatrywania w ciepło odbiorców komunalnych w sezonie ogrzewczym. Spośród wymienionych wyżej, zdecydowanie głównym celem dostarczania ciepła sieciowego jest zapewnienie funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach. W okresie chłodnym, potrzeby grzewcze, a także inne, związane z koniecznością zapewnienia wentylacji obiektów, decydują o zapotrzebowaniu na moc cieplną. Ich wielkość jest przede wszystkim zależna od zewnętrznych warunków pogodowych, spośród których najważniejszym jest temperatura powietrza zewnętrznego. W okresie letnim i okresach przejściowych, znaczenia nabierają pozostałe cele i to one przede wszystkim decydują o wielkości całkowitego zapotrzebowania na moc. Spośród nich przygotowanie ciepłej wody i specyficzne potrzeby technologiczne decydują o wielkości mocy cieplnej którą muszą dostarczyć miejskie systemy ciepłownicze. W wielu pracach, także w publikacjach [1], [2] i [3] autorów niniejszego artykułu został przeanalizowany wpływ wielu czynników kształtujących wielkość zapotrzebowania na moc do ogrzewania [...]

Prognozowanie zapotrzebowania na moc w miejskim systemie ciepłowniczym z wykorzystaniem prognozy meteorologicznej DOI:10.15199/9.2015.6.1

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prognozowania zapotrzebowania na moc części systemu ciepłowniczego. Wykorzystano opracowaną przez Autorów wcześniej metodę estymacji wielkości zapotrzebowania na moc cieplną na podstawie parametrów klimatu zewnętrznego. Na przykładzie wybranej magistrali ciepłowniczej MPEC S.A. Kraków, zaopatrującej odbiorców głównie w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, dokonano identyfikacji funkcji (nieliniowej) estymującej zapotrzebowanie na moc, przy użyciu części danych historycznych pochodzących z systemu monitoringu sezonu ogrzewczego 2005/2006. Ocena uwzględniała łączny wpływ analizowanych parametrów meteorologicznych jak również czasową zmienność potrzeb związanych z przygotowaniem ciepłej wody i technologią. Porównano wyniki predykcji zapotrzebowania na moc cieplną z wielkościami uzyskanymi na podstawie pomiarów. Stwierdzono dobrą zgodność w typowych okresach pracy systemu ciepłowniczego.1. Wprowadzenie Miejskie sieci są złożonymi elementami systemu ciepłowniczego. Dlatego sterowanie ich pracą stwarza wiele trudności, chociaż jest to konieczne podczas ich eksploatacji. Wielkość zapotrzebowania na moc cieplną miejskiej sieci ciepłowniczej zależy od dużej liczby czynników, których charakter jest zmienny, dynamiczny. Zróżnicowany, często stochastyczny charakter tych czynników, a także skomplikowane powiązania pomiędzy nimi, powodują, że jest niezmiernie trudno precyzyjnie przewidywać przyszłe zapotrzebowania na moc cieplną wyłącznie na podstawie najważniejszych parametrów, od których ono zależy. Jeżeli chodzi o rodzaj tych czynników, to wśród nich możemy, najbardziej ogólnie, wyodrębnić dwie zasadnicze grupy. Pierwsza obejmuje parametry związane z warunkami klimatycznymi, a ogólniej wszystkie parametry, które nie zależą od człowieka. Do nich należą głównie parametry meteorologiczne: temperatura powietrza zewnętrznego, prędkość wiatru i zachmurzenie. Druga grupa obejmuje parametry związane ze zwyczajami [...]

The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi DOI:10.15199/62.2015.9.13


  Impact of CO2 and H2O content in the Earth atmosphere on the air temp. was considered to explain the reasons of the greenhouse effect. Wzrost ilości gazów cieplarnianych wywołany działalnością człowieka potęguje naturalny efekt cieplarniany, w wyniku czego istnieje możliwość wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, a to może mieć negatywny wpływ na naturalne ekosystemy i ludzkość. Dowody potwierdzające związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu a działalnością człowieka stały się bodźcem do zbadania tych zależności. W publikacji zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją do atmosfery jednego z głównych gazów cieplarnianych jakim jest ditlenek węgla. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury ditlenku węgla, zmiany stężenia ditlenku węgla w atmosferze oraz związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.Grupy ekspertów coraz dobitniej wskazują, że emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wzmacnia efekt cieplarniany w atmosferze, czego następstwem jest systematyczny wzrost temperatury atmosfery, a wraz z nim topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu oceanów, anomalie pogodowe i katastrofy ekologiczne niszczące środowisko, gospodarkę i infrastrukturę. Zapobiegać tym zjawiskom można poprzez drastyczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i oszczędzaniu energii1). Kluczowym zadaniem jest tutaj edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat2). W ciągu ostatnich dziesięcioleci zebrano, porównano i przeanalizowano wiele danych, które pozwalają zrekonstruować średnią temperaturę naszego globu w okresie poprzedzającym bezpośrednie pomiary atmosferyczne. Uzyskane informacje pochodziły z odwiertów osadów morskich, koralowców, rdzeni lodowych oraz nacieków jaskiniowych z całego świata. Bazując [...]

 Strona 1