Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Luis M. Correia"

POMIAROWE BADANIA PROPAGACYJNE W SIECIACH WBAN TYPU BODY-TO-BODY DOI:10.15199/59.2016.6.95


  MEASUREMENT RESEARCH ON THE PATH LOSS IN WBAN BODY-TO-BODY CHANNELS Streszczenie: W referacie zaprezentowano pomiary tłumienia propagacyjnego w sieciach WBAN typu body-tobody, pracujących przy częstotliwości 2,45 GHz, dla zróżnicowanych scenariuszy i środowisk badawczych. Wstępna analiza wyników pomiarów, bazująca na wartości średniej i odchyleniu standardowym tłumienia propagacyjnego wykazała, że wartości te są zależne od wzajemnego położenia anteny nadawczej i odbiorczej, a także od typu scenariusza dynamicznego oraz badanego środowiska. Abstract: This paper presents the path loss measurements in body-to-body channels at the 2.45 GHz band, for different body motion scenarios and on-body antenna placements, and both indoor and outdoor environments. The initial analysis of the results has shown that the mean path loss and the standard deviation depend on the mutual location of transmitting and receiving antennas, type of dynamic scenarios and investigated environments. Słowa kluczowe: badanie pomiarowe, sieci WBAN, środowisko otwarte i zamknięte, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor and outdoor environment, measurements, path loss, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP W radiowych sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks) przynajmniej jedno z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych jest umieszczone w lub na ciele ludzkim [12]. Sieci te zostały opisane po raz pierwszy w 1999 roku w [15], jako jedna z możliwych konfiguracji sieci PAN (Personal Area Networks), natomiast już pięć lat później, w [3], sieci WBAN zostały opisane jako sieci pracujące w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka, a także w jego obrębie [7]. Obecnie sieci WBAN wymieniane są jako jedno z rozwiązań, które będzie odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji. W niniejszym referacie rozważane są sieci typu body- to-body (B2B), w których obie strony łącza radiowego (nadajnik i odbiornik) stanowią urządzenia nasobne um[...]

Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego DOI:10.15199/59.2017.2-3.5


  Zaprezentowano badania uwarunkowań propagacyjnych w sieciach WBAN typu off-body w kabinie promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz, dla scenariuszy statycznych podczas snu, dla różnych pozycji ciała i różnych miejsc montażu anten odbiorczych, jak również dla scenariuszy dynamicznych w łazience kabiny. Opisano stanowisko badawcze, środowisko kabiny promu pasażerskiego oraz zbadane scenariusze pomiarowe. Zaprezentowano również wstępną analizę wyników pomiarów, opartą na wartości średniej (μ) oraz odchyleniu standardowym (s). Słowa kluczowe: sieci WBAN, pasmo 2,45 GHz, pomiary tłumienia propagacyjnego, prom Obecnie stale rosnące wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w życiu codziennym, postępujący proces miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, jak również rosnące zapotrzebowanie na ciągłe monitorowanie wielu funkcji i parametrów życiowych organizmu ludzkiego, wzbudza spore zainteresowanie wśród naukowców, projektantów systemów i twórców aplikacji. Umożliwia to rozwój nowej koncepcji sieci bezprzewodowych, jakimi są radiowe sieci pracujące w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks) [1]. Sieci WBAN składają się z grupy małych, lekkich oraz energooszczędnych urządzeń o krótkim zasięgu radiowym (np. sensory), które podczas pracy w otoczeniu ciała ludzkiego lub na ciele ludzkim monitorują różne jego funkcje i parametry, wymieniają się danymi oraz docelowo wysyłają je do pobliskich urządzeń, takich jak np. serwery akwizycji danych [2]. Obecnie stosowanie tych sieci stanowi istotny kierunek rozwoju nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, między innymi standardu 5G (5 Generation). Jednym z głównych kierunków rozwoju sieci WBAN jest możliwość użycia ich w zastosowaniach medycznych, w których urządzenia bezprzewodowe o niewielkich rozmiarach umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu organizmu człowieka w czasie rzeczywistym, w szpitalach i zakładach opieki nad osobami s[...]

Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego DOI:10.15199/59.2017.2-3.6


  Przedstawiono badania i analizę kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w sieciach BAN. Pomiary przeprowadzono w środowisku promu pasażerskiego z wykorzystaniem mobilnego stanowiska pomiarowego. Opracowano metodę pomiaru tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem radiowych pomiarów odległości, które umożliwiają zautomatyzowanie procesu pomiarowego i uniezależnienie go od zmiennej prędkości poruszającej się osoby. Słowa kluczowe: body area network, tłumienie propagacyjne, ISM, radiowe pomiary odległości, prom pasażerski Rosnąca liczba urządzeń nasobnych monitorujących parametry zdrowotne lub rejestrujących parametry ruchu przyczynia się do dynamicznego rozwoju radiowych sieci WBAN (Wireless Body Area Network) działających w obrębie ciała człowieka. Węzły takiej sieci są umieszczone bezpośrednio na ciele, sprawiając tym samym, iż jego wpływ na łącze radiowe nie może zostać pominięty. Zmienne ułożenie ciała znacznie wpływa na parametry kanału radiowego, w tym m.in. na tłumienie propagacyjne, zaniki mocy sygnału odbieranego czy odpowiedź impulsową kanału radiowego [1]. Organizacja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) w ramach standardu 802.15.6 wskazała zakresy częstotliwości dla sieci WBAN w różnych regionach świata [2]. Wybrane europejskie nielicencjonowane pasmo częstotliwości 868 MHz jest przeznaczone w ogólności do zastosowania w systemach telemetrycznych. W bieżącej literaturze badania pomiarowe oraz symulacyjne są skoncentrowane m.in. na analizie kanału radiowego w sieciach WBAN, w szczególności na modelowaniu tłumienia propagacyjnego, dla różnych środowisk, wliczając w to środowiska trudne pod względem rozchodzenia się fal radiowych. Przykładem może być analizowane w artykule środowisko promu pasażerskiego, które z racji swojej metalowej konstrukcji, nie powinno być traktowane jako typowe środowisko wewnątrzbudynkowe [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Nieliczne dotychczas badania propagacyjne w tym[...]

Badania i analiza uwarunkowań propagacyjnych w sieciach bezprzewodowych pracujących w otoczeniu ciała człowieka DOI:10.15199/59.2015.4.6


  Bezprzewodowe sieci WBAN (Wireless Body Area Networks) pracujące w otoczeniu ciała ludzkiego, ze względu na możliwość integrowania różnorodnych przenośnych czy też nasobnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną (sieci typu off-body), będą odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji [1]. W takim stanie rzeczy niezwykle istotne jest zapewnienie dużej niezawodności tego rodzaju łączy radiowych. Do zwiększenia wydajności sieci WBAN wymagane jest dogłębne poznanie i zrozumienie uwarunkowań propagacyjnych w takich łączach. Prace z tym związane są przedmiotem zainteresowania grupy roboczej TWGB (Topical Working Group on Body environment) w ramach europejskiego projektu COST IC1004 [2]. Wyniki prac przedstawione w niniejszym artykule są efektem współpracy dwóch ośrodków badawczych: Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) Politechniki Gdańskiej i Instituto Superior Tecnico (IST) z Lizbony [3]. Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu ciała ludzkiego oraz warunków propagacyjnych na tłumienie sygnału radiowego w sieciach WBAN typu off-body, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przy czym w myśl zalecenia [4] tłumienie propagacyjne jest rozumiane jako tłumienie systemowe, określane przez różnicę mocy dostarczonej na zaciski anteny nadawczej oraz mocy dostępnej na zaciskach anteny odbiorczej [5]. Przedstawiono tu stanowisko pomiarowe zastosowane w badaniach oraz scharakteryzowano zrealizowane scenariusze badawcze. Ponadto przeanalizowano wyniki badań pomiarowych i zaprezentowano główny kierunek dalszych badań. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO Badania zrealizowano z zastosowaniem stanowiska pomiarowego zaprojektowanego i zbudowanego w Gdańskim Laboratorium Propagacji Fal Radiowych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Schemat blokowy tego stanowiska ilustruje rys. 1. Część nadawcza składa się z generatora SMBV100A oraz mikropaskowej [...]

EMPIRYCZNY MODEL TŁUMIENIA PROPAGACYJNEGO DLA SIECI WBAN TYPU OFF-BO DOI:10.15199/59.2016.6.96


  EMPIRICAL OFF-BODY PATH LOSS MODEL FOR WIRELESS BODY AREA NETWORKS Streszczenie: W referacie przedstawiono wąskopasmowy empiryczny model tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym przy częstotliwości 2,45 GHz. Abstract: In the paper a narrowband off-body propagation model for Wireless Body Area Networks working in indoor environments at 2.45 GHz has been presented. Słowa kluczowe: model propagacyjny, sieci WBAN, środowisko wewnątrzbudynkowe, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor environment, path loss, propagation model, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP Radiowe sieci pracujące w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - ang. Wireless Body Area Networks), ze względu na możliwość integrowania różnorodnych przenośnych lub nasobnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, będą odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji [9]. W takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z łącznością pomiędzy urządzeniami umieszczonymi na ludzkim ciele a urządzeniem umieszczonym w większej odległości (zwykle nie przekraczającej 6 m [5, 6]) od ciała, mówimy o sieciach WBAN typu off-body, w których ciało ludzkie oddziałuje na charakterystykę promieniowania i parametry anteny nasobnej tylko po jednej stronie łącza radiowego. Modelowanie kanału radiowego w tego typu sieciach jest zagadnieniem stosunkowo nowym, dlatego liczba publikacji w tej tematyce jest ograniczona [5]. W takim stanie rzeczy niezwykle istotne jest zapewnienie wysokiej niezawodności tego rodzaju łączy radiowych, co można uzyskać dzięki dogłębnemu poznaniu i zrozumieniu uwarunkowań propagacyjnych w nich występujących. W referacie zaprezentowano wyniki badań, których głównym celem było opracowanie empirycznego modelu tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN typu offbody, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przy czym w myśl zalecenia [7] tłumienie propagacyjne rozumi[...]

 Strona 1