Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BoGDAN NIEMCZEWSKI"

Podstawy technologii oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach wodnych

Czytaj za darmo! »

Oczyszczanie ultradźwiękowe w roztworach wodnych zachodzi dzięki: ● reakcjom chemicznym pomiędzy zanieczyszczeniem a substancjami oczyszczającymi, rozpuszczonymi w wodzie, ● wymywaniu przez roztwór rozpuszczalnych zanieczyszczeń i produktów reakcji chemicznych zanieczyszczeń z roztworem, ● kawitacji ultradźwiękowej powodującej odrywanie się od podłoża zanieczyszczeń niero[...]

Porównanie intensywności kawitacji w temperaturach 50 i 60°C roztworów wybranych soli przy częstotliwościach ultradźwięków 26 i 38 kHz


  Oczyszczanie ultradźwiękowe w roztworach wodnych prowadzi się najczęściej stosując, ze względu na reakcje chemiczne roztworów z zanieczyszczeniami, substancje alkaliczne lub kwasy. Czasami jednak rodzaj usuwanych zanieczyszczeń powoduje, że bardziej efektywne są inne środki oczyszczające, na przykład utleniacze, reduktory lub same tylko środki powierzchniowo czynne a nawet, z powodu wysokiej intensywności kawitacji, woda bez żadnych dodatków. Woda bowiem, jak to uznawano dotychczas, jest cieczą zdolną kawitować najintensywniej, przy czym temperatura jej maksymalnej kawitacji wynosi 35ºC [1, 2]. Publikacje autora z ostatnich lat dowodzą jednak, że przy zastosowaniu ultradźwięków o częstotliwości 34…39 kHz i wysokiej mocy, roztwory niektórych substancji alkalicznych kawitują, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, intensywniej niż woda. Fakt ten stwierdzono dla roztworów 1…2-procentowych Na3PO4 przy częstotliwości 34 kHz, a przy częstotliwości 38 kHz również dla licznych innych roztworów substancji alkalicznych [3-5]. Powstaje pytanie, czy jest to cechą wyłącznie substancji o odczynie alkalicznym, czy też odczyn nie ma tu istotnego znaczenia. Jeżeli również niektóre inne sole zdolne byłyby w pewnych warunkach podwyższać intensywność kawitacji, to można byłoby je wykorzystywać do maksymalizacji intensywności kawitacji, a tym samym maksymalizacji efektywności oczyszczania ultradźwiękowego. Przedmiotem pracy zreferowanej w niniejszym artykule jest próba porównania wpływu na intensywność kawitacji dodatku do wody różnych soli nieorganicznych. Przyjęto 3-procentowe stężenia nadźwiękawianych roztworów, ponieważ jak wykazały wcześniejsze badania, przy tej zawartości soli w roztworze wpływ stężenia na spadek intensywności kawitacji jest jeszcze stosunkowo niewielki [4]. 35 użytych do prób soli przy częstotliwości 26 kHz i 23 przy częstotliwości 38 kHz oczywiście daleko nie wyczerpuje palety rozpuszczalnych w wodzie[...]

Cavitation intensity of tri-sodium phosphate solution in ultrasonic cleaning


  Various alkaline chemicals reacting with impurities are used to compose cleaning mixtures for ultrasonic cleaning. Basing on literature analysis 11 such substances were listed in [1]. These are the same substances which are used to compose cleaning mixtures used for non-ultrasonic surface cleaning methods. Such methodology, however, what issues from [1, 2, and 3] is incorrect. In ultrasonic cleaning not only the substance's willingness to react with the impurities should be taken into consideration, but also how intensely the aqueous solution of the substance cavitates under the influence of ultrasounds. It is because cavitation is an agent which makes ultrasonic cleaning more effective than other methods of surface cleaning. In the above mentioned works it was shown that solutions of alkaline substances cavitate with different intensities, some of them very weakly. For example solutions of sodium polyphosphate (Na3PO 3)x, tetrasodium pyrophosphate Na4P2O7 and sodium hexametaphosphate (NaPO 3)6 cavitate so weakly that they should not be used as components of mixtures for ultrasonic cleaning. On the other hand solutions of di- and tri-sodium phosphates (Na2HPO 4 and Na3PO 4) can cavitate very intensely. Of these two salts only Na3PO 4 has the pH factor high enough to react intensely with impurities. Of other alkaline salts, as was shown in [1-3], only solutions of sodium metasilicate can cavitate with intensities comparable to these of trisodium phosphate solutions. Another important conclusion on cavitation intensities in solutions of some salts, trisodium phosphate included, published in [1-3], is that they can cavitate more intensely than water under the same conditions. This fact was ascertained in 3% solutions at 38 kHz. In order to normalize concentrations of various substances mentioned in the above mentioned works, in case of substances crystallizing with water, the crystallization water was not taken into calcu[...]

Cavitation intensity-related optimum mixture selection for ultrasonic cleaning


  In industry, a cleaning medium suitable for cleaning dirty objects and assemblies after production or other technological processes is selected by carrying out practical tests of its cleaning effectiveness. The case is not different with ultrasonic cleaning technologies. However, it is not taken normally into consideration that ultrasound was introduced in cleaning technologies in order to intensify the process of cleaning. To make this intensification happen, adequate conditions must be created for the cleaning process by adjusting ultrasound parameters, temperature and degassing. Research has shown that one of the more important conditions is the chemical composition of the cleaning medium, because solutions of various components of cleaning media have different abilities to cavitate intensely; cavitation is the main causative agent of ultrasonic cleaning [1, 2]. Mixtures used for ultrasonic cleaning in aqueous alkaline solutions are most frequently composed of sodium silicates, sodium carbonate, sodium phosphates and, less frequently, sodium hydroxide or sodium tetraborate. Additionally, a surfactant is added, usually in a very small quantity (0.1%). The abovementioned research, under the experimental conditions of 60oC at 38 kHz, revealed maximum cavitation intensities of substances used in cleaning mixtures, scattered between 9 and 49 units [1]. It is, therefore, important to select components of cleaning mixtures which cavitate as intensely as possible, for example tri-sodium phosphate (Na3PO 4 ⋅ 12H2O) and sodium metasilicate (Na2SiO3 ⋅ 5H2O). Tri-sodium phosphate has the highest cavitation intensity of all phosphates used in cleaning mixtures, but producers include it in mixtures unwillingly because of its high content of crystallization water which, as it is useless for cleaning, only burdens the mixture [3]. More frequently used phosphates are pentasodium triphosphate (Na5P3O10) and sodium polyphosphate [...]

 Strona 1