Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Kaczorowska"

System fotowoltaiczny na bazie monokrystalicznych ogniw krzemowych - analiza pracy DOI:10.15199/74.2017.3.2


  W celu wyboru reprezentatywnych miesięcy, aby najlepiej zobrazować pracę Badawczego Systemu Fotowoltaicznego, umieszczonego na dachu budynku D-1 Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej [2], posłużono się rocznym zestawieniem średniej generowanej przez system mocy. Zarówno te dane, jak i następne uzyskano z portalu Sunny Portal [3], wspomagającego analizę pracy systemu. Po zapoznaniu się z wykresem przedstawionym na rys. 1, zdecydowano się na zestawienie pracy systemu w: styczniu, marcu, sierpniu oraz listopadzie. Praca analizowanego systemu fotowoltaicznego Następnym krokiem przeprowadzanej analizy było zbadanie, jak w ciągu doby zmienia się średnia wartość generowanej mocy oraz nasłonecznienie w czasie przykładowej doby słonecznej i pochmurnej (rys. 2-5). Podczas analizy powyższych charakterystyk łatwo zauważyć, ze cechuje je podobny kształt, a różni osiągana wartość maksymalna. Nie trudno również zobaczyć, że wraz ze zmianą pory roku, zmienia się punkt na osi poziomej, odpowiadający maksimum.Rys. 3. Średnia wartość generowanej mocy podczas pochmurnych dni w wybranych miesiącach Fig. 3. Average generated power during the cloudy days 16 Rok LXXXV 2017 nr 3 Rys. 4. Nasłonecznienie podczas słonecznych dni w wybranych miesiącach Fig. 4. Irradiation during the sunny days Rys. 5. Nasłonecznienie podczas pochmurnych dni w wybranych miesiącach Fig. 5. Irradiation during the cloudy days Rys. 9. Wykres zmian nasłonecznienia i generowanej mocy 3 sierpnia 2015 r. Fig. 9. Irradiation and generated power 3rd August 2015 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY Rys. 6. Wykres zmian nasłonecznienia i generowanej mocy słonecznego dnia 3 sierpnia 2015 r. Fig. 6. Irradiation and generated power 3rd August 2015 Rys. 7. Wykres zależności generowanej mocy od nasłonecznienia wykreślona dla 7 stycznia 2015 r. Fig. 7. Influence of irradiation in gener[...]

Szkolenie przez doświadczenie DOI:


  czyli nabywanie umiejętności właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia w warunkach symulowanych.Doświadczenie, nawet symulowanego zagrożenia, pozwala podejmować trafniejsze decyzje w analogicznych sytuacjach w przyszłości. O skuteczności takiego rodzaju szkolenia przekonali się 11 września 2015 roku pracownicy Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. Odpowiedzialny pracodawca - bezpieczna firma W symbolicznym dla światowego bezpieczeństwa dniu - 11 września, spółka Administrator zleciła OBP w Radomiu realizację szkolenia na temat postępowania podczas zagrożenia w miejscu pracy. Celem było nabycie umiejętności z zakresu podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach szczególnie stresogennych, pod wpływem presji czasu. To szkolenie realizowane pod hasłem "Szkolenie przez doświadczenie" wpisało się w kampanię społeczną "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp", któr[...]

 Strona 1