Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Lech Wierzbowski"

REZIP - system lokalizacji zwarć i przywracania zasilania w sieciach SN - rozwiązanie firmy TAVRIDA ELECTRIC DOI:10.15199/74.2017.3.8


  Przedstawiono aktualne kierunki prac w krajowej energetyce w zakresie systemów lokalizacji zwarć i automatycznego przywracania zasilania w sieciach średniego napięcia. Key words: medium voltage grids,Proces modernizacji infrastruktury sieci SN pozwolił na osiągnięcie w 2015 r. w skali całego kraju średniego czasu przerw w dostawach prądu (SAIDI) na poziomie 293 min rocznie [10]. Jest to wartość ciągle znacznie odbiegająca od poziomu średniej europejskiej (kraje tzw. starej Unii), wynoszącej dla przerw nieplanowanych od 50 do 150 min [9]. URE w swoich planach założył osiągnięcie w 2020 r. wskaźnika SAIDI na poziomie 136 min [11]. Są to ambitne plany, wymagające innego spojrzenia na automatyzację sieci, gdyż proste metody już się nie sprawdzają. W rezultacie w ostatnich kilku latach zaczęto w Polsce rozmawiać o automatyce obejmującej coraz większe obszary sieci. Rozpoczęto budowę systemów lokalizujących i izolujących miejsca zwarcia, mające równocześnie za zadanie odbudowę zasilania na obszarze nie objętym zwarciem. Artykuł przedstawia kierunki prac prowadzonych w Polsce w tym zakresie. W drugiej części artykułu przedstawiono system identyfikacji zwarcia i rekonfiguracji sieci SN po wystąpieniu zakłócenia autorstwa firmy TAVRIDA ELECTRIC, o nazwie REZIP©. Jest to rozwiązanie alternatywne i tańsze w stosunku do testowanych aktualnie w Polsce rozwiązań określanych mianem FDIR. Systemy odbudowy zasilania wdrażane w Polsce Wśród aktualnie uruchamianych w Polsce pilotażowych układów automatycznej identyfikacji zwarcia i przywracania zasilania można wyróżnić dwie grupy systemów. Pierwsza grupa to systemy scentralizowane, realizowane z poziomu systemu SCADA, promowane właśnie pod ogólną nazwą FDIR [5-8]. Do tej grupy należy także rozwiązanie ujęte w projekcie "Inteligentny Półwysep Helski", wdrożone przez grupę Energa [1]. Te same cechy ma prezentowany w ostatnim czasie w prasie system CFI [2]. Druga grupa to systemy rozproszone[...]

Samoczynny włącznik SN w miejskich stacjach rozdzielczych SN/nN DOI:10.15199/74.2015.3.14


  Nowoczesna infrastruktura i architektura oraz skuteczne, a zarazem optymalne zarządzanie siecią SN, to konkretne zadania stojące przed operatorami systemów dystrybucyjnych. Wyzwania te wynikają m.in. z trwających obecnie prac nad nowym modelem jakościowym taryfy energetycznej. Wskaźniki SAIDI i SAIFI staną się kluczowymi parametrami wpływającymi na przychód OSD [1]. W efekcie najbliższe lata w polskiej energetyce to dalsze wdrażanie programów poprawy parametrów jakościowych dostaw energii. Wśród inwestycji ukierunkowanych na modernizację sieci, rozwój zaawansowanych systemów pomiarowych i informatycznych oraz poprawę łączności, zaplanowano także inwestycje związane z modernizacją i budową stacji rozdzielczych SN/nN [2, 3]. Urządzeniem stworzonym z myślą o takich inwestycjach jest wyłącznik opisany w artykule. Firma Tavrida Electric Polska, wykorzystując doświadczenia uzyskane przy wprowadzaniu ponad tysiąca reklozerów na polski rynek, uruchomiła na przełomie lat 2012/2013 produkcję i wdrożyła wspólnie z Tauron Dystrybucja wyłączniki o symbolu TRW, przeznaczone do modernizowanych, sieciowych i miejskich stacji rozdzielczych. Wymagania stawiane modernizowanym stacjom rozdzielczym SN/nN W obecnie tworzonych i modernizowanych strukturach sieci, kluczowe pola odpływowe stacji miejskiej z ich podstawowym elementem - łącznikiem SN - muszą być aktywnymi elementami centralnych systemów zarządzania siecią. Powinny stwarzać warunki umożliwiające minimalizację lub eliminację przerw w zasilaniu oraz w pełni uczestniczyć w automatycznym sterowaniu siecią. Koncepcję tą można zrealizować w pełni tylko dzięki wyłącznikowi współpracującemu z lokalnym blokiem EAZ, którego automatyka identyfikuje awarie w sieci oraz - jeśli taka konieczność wystąpi - samoczynnie wyłącza uszkodzony odcinek sieci. Ponadto wyłącznik w każdym momencie jest w stanie wykonać polecenia nadrzędnego systemu zdalnego sterowania. Drugim kluczowym elementem przy realiza[...]

 Strona 1