Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Kawecki"

ZASTOSOWANIE MODELU WIELOŚCIANOWEGO DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SYSTEMU LOKALIZACJI WE WNĘTRZACH BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2016.6.49


  APPLICATION OF MULTI-WALL INDOOR PROPAGATION MODEL FOR DESIGNING INDOOR LOCALIZATION SYSTEM Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób wykorzystania modelu propagacyjnego Multi-Wall do wspomagania procesu projektowania systemu lokalizacji bezprzewodowej, działającego we wnętrzu budynku. System lokalizacyjny wykorzystuje nadajniki pracujące w standardzie Bluetooth oraz urządzenie mobilne do wyznaczania położenia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych z dokładnością do strefy, zidentyfikowanej za pomocą obszaru, na którym odbierany jest sygnał danego nadajnika. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje model propagacyjny Multi-Wall do zoptymalizowania ilości wykorzystanych nadajników oraz ich usytuowania. Przedstawiono wyniki pomiarów zasięgów nadajników Bluetooth Beacon oraz ich porównanie z danymi uzyskanymi z wykorzystaniem modelu Multi- Wall. Abstract: In the paper the utilization of Multi-wall propagation model to the design process of wireless location system operating inside the building is presented. Localization system uses Bluetooth Beacons and the mobile device to determine the position of the user within the indoor area showing the zone associated with the nearest transmitter. The proposed solution uses a Multi-Wall propagation model to optimize the number of transmitters and their location. The results of measurements of Bluetooth transmitters ranges and their comparison with the data obtained with Multi-Wall model were presented. Słowa kluczowe: systemy lokalizacyjne, RSSI, Bluetooth Beacon, model Multi-Wall Keywords: Indoor Localization, RSSI, Bluetooth Beacon, Multi-Wall 1. WSTĘP Systemy umożliwiające lokalizowanie ludzi i przedmiotów stanowią obecnie bardzo intensywnie rozwijającą się gałąź techniki. Oprócz metod stosowanych do określania położenia wykorzystujących sygnał GPS, pozwalających na wyznaczenie lokalizacji na zewnątrz budynków, tworzone są nowe rozwiązania umożliwiające realizowanie tej funkcji rów[...]

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU FILTRACJI CZĄSTECZKOWEJ DO WYZNACZANIA LOKALIZACJI WE WNĘTRZACH BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2017.6.62


  Wewnątrzbudynkowe radiowe systemy lokalizacyjne cieszą się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem, także w kontekście Internetu Rzeczy. Rozwój niedrogich rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania z popularnymi urządzeniami mobilnymi pozwolił na opracowanie licznych aplikacji wykorzystujących informację o położeniu terminala (LBS, z ang. Location Based Services). Systemy takie wykorzystywane są na przykład w celu dostarczania użytkownikowi informacji marketingowych, czy poprawy jego bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Systemy realizujące powyższe funkcje we wnętrzach budynków, ze względu na brak dostępności dostatecznej jakości sygnału z nadajników satelitarnych, do wyznaczania położenia terminala najczęściej wykorzystują informacje o parametrach lokalnie odbieranych sygnałów radiowych nadawanych przez punkty dostępowe sieci Wi-Fi lub znaczniki (ang. beacon) pracujące w standardzie Bluetooth Low Energy [3]. Ze względu na łatwość wykonania pomiaru, jednym z najczęściej wykorzystywanych w systemach lokalizacyjnych parametrów sygnałów jest poziom mocy odebranej (RSS, ang. Received Signal Strength). Wskaźnik mocy odebranej RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator) jest implementowany praktycznie we wszystkich dostępnych na rynku układach radiowych. Dostępne są rozwiązania wykorzystujące pomiar czasu propagacji sygnału, które są znacząco dokładniejsze niż te wykorzystujące RSS, ale są one znacznie droższe i wymagają dedykowanej infrastruktury [1]. Znając rozkład natężenia pola elektromagnetycznego w obszarze, po którym porusza się użytkownik terminala mobilnego [7], można wykorzystać różne metody [1][4][6] wyznaczenia estymaty jego położenia. Do najczęściej stosowanych, należą metody korelacyjne, których wynik działania uzależniony jest od podobieństwa parametrów sygnałów rejestrowanych przez terminal użytkownika z wzorcowymi wartościami przechowywanymi w bazie referencyjnej. Wykorzystanie tej klasy metod wiąż[...]

 Strona 1