Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Boratyńska"

Uwarunkowania rozwoju branży mięsnej na przykładzie metody PESTLE DOI:


  W artykule przedstawiono tendencje zmian oraz główne ekonomiczne uwarunkowania rozwoju branży mięsnej po wejściu Polski do UE. Przeprowadzono analizę PESTLE, która jest rozwinięciem metody PEST. Jest to jedno z narzędzi służących do analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa lub w omawianym przykładzie branży mięsnej.Autorstwo tej koncepcji przypisuje się harvardzkiemu profesorowi Francisowi Aguilarowi, który opisał narzędzie zwane ETPS (późniejsze PEST) [1]. Nazwa jest akronimem czterech angielskich słów, które oznaczają poszczególne obszary makrootoczenia. Są to: otoczenie polityczne (Political), np. kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej kraju; otoczenie ekonomiczne (Economic), np. poziom stóp procentowych, inflacja, wzrost gospodarczy, stopa bezrobocia; otoczenie socjokulturowe (Social/Socio-cultural), np. kwestie związane z demografią kraju, preferowany styl życia konsumentów, zwyczaje zakupowe; otoczenie technologiczne (Technological), np. poziom innowacyjności, nowe technologie. Analiza PESTLE obejmuje dodatkowo otoczenie prawne (Legal) oraz środowiskowe (Environmental). Warto wziąć pod uwagę również aspekty etyczne funkcjonowania branży (Ethical). Po określeniu czynników występujących w makrootoczeniu można ocenić, które z nich będą miały pozytywny (szanse), a które negatywny (zagrożenia) wpływ na działalność branży mięsnej. W związku z tym, że poszczególne czynniki makrootoczenia są często sprzężone ze sobą zwrotnie i trud[...]

 Strona 1