Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Janiszewski"

52 Międzynarodowy Kongres Nauki o Mięsie i Technologii w Dublinie

Czytaj za darmo! »

W 52 Międzynarodowym Kongresie Nauki o Mięsie i Technologii, który odbył się w dniach 13-18 sierpnia 2006 roku w Dublinie wzięło udział ponad 1000 naukowców i studentów reprezentujących ponad 50 państw z całego świata. Kongres rozpoczął się od wygłoszenia referatów plenarnych, które dotyczyły aktualnego stanu wybranych aspektów nauki o mięsie i kierunków jej rozwoju. Referaty były równi[...]

55 Międzynarodowy Kongres Nauki o Mięsie i Technologii


  55 Międzynarodowy Kongres Nauki o Mięsie i Technologii (ICoMST) odbył się w Kopenhadze w dniach 16-21 sierpnia 2009 roku. W Kongresie uczestniczyło 400 osób z 43 krajów. Obrady Kongresu przeprowadzono w 9 sesjach naukowych, podczas których wygłoszono łącznie 18 referatów plenarnych, 63 doniesienia ustne oraz przedstawiono 358 posterów.brady Kongresu obejmowa.y nast.puj.ce grupy tematyczne: a) systemy produkcyjne w przemy.le mi.snym, b) biochemia i biologia mi..nia, c) technologia produkcji, d) bezpiecze.stwo .ywno.ci, e) jako.. .ywno.ci . od genu do gastronomii, f) zdrowie a spo.ycie mi.sa, g) gor.ce tematy . kastrowanie/niekastrowanie knurow. Ciekawy referat pt. .Utlenianie bia.ek mi.sa podczas przechowywania w warunkach ch.odniczych w atmosferze zawieraj.cej wysoki pozio[...]

55 Międzynarodowy Kongres Nauki o Mięsie i Technologii Część II


  Część doniesień prezentowanych na kongresie dotyczyła immunologicznej kastracji knurów. Zespół badaczy z Niemiec przedstawił wyniki pracy dotyczącej wpływu immunologicznej kastracji knurów (szczepionka immunologiczna Improvac) na szybkość wzrostu oraz jakość mięsa. Badania przeprowadzono na grupie 267 knurów, które podzielono na 3 grupy: kontrolną - knury kastrowane tradycyjnie oraz dwie grupy doświadczalne. Knurom w wieku 11-12 tygodni oraz po 22 tygodniu podano szczepionkę Improvac. Tuczniki zostały poddane ubojowi po 4-6 tygodniach od podania drugiej dawki szczepionki. Nie obserwowano wpływu szczepionki na wagę żywca, jednak wydajność poubojowa knurów po podaniu szczepionki była nieco niższa. Stwierdzono jednakże w grupach doświadczalnych istotnie większy udział [...]

Metoda ZP do klasyfikacji EUROP tusz wieprzowych jako alternatywa dla mniejszych zakładów ubojowych


  Komisja Europejska przegłosowała projekt decyzji dotyczący zmian w systemie klasyfikacji tusz wieprzowych EUROP . S ystem ten jest obowiązkowy zgodnie z prawem UE dla każdego zakładu, który ubija ponad 200 sztuk trzody chlewnej tygodniowo średniorocznie. W związku ze zmianą populacji świń w P olsce konieczne stało się przeprowadzenie kalibracji choirometrów i równania regresji. Zmiany w klasyfikacji poubojowej będą obowiązywać od 12 grudnia 2011 roku. Metoda ZP do klasyfikacji EUROP tusz wieprzowych jako alternatywa dla mniejszych zakładów ubojowych Dariusz L isiak, P iotr Janisze wski Surowiec Z chwilą wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. zaczęły obowiązywać w kraju nowe przepisy dotyczące klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP. Przeprowadzona przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (obecnie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu) procedura zatwierdzania aparatów do klasyfikacji (tzw. choirometrów) tusz wieprzowych, zgodna z obowiązującą ówcześnie metodyką, pozwoliła na dopuszczenie w Polsce trzech aparatów, tj. automatycznego Auto-Fom oraz dwóch ręcznych, tj. Ultra-fom 300 oraz CGM, firmy Sydel. Po roku pozytywną[...]

Upowszechnienie klasyfikacji tusz wieprzowych EUROP w Polsce


  W grudniu 2011 roku weszła w życie decyzja wykonawcza (2011/506/UE) zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP. Pojawiła się wtedy możliwość uaktualnienia równań regresji w aparatach, które od kilku lat były użytkowane w niezmienionej postaci w ubojniach, jak również wprowadzenia na rynek nowych urządzeń i metod. Szczególnie ważną nowością było dopuszczenie do stosowania w Polsce nowej metody klasyfikacji skierowanej głównie do małych ubojni. Chodzi tu mianowicie o metodę ZP, która została dokładnie opisana w artykule "Metoda ZP do klasyfikacji EUROP tusz wieprzowych jako alternatywa dla mniejszych zakładów ubojowych" "Gospodarka Mięsna" nr 9/2011. Istotne wydają się natomiast pytania: jaki aktualnie jest stopień upowszechnienia klasyfikacji w zakładach ubojowych i czy ta zmiana przyczyniła się do ogólnej poprawy sytuacji?Zasięg klasyfikacji W marcu 2012 roku odbyło się zebranie rady klasyfikacyjnej do spraw klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych działającej przy Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego. Na tym zebraniu omawiano bieżące kwestie dotyczące prowadzenia klasyfikacji EUROP oraz zastanawiano się nad dalszym postępowaniem instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe jej funkcjonowanie. Jednym z ci[...]

Dobrostan w obrocie żywcem rzeźnym oraz jego związek z jakością mięsa DOI:


  W publikacji omówiono dobrostan zwierząt w okresie poprzedzającym ubój oraz jego związek z jakością mięsa. Podano ważniejsze wymagania dobrostanu w obrocie żywcem, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej. Omówiono dobrostan w poszczególnych fazach obrotu, tj. w czasie przygotowania żywca u producenta, podczas transportu, magazynowania, przepędu i ogłuszania zwierząt. Określono wpływ czynników środowiskowych przed ubojem na jakość mięsa.Powszechnie uważa się, że bardzo istotnym czynnikiem środowiskowym wpływającym na jakość pozyskiwanego mięsa jest obrót zwierząt rzeźnych, rozumiany jako zespół wielu czynników występujących w budynkach inwentarskich, w czasie transportu zwierząt i w zakładach mięsnych [9]. W tym czasie na zwierzęta oddziałują takie czynniki jak: zmęczenie, głód, pragnienie, światło słoneczne, hałas, warunki klimatyczne, złe traktowanie itp. Współczesne rasy świń charakteryzują się wysoką mięsnością i trudniej przystosowują się do nowych warunków środowiskowych. Przykładem może tu być wystąpienie u świń syndromu PSS, przejawiającego się osłabieniem mięśniowym, dreszczami, hipertermią, nadmiarem kwaśnych metabolicznych mleczanów we krwi oraz niewydolnością serca i układu krążenia, które często prowadzą do śmierci. Zjawisko to występuje częściej np. u rasy pietrain. Nieprawidłowo przeprowadzony obrót przedubojowy może doprowadzić do powstawania wad mięsa. Najczęściej występującymi wadami jest mięso typu PSE oraz DFD. Mięso DFD znacznie częściej występuje w wołowinie niż wieprzowinie, a główną przyczyną jego występowania są niewłaściwe warunki środowiskowe. Straty ekonomiczne powodowane pogorszeniem jakości mięsa są znaczne i wynoszą w przypadku żywca wieprzowego ok. 2,4% jego wartości [11]. Są to straty zaskakująco duże. Dlatego najwłaściwszym sposobem ich ograniczenia jest sterowanie jakością mięsa, począwszy od doboru zwierząt do rozrodu, poprzez właściwy odchów i tucz zwierząt rzeźnych, po[...]

56 Międzynarodowy Kongres Nauki o Mięsie i Technologii


  Międzynarodowy Kongres Nauki o Mięsie i Technologii w 2010 roku odbył się na malowniczej wyspie Jeju w Korei Południowej. W kongresie uczestniczyło ponad 500 naukowców oraz przedstawicieli firm branży mięsnej z całego świata. Polska była reprezentowana przez dziewięć osób. Program naukowy konferencji został podzielony na dziesięć tematycznych sesji plenarnych oraz sześć sesji posterowych. Prelegentami byli czołowi światowi badacze oraz młodzi naukowcy, których prace zostały wyróżnione. Inauguracyjne prelekcje dotyczyły tematu przewodniego tegorocznego kongresu, czyli produkcji mięsa i tradycji jego spożywania w kulturze wschodniej i zachodniej. Ki-Chang Nam z Korei wskazał, że kultura, historia oraz środowisko w znaczny sposób wpływają na mniejszą produkcję mięsa we wschodniej części świata. W tej części globu bardziej popularne są warzywa oraz zboża (rys. 1 i 2). Jednak przenikanie obu kultur spowoduje w najbliższej przyszłości większy rozwój również przemysłu mięsnego. Przewiduje się większą ekspansję tradycyjnych potraw mięsnych na zachód. Wydaje się to korzystne, ze względu na znaczną wartość zdrowotną kuchni wschodniej. Taka tendencja wydaje się być nieuchronna, z powodu rosnącego zainteresowania Zachodu kulturą wschodnią. Podobną opinie wyraził H.J. Swatland z Kanady podkreślając, że globalny handel oraz współpraca między państwami daje możliwości wzajemnego poznania tradycji oraz stanowi ciekawy materiał badawczy dla naukowców. E. Decker z USA w swoim referacie podkreślił znaczenie produkcji prozdrowotnej żywności. Produkcja żywności [...]

Wzrasta wartość rzeźna tuczników krajowych

Czytaj za darmo! »

W Polsce obiektywną klasyfikację tusz wieprzowych, opartą na aparaturowej ocenie zawartości mięsa, zaczęto na szerszą skalę wdrażać od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Metoda ta, zwana systemem EUROP, obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (IPMiT) już od 1995 r. ocenia wartość rzeźną i jakości mięsa tuczników prowadząc badania na wybranych, reprezentatywnych populacjach tuczników z pogłowia masowego [3], a od 1998 r. stale monitoruje mięsność i masę poubojową tusz ok. 30% rzeźni krajowych [6]. System EUROP polega na szacowaniu mięsności za pomocą różnych aparatów klasyfikacyjnych, a następnie podziale wyników na 6 klas umięśnienia, tj. klas S, E, U, R, O i P, które różnią się od siebie pięcioprocentowym przedziałem zawa[...]

 Strona 1