Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Gozdecka"

Transport wewnętrzny w zakładach mięsnych - postęp techniczny. Część I DOI:


  Zagadnienia związane z transportem wewnętrznym w zakładzie mięsnym urastają do najważniejszych problemów w organizacji procesu produkcyjnego i wpisują się w szersze pojęcie logistyki produkcji, która oprócz przepływów rzeczowych (transport wewnętrzny surowców, półproduktów, produktów, materiałów pomocniczych, ubocznych itp.) obejmuje także przepływy informacji i środków finansowych. Głównym zadaniem nowoczesnych systemów transportu wewnętrznego i magazynowania jest optymalizacja procesów, zastosowanie odpowiednich urządzeń, umożliwiające łączenie i rozdzielanie linii, buforowanie, blokowanie, pozycjonowanie i kompletowanie transportowanych elementów. Transport wewnętrzny należy traktować nie jako odrębną czynność, ale element systemu produkcyjnego.Definicja, struktura, obszary transportu wewnętrznego Transport (łac. transportare - przenieść, przewieźć) - przemieszczanie ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Transport wewnętrzny, nazywany też wewnątrzzakładowym lub przemysłowym, odbywa się w obrębie jednego zakładu mięsnego, stąd zaliczany jest do transportu bliskiego, realizowanego przez urządzenia transportowe zwane ogólnie "nośnikami bliskimi". Transport wewnątrzzakładowy w zakładach przemysłu mięsnego polega na przemieszczaniu w obrębie zakładu m.in. żywca, tusz, surowca mięsnego, odpadów produkcyjnych, półproduktów, wyrobów gotowych, solanek, dodatków funkcjonalnych, czy też materiałów pomocniczych. Dobra organizacja transportu wewnętrznego determinuje ciągłość, prawidłowość i rytmiczność całego cyklu produkcyjnego, wpływa na utrzymanie wysokiej jakości i zapewnienie bezpieczeństwa produktu gotowego. Przyczynia się także do skracania czasu trwania produkcji oraz minimalizacji zapasów magazynowych. Krótkie serie produkowanych przetworów i ich zróżnicowanie asortymentowe stwarzają dodatkowe zapotrzebowanie na znaczną elastyczność transportu wewnętrznego. Nieodłącznym elem[...]

Transport wewnętrzny w zakładach mięsnych - postęp techniczny. Część II DOI:


  Ważnym elementem systemu transportu wewnętrznego są urządzenia transportu składowo-magazynowego. Każdy towar posiada tylko wtedy określoną wartość jeżeli można nim dysponować w miejscu, w którym jest potrzebny i w określonym czasie. Krótki czas realizacji zamówień, konieczność zapewnienia wysokiej wydajności dystrybucyjnej wymusza na producentach przetworów mięsnych wdrażanie coraz doskonalszej logistyki magazynowej.W projektowaniu nowoczesnych linii produkcyjnych można dostrzec tendencję do ograniczania do minimum liczby operatorów maszyn i urządzeń na korzyść bardzo nowoczesnych maszyn nie wymagających obsługi - manipulatorów lub robotów. Umożliwia to nie tylko poprawę jakości produktu, ale poprzez większą rytmiczność i niezawodność systemu, obniżenie kosztów wytwarzania i poprawę wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa. Urządzenia transportu składowo-magazynowego Niektórzy specjaliści wyróżniają transport składowo-magazynowy, jako specyficzny obszar działalności produkcyjnej. Mięso i przetwory mięsne w większości przypadków są nietrwałe, wymagają przechowywania w obniżonej temperaturze, w wyodrębnionej przestrzeni magazynowej. Magazyny surowców i produktów stanowią w dużym stopniu strefy buforowe zapewniające zapas strumienia surowcowego dla utrzymania ciągłości produkcji, a także zapas produktów dla utrzymania ciągłości i elastyczności łańcucha dystrybucyjnego. Niekiedy istnieje potrzeba wydzielenia trzeciej strefy magazynowej, w której odbywa się kompletacja towarów do dystrybucji. W logistyce produkcyjnej można wyróżnić magazyny międzywydziałowe i wewnątrzwydziałowe. Inny podział to: magazyny otwarte, półotwarte, zamknięte i specjalne. Niezależnie od lokalizacji magazynu wynikającego z przeznaczenia obowiązuje zasada sytuowania magazynów jak najbliżej miejsca wykorzystania materiałów w nim magazynowanych, czyli maksymalnego skracania dróg transportu. Do podstawowych, magazynowych urządzeń transportujących zaliczamy wó[...]

Zmiany w czasie zamrażania mięsa DOI:

Czytaj za darmo! »

Zamrażanie mięsa uważane jest za najwłaściwszą metodę jego utrwalania. W wyniku tego procesu następuje maksymalne wydłużenie trwałości. Zamrażanie hamuje rozwój drobnoustrojów, reakcje enzymatyczne i chemiczne. Proces zamrażania nie jest obojętny dla jakości mięsa i może negatywnie wpływać na jego strukturę. Charakterystyczną cechą produktów zamrożonych jest występowanie zawartej w nich wody w przeważającym procencie w stanie krystalicznym (powyżej 80% jej zawartości). Pojęcie żywności mrożonej jest stosowane do ograniczonej grupy produktów (zasadniczo mięsa i drobiu), które w czasie przechowywania i sprzedaży przetrzymywane są w stałej temperaturze -10°C i niższej. Zamrażanie żywności jest powszechne, ponieważ przy ogromnej l[...]

 Strona 1