Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Luís M. Correia"

ANALIZA POLARYZACJI I TŁUMIENIA FAL RADIOWYCH W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY DOI:10.15199/59.2017.6.69


  Sieci WBAN (Wireless Body Area Networks), zbudowane z dużej liczby urządzeń wyposażonych w moduły pomiarowe, wykonawcze i komunikacyjne oraz mające zdolność długotrwałej i autonomicznej pracy, charakteryzują się szerokim wachlarzem zastosowań, od medycznych - ratujących życie ludzkie, do tych związanych z rozrywką [1]. Efektywność pracy tych sieci zależy w dużej mierze od możliwości skutecznej wymiany informacji zarówno pomiędzy urządzeniami nasobnymi (bądź wszczepialnymi), jak i urządzeniami znajdującymi się w pewnej odległości od ciała człowieka. W takim stanie rzeczy, niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów propagacyjnych zachodzących w kanałach radiowych tych sieci, uwzględniających także depolaryzację fal radiowych. Jednakże w literaturze przedmiotu nieliczne są prace dotyczące tego zagadnienia w sieciach WBAN typu off-body. [2-5] W referacie zaprezentowano wyniki analizy polaryzacji fal radiowych w sieciach WBAN typu off-body, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przeprowadzonej na podstawie wyników badań pomiarowych zrealizowanych dla częstotliwości 2,45 GHz. Ponadto przedstawiono empiryczny wąskopasmowy model propagacyjny dla tego typu sieci, który - po uwzględnieniu polaryzacji anten - stanowi uogólnienie modelu zaprezentowanego w [6]. Warto podkreślić, że badania te są prowadzone w ramach akcji COST CA15104, pt. "Integracyjne sieci komunikacji radiowej 5. i wyższych generacji - IRACON" (Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond) [7]. 2. OPIS BADAŃ POMIAROWYCH Badania pomiarowe zostały zrealizowane przy zastosowaniu stanowiska zaprojektowanego i zbudowanego w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Szczegółową charakterystykę stanowiska zaprezentowano w [6], natomiast poniżej przedstawiono jego zwięzły opis. Część nadawcza składa się z generatora SMBV100A oraz mikropaskowej anteny nadawczej (ATx) zaprojektowanej na częstotliwość 2,45 GHz, wchodzącą w [...]

MODELOWANIE ZANIKÓW W ŚRODOWISKU MORSKIEGO TERMINALU KONTENEROWEGO DOI:10.15199/59.2017.6.50


  Modelowanie kanałów radiowych jest niezwykle ważną częścią procesu projektowania systemów radiokomunikacyjnych i ma kluczowe znaczenie dla ich niezawodności. Znanych jest wiele modeli kanałów, jednakże dotyczą one głównie typowych zewnętrznych i zamkniętych środowisk propagacyjnych. Zagadnienia modelowania kanału radiowego w środowiskach uprzemysłowionych, a w szczególności zewnętrznych są wciąż w niewystarczający sposób przebadane. Jak dotąd znanych jest kilka modeli propagacyjnych dla zamkniętych środowisk uprzemysłowionych, takich jak np. papiernie [1], chemiczne zakłady celulozowe i fabryki produkujące kable [2], kryte parkingi samochodowe [3], a także lotniska [4]. Z uwagi na brak modeli dla otwartych środowisk uprzemysłowionych, których przykładem jest terminal kontenerowy, regułą jest stosowanie w takich środowiskach wybranych znanych modeli propagacyjnych dla środowisk miejskich, po uprzednim ich dopasowaniu [5]. Jednakże dokładność tak dopasowanych modeli nie jest satysfakcjonująca, co wskazuje na potrzebę opracowywania nowych modeli dla nietypowych środowisk otwartych. Nie inaczej jest w przypadku terminalu kontenerowego, gdzie propagacja fal radiowych ma miejsce w obecności metalowych pofalowanych ścian, utworzonych przez kontenery poustawiane w stosy, których rozmieszczenie i wysokości są zmienne w czasie. Nie bez znaczenia są także zjawiska dyfrakcji i odbicia, powodowane przez ciągniki kontenerowe i dźwigi poruszające się po terenie terminalu. W literaturze przedmiotu można znaleźć wyniki kilku prac badawczych dotyczących rozważanego środowiska. W [6] autorzy proponują prosty model propagacyjny dla trzech częstotliwości: 433, 868 i 2400 MHz. Z kolei w [7] zaproponowano model propagacyjny dla szerszego zakresu częstotliwości, od 500 MHz do 4 GHz. Najbardziej złożone podejście w postaci wielowariantowego modelu propagacyjnego dla systemów ruchomych, pracujących na terenie terminalu kontenerowego, zaproponow[...]

 Strona 1