Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW BARTOSZEWICZ"

Analiza konstrukcji kotłów niskotemperaturowych wodnych opalanych paliwem stałym

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny budowy kotłów wodnych niskotemperaturowych opalanych paliwami stałymi pod kątem ich standaryzacji mającej na celu ocenę doskonałości konstrukcyjnej kotła. Wyniki oparte zostały na analizie programów produkcyjnych pięćdziesięciu producentów kotłów węglowych małej mocy z rejonu zachodniej Polski. Cechy będące przedmiotem porównań oraz oceny ich zgodności z wymaganiami normatywnymi [...]

Analiza wpływu konfiguracji ustawień sterowania na pracę kotła małej mocy


  W artykule przedstawiono analizę pracy kotła małej mocy opalanego paliwem stałym, sterowanego za pomocą mikroprocesorowego regulatora temperatury. Celem badań było poszukiwanie prostej metody znajdującej zastosowanie w życiu codziennym, umożliwiającej poprawny dobór parametrów pracy układu. W celu praktycznego wykorzystania wyników analizy, badania przeprowadzono w typowych dla warunków rzeczywistych nastawach temperatury i przy typowych obciążeniach kotła.NIEPEWNA sytuacja finansowa związana z kryzysem gospodarczym lat 2008-2009 zaowocowała wyraźną zmianą ukierunkowania popytu w sektorze małych kotłów grzewczych na paliwa stałe. Obecnie, w segmencie kotłów znajdujących zastosowanie do ogrzewania domków jednorodzinnych, obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania urządzeniami tańszymi, charakteryzującymi się większą uniwersalnością w zakresie spalanych paliw. Istnieje co najmniej kilka powodów mających wpływ na zmniejszenie zainteresowania kotłami z automatycznym podawaniem paliwa. Do najważniejszych należy zaliczyć: dwukrotnie większy koszt zakupu w porównaniu z kotłami z ręcznym załadunkiem paliwa oraz większe wymagania odnośnie do sortymentu spalanego paliwa. Biorąc to pod uwagę, wytypowano kocioł wodny niskotemperaturowy typu KWSM z górnym spalaniem, z zastosowaniem którego zbudowano stanowisko badawcze (rys. 1). Budowa tych kotłów jest nieskomplikowana. Mają one komorę spalania, zasypową oraz jeden lub kilka ciągów spalinowych. Sprawność wynosi od 82 do 83% [1], a czas spalania jednego załadunku paliwa wynosi maksymalnie do 24 godzin. Paliwem podstawowym jest miał węglowy. Kotły te wyposażone są w wentylatory doprowadzające powietrze do komory spalania oraz w automatykę sterującą pracą wentylatora i pompy obiegowej w funkcji temperatury wody w kotle. Organizacja spalania polega na tym, że przez leżącą na ruszcie warstwę węgla powietrze przepływa od spodu, a strefa spalania przemieszcza się od góry do dołu. W warstwie[...]

Metodologia realizowania obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi DOI:10.15199/9.2017.7.2

Czytaj za darmo! »

Zadaniem kotłów energetycznych jest zamiana energii chemicznej spalanego paliwa na ciepło, które przekazywane jest za pomocą czynnika roboczego do odbiorników końcowych. Obecnie w procesie projektowania kotłów małej mocy nie wykorzystuje się metod numerycznych. W większości przypadków są one projektowane na podstawie doświadczeń konstruktora oraz przyjętych założeń obciążeniowych. Opracowane urządzenia w większości przypadków, spełniają podstawowe założenia konstrukcyjne, jednak częsta nieznajomość zagadnień termodynamiki i mechaniki płynów doprowadza do braku prawidłowego i równomiernego rozkładu obciążenia cieplnego poszczególnych elementów, co w dłuższym czasie powoduje probley eksploatacyjne. Metoda ta skutkuje bardzo szybkim wykonaniem prototypu projektowanego urządzenia cieplnego, zaś samych prototypów w procesie projektowania jednego kotła wykonywanych jest nawet kilka. Podczas przeglądu stanu wiedzy na temat obliczeń numerycznych, określających rozkład temperatury w komorach paleniskowych kotłów, natknięto się jedynie na publikacje dotyczące kotłów o dużych mocach. W pracy [6] wyznaczono, przy wykorzystaniu metod numerycznych, rozkład temperatury w kotle dużej mocy będącym częścią 278 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) bloku energetycznego, spalającego pył węglowy w palnikach pyłowych rozmieszczonych w układzie tangencjalnym. Z tych powodów autorzy niniejszego artykułu podjęli się wykonania badań związanych z realizacją obliczeń numerycznych dla kotłów małej mocy. Kotły małej mocy na paliwa stałe stanowią bardzo intensywnie rozwijającą się dziedzinę urządzeń energetycznych, a Polska należy do czołówki państw europejskich produkujących kotły małej mocy. Szacuje się, że roczna produkcja kotłów małej mocy na paliwa stałe w Polsce wynosi około 180 tysięcy [3]. Według literatury [4] udział indywidualnych instalacji grzewczych w polskich budynkach położonych na wsi wynosi około 65%. Jednak jedynie 20%[...]

 Strona 1