Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SIWEK"

Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej


  Przedstawiono wpływ obudowy na kinematykę przepływu przez promieniową palisadę profili płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obudowy na składową obwodową prędkości bezwzględnej. Składowa ta decyduje o stopniu konwersji energii ruchu obrotowego wieńca na ciśnienie, czyli ma bezpośredni wpływ na sprawność maszyny. Innym zjawiskiem przepływowym, mającym wpływ na osiągi wentylatora jest turbulencja przepływu, powodująca rozpraszanie energii. W pracy przedstawiono szereg wyników badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji za pracującym wirnikiem promieniowym. Jako główne narzędzie pomiarowe posłużył termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar wszystkich wspomnianych wcześniej wielkości. Keywords: palisade, thermo-anemometer, kinematics of flow, turbulence, fan, efficiency, work, peripheral component, radial component Abstract The influence of casing on the kinematics of a flow through the radial palisade of flat profiles is presented with particular emphasis on the impact of the casing on peripheral component of absolute velocity. The component determines the efficiency of flow machines showing conversion rate of the wheel rim rotation energy into pressure. Flow turbulence is another flow parameter affecting the performance of the fan and resulting in energy dissipation. The work presents a number of results concerning absolute velocity distribution, its components and the turbulence appearing behind operating radial rotor. The main tool used for presenting the flow is a three-fiber thermo-anemometer enabling the measurement of the absolute velocity of the air flow and its components in the spatial Cartesian coordinates system and its turbulence as well. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej The Influence of Spiral Casing on Energy Conversion in Low-Pressure Radial Machi[...]

Termoanemometryczna weryfi kacja modelu Eulera


  Słowa kluczowe: wirnik, wentylator, Euler, praca jednostkowa, charakterystyka przepływowa, termoanemometr Streszczenie W artykule zweryfi kowano słuszność założeń czynionych podczas analitycznych metod wyznaczania charakterystyk przepływowych opartych na modelowym równaniu wirnika maszyny krętnej Eulera. Termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar prędkości bezwzględnej i jej składowych w kartezjańskim układzie przestrzennym, pozwolił dokładnie zbadać mechanizm konwersji energii z ruchu obrotowego wirnika na przyrost ciśnienia w maszynie. Skutkiem zastosowania tego narzędzia pomiarowego jest opracowanie nowatorskiej metody obliczania pracy użytecznej przekazywanej do płynu w wirniku promieniowej maszyny krętnej. Stworzony algorytm został zamieszczony w niniejszym artykule. Keywords: rotor, fan, ventilator, Euler, work unit, fl ow characteristic, thermoanemometer Abstract In the article verifi ed the validity of the assumptions made in analytical methods for determining fl ow characteristics based on the model equation of the rotor winding machine called equation Eulera. Three-fi ber thermoanemometer used to measure the absolute velocity and its components in Cartesian spatial will carefully examine the mechanism of energy conversion from the rotation of the rotor on the pressure increase in the machine. Effect of application of this measurement tool is the development of novel/innovation methods for calculating the useful work transferred to the fl uid in the rotor radial winding machine. Developed an algorithm was given in the article. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Stanisław Fortuna - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie; s.fortuna1@wp.pl **) Mgr inż. Tomasz Siwek - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynie[...]

 Strona 1