Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA PAWLAK"

Właściwości emisyjne eutektyku Tb3Sc2Al3O12-TbScO3 o periodycznym uporządkowaniu

Czytaj za darmo! »

Badania nad materiałami o periodycznej zmianie struktury w skali mikro i nano są szeroko rozwijane w ciągu ostatnich lat. Tego typu ośrodki, przy zachowaniu odpowiednich parametrów takich jak periodyczność, różnica współczynników załamania dwóch ośrodków tworzących materiał oraz odpowiednia wielkość stałej sieci w stosunku do długości fali, mogą wykazywać przerwę zabronioną dla fotonów. Mate[...]

Enancjoselektywne utlenianie chiralnego hydroksyfenylometanofosfonianu dietylu za pomocą drożdży piekarniczych


  Przedstawiono wyniki badania reakcji utleniania mieszaniny racemicznej 1-hydroksy-1- fenylometanofosfonianu dietylu, katalizowanej przez prasowane drożdże piekarnicze opcjonalnie w obecności cykloheksanonu jako czynnika regenerującego kofaktory dehydrogenaz zaangażowanych w proces biokatalizy. Racemic mixt. of PhCH(OH)P(O)(OEt)2 was enantioselectively oxidized at 18-25°C for 120 h by using baker’s yeast as a biocatalyst optionally in presence of cyclohexanone. The product showed an enantiomeric excess up to 39% as calcd. from 31P-NMR spectra. Biotransformacje są elementem "zielonej chemii", dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki, której celem jest redukcja lub eliminowanie negatywnego wpływu procesów chemicznych na środowisko naturalne1, 2). Biokonwersja to reakcje prowadzone w łagodnych warunkach z udziałem mikroorganizmów lub czystych enzymów jako katalizatorów. Biokatalizatory te zdolne są do prowadzania regio-, enancjo- oraz stereoselektywnych reakcji, a także reakcji przekształcania chemicznie syntezowanych ksenobiotyków3). Jednym z niefizjologicznych substratów biokonwersji są fosfoniany. Fosfoniany to grupa związków fosforoorganicznych o cząsteczkach zawierających stabilne, kowalencyjne wiązanie węgiel-fosfor (C-P), które tylko w nielicznych przypadkach ulega chemicznej hydrolizie, fotolizie lub termolizie4, 5). Mimo swojej chemicznej odporności, związki te mogą ulegać biodegradacji przy udziale mikroorganizmów, takich jak bakterie, drożdże i grzyby, wykorzystujących je jako ź[...]

 Strona 1