Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr NIKOŃCZUK"

Synthesis of spray booth control software in programmable controller DOI:10.15199/48.2015.11.44

Czytaj za darmo! »

The purpose of this article is to present the achievements in the field of control system design methodology and the development of algorithms for control functions of the a spray booth based on an operator panel integrated with a PLC controller, i.e. in conditions of limited data and program memory and limited programming language syntax. Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dokonań w zakresie metodyki projektowania systemu sterowania oraz opracowania algorytmów dla potrzeb sterowania funkcjami kabiny lakierniczej na bazie panelu operatorskiego zintegrowanego ze sterownikiem PLC tj. w warunkach ograniczonej pamięci programu i danych oraz ograniczonej syntaktyki języka programowania. (Synteza oprogramowania sterującego kabiny lakierniczej w sterowniku programowalnym ). Keywords: programmable controller, control software, hardware synthesis, software synthesis. Słowa kluczowe: sterownik programowalny, oprogramowanie sterujące, synteza sprzętowa, synteza programowa. Introduction Development of the control software, including the implementation of control algorithms for plants, operating in real time, is preceded by a hardware synthesis, i.e. the choice of automation components (sensors, actuators and control devices) based on the end user functional requirements. Usually hardware architecture has influence on the choice of the control software structure. In the initial phase of development all control programs, implemented in memory PLCs have a linear structure, but with the evolution of programming languages has become possible structural programs writing. Structural design methods provide suggestions to the decomposition of programs into smaller and easier to implement modules. In this method, programs can be created on the basis of well-defined functional requirements, precisely defining acceptable solutions of the problem. Implementation of the such written program is related to call subroutines from the[...]

Preliminary Measurements of Overspray Sediment's Thermal Conductivity DOI:10.15199/40.2018.2.3


  1. Problem Formulation When the refinishing spray booth works in painting mode the air inside work chamber is constantly exchanged. The air flow is usually in a range of 20,000 to 30,000 m3/h. Such air volume in the winter time needs high powered burners to heat up the air to the temperature of 20OC. To reduce the cost of heating, the cross recuperators are used. The air before extraction from the spray booth is cleaned out of overspray particles by paint stop filter. Despite the high efficiency of paint stop filter [9, 10, 15, 19, 20] the cleaned air is still contaminated with overspray particles. This results in formation of sediments inside extraction ducts. There is no purification method which is able to completely remove paint particles from the extracted air [3, 4, 15] and completely prevent the formation of overspray sediments inside extraction ducts in the paint booth. A sedimentation phenomenon does also apply to the recuperator’s walls [9, 10] which results in a heat transfer resistance. The recuperator fins covered by overspray sediments are shown in figure 1. With constant increase of sediment’s thickness, the efficiency of heat recovery is reduced. This can be compared to a decreased efficiency of heat exchangers in air cooling, as a result of frosting phenomena [17, 18]. Several investigators have evaluated the thermal conductivity of frost and developed equations to describe it. Measurements of paint coating’s thermal conductivity are being taken [5, 6, 8, 14, 21]. The authors conducted the preliminary research on thermal conductivity of overspray sediments. This knowledge helps to estimate the decrease of heat recovery efficiency as a function of sediment growth rate. 2. Measurement of Thermal Conductivity The thermal conductivity λ was determined using guarded-hotplate apparatus [7, 14]. In the steady state condition the electric power consumed by the main heater is equivalent t[...]

Automatyzacja cyklu odszraniania oziębiaczy powietrza

Czytaj za darmo! »

Nowe oferty sterowników pozwalają na coraz lepsze dostosowanie cykli pracy urządzeń chłodniczych do zmieniających się warunków. W ostatnim okresie spotyka się też coraz częściej nowe funkcje w sterownikach, które mają związek z cyklem odszraniania. Analiza oferowanych propozycji sterowania cyklem odszraniania wymaga od użytkownika coraz większej znajomości tego procesu. New PLC controllers dedicated for cooling installations are more flexible in relation to work environment. Controllers include some new functions connected with defrost cycle. Analysis of defrost control functions calls for a lot of defrost process knowledge.t - czas [min], tc - czas pracy urządzenia [min], t1 - czas cyklu ziębienia [min], t2 - czas odszraniania [min], t21 - czas inicjacji procesu odszraniania [m[...]

Odszranianie pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązania powietrznych pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji cyklu odszraniania stosowanego przez wybrane firmy. Istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg procesu odszraniania i jego sprawność jest moment inicjacji procesu i jego zakończenia. Analiza dostępnych na rynku powietrznych pomp ciepła pozwoli na wykazanie najkorzystniejszego energetycznie rozwiązania. The solutions of air source heat pump are presented in this paper. The attention is focused on defrosting control systems use in several heat pumps units. Initiations and terminations have a large impact on defrosting efficient and energy consumption. The review of air source heat pump allows to show the most energy effective solution. Wstęp Współczesne powietrzne pompy[...]

 Strona 1