Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Monika Janowicz"

Przechowywanie i jakość ziarna DOI:


  W artykule opisano główne procesy technologiczne występujące w magazynie przechowalniczym ziarna. Zwrócono uwagę na zagrożenia zmian jakościowych ziarna wynikające z nieprawidłowego przechowywania i przewietrzania ziarna. We współczesnym magazynie ziarna należy uwzględniać zagrożenia powodujące wzrost aktywności biologicznej i enzymatycznej gromadzonych surowców. Konsekwencją tych procesów może być ubytek masy, spadek zdolności kiełkowania, przegrzanie, rozkład glutenu, gnicie, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz wzmożona aktywność enzymów skutkująca obniżeniem jakości. Słowa kluczowe: magazyn ziarna, jakość ziarna, wentylator przewietrzający, ziarna zbóż.The article describes the main processes occurring in the grain storing warehouse. Attention was paid to dangers of qualitative changes of grain due to its improper storage and bad ventilation. The contemporary storage site and the storage technology have to consider threats of the increase of biological and enzymatic activities in the grain mass. The consequence of those processes can be the mass decline, the loss of sprouting abilities, the grain overheating, a gluten breakdown, a mold growth, the grain decay and infestation, odors arising and intensified enzyme activity causing the grain quality loss. Keywords: grain storing. grain quality, ventilation fan, cereal grains Zboże składowane w silosach podlega zmianom jakościowym. Do cech jakościowych można zaliczyć: wskaźnik sedymentacji, strukturę glutenu, własności kiełkowania i aktywność wody. Te właściwości podczas składowania mogą ulegać pogorszeniu, gdyż parametrami, jakie mają wpływ na ich wielkość, są wilgotność, temperatura i czas. Czynnik czasu można regulować poprzez planowaną sprzedaż. Natomiast wpływ wilgotności i temperatury można zmniejszyć przez suszenie oraz obniżenie temperatury, chłodzenie przy zastosowaniu stacjonarnych lub przewoźnych urządzeń chłodzących. W okresie przechowywa[...]

Struktura sprzedaży silosów zbożowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego DOI:


  Przeanalizowano główne kierunki produkcji ziarna zbóż w Polsce. Na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego dokonano analizy sprzedaży silosów zbożowych z uwzględnieniem ich ładowności. Wyniki przedstawiono na mapkach geograficznych i w formie diagramów. Stwierdzono wysoki udział w sprzedaży (pod względem liczby sztuk i sumarycznej pojemności) silosów o ładowności w granicach od 20 do 100 t ziarna. Słowa kluczowe: produkcja ziarna zbóż, sprzedaż silosów zbożowych.Podstawowym czynnikiem decydującym o skali krajowego przechowalnictwa zbożowego jest udział i wielkość tych upraw w ogólnym bilansie zasiewów. Ostatnie lata to plony na poziomie 28 mln t ziarna (2015). Zmieniająca się struktura zasiewów, a w szczególności wzrost upraw kukurydzy na ziarno, ale również wzrost znaczenia długookresowego przechowywania ziarna spowodował dodatkowy wzrost sprzedaży obiektów magazynowych, w tym silosów zbożowych. Polskę charakteryzuje wyższy udział gruntów ornych na osobę niż w krajach "starej" UE. Jednocześnie udział powierzchni upraw zbożowych na osobę jest w Polsce prawie dwukrotnie wyższy. Możliwy do osiągnięcia przez krajowe rolnictwo zwiększony potencjał produkcyjny w uprawach zbożowych, to wysokość plonów zbliżona do europejskich na poziomie 5,5 t/ha (Tab. 1). W ocenie GUS, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 7,5 mln ha, z czego powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi przekroczyła obszar 6,7 mln ha. Największe zasiewy związane były z pszenicą - 2,4 mln ha i pszenżytem - 1,5 ml[...]

Przyszłość przekąsek owocowych i warzywnych


  Future of fruit & vegetable snacks In the paper characteristic of snack food like chips market in Poland and all over the word. Characteristic of snack food included also healthy and organoleptic properties, diversification of technological operations and influence on quality and safety on discussed snack food. A detailed attention was undertaken on healthy aspects and necessity of vegetables and fruit chips consumption growth. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę rynku przekąsek typu chipsy w Polsce i w skali światowej. Charakterystyka przekąsek obejmowała również ich właściwości zdrowotne i organoleptyczne, zróżnicowanie stosowanych operacji technologicznych oraz ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne omawianych przekąsek. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty prozdrowotne i potrzeby wzrostu spożycia przekąsek warzywnych i owocowych. Zapotrzebowanie na żywność funkcjonalną oraz świadomość konieczności spożywania większej ilości owoców i warzyw skłaniają do dalszego poszukiwania nowych atrakcyjnych produktów, które mogłyby stanowić cenne źródło makroi mikroelementów oraz błonnika pokarmowego, którego niedobór w codziennej diecie wywołuje niepożądane skutki. Przekąski typu chipsy zaliczane są do bliżej niesprecyzowanej szerokiej grupy tzw. "snack food", stąd pojawiają się nieścisłości dotyczące zaszeregowania chipsów i ich udziału w rynkach - światowym i europejskim. "Snack food" to suche, przemysłowe wyroby "barowe", spożywane między posiłkami w formie płatkowanej, suszonej lub ekspandowanej, ekstrudowanej, smażonej, pieczonej. W ostatnich latach w krajach Europy Zachodniej ich spożycie roczne osiągało ponad 3 kg/mieszkańca; główną pozycję stanowią wśród nich chipsy ziemniaczane (ponad 40%) [13]. Przekąski Przekąska to rodzaj posiłku, który nie jest traktowany jako danie pełne, a raczej jako pożywienie wstępnie zaspokajające potrzebę odżywiania pomiędzy posiłkami głównymi [13]. Zaliczyć do niej można[...]

Rozwój sektora opakowań jadalnych DOI:10.15199/65.2016.7.5


  Branża owocowo-warzywna wciąż poszukuje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie trwałości oraz uatrakcyjnienie oferty produktów. Szczególnie ważne są technologie, które przyniosą korzyści producentom, a jednocześnie będą w pełni akceptowane przez konsumentów.Dotyczy to zarówno sfery produkcji, jak i obrotu żywnością. Jednym z takich rozwiązań mogą stać się opakowania jadalne, których istnienia konsument nie zawsze jest świadomy. Zastosowanie takich rozwiązań może równocześnie stanowić wartość dodaną do produktu.Ciągły wzrost zainteresowania konsumentów produktami naturalnymi oraz ekologicznymi zmusza zarówno producentów żywności, jak i naukowców do poszukiwania nowych sposobów penetracji rynku. Jednym z obiecujących kierunków działania jest możliwość wykorzystania polimerów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mikrobiologicznego do produkcji opakowań jadalnych. Należy jednak pamiętać, że folii jadalnych nie można uznać za pełnowartościowe opakowanie, gdyż nie pełnią one wszystkich funkcji podanych w definicji. Ograniczają jednak stosowanie tradycyjnych opakowań bezpośrednich, np. sztucznych osłonek do kiełbas, oraz mogą być użyte tam, gdzie zastosowania nie znajdują opakowania syntetyczne, np. do oddzielania poszczegó[...]

Współczesne przechowalnictwo ziarna cz.I DOI:


  Wstęp Ziarno zbóż niezależnie od pogody dojrzewa około trzech tygodni. W tym czasie zachodzą w nim procesy biochemiczne, głównie przemiana cukrów w skrobię przy jednoczesnym ubytku wody. Zbiór kombajnowy umożliwia opóźnienie żniw i zbieranie ziarna w dojrzałości rogowej, dzięki czemu uzyskuje się ziarno bardziej dojrzałe i suche, nie ponosząc większych strat z powodu obsypywania się ziarna. Obecnie uważa się, że najmniejsze straty z tego powodu ponosi się, gdy ziarno ma wilgotność 18%. Należy zwrócić uwagę, że operując parametrem wilgotność ziarna mówimy o średniej wilgotności zebranej masy ziarna, natomiast ziarno zebrane kombajnem zbożowym charakteryzuje się istotną różnicą wilgotności poszczególnych ziaren w stosunku do średniej wilgotności, co może mieć duży wpływ na trwałość i jakość ziarna podczas jego przechowywania. Stwierdzano niejednokrotnie, że bezpośrednio po zbiorze średnia wilgotność ziarna osiągała 15%, natomiast poszczególne ziarna miały wilgotność 10-12%, ale były także takie o wilgotności 40-50%. Nierównomierna wilgotności ziarna może stać się przyczyną powstawania procesów samozagrzewania się przy średniej wilgotności ziarna z zakresów uważa[...]

Współczesne przechowalnictwo ziarna cz. II DOI:


  Suszenie ziarna Suszenie stanowi znaczny wydatek w ogólnym bilansie uprawy zbóż. Szczególnie uprawa ziarna kukurydzy może być obciążona nawet w 1/3 kosztami suszenia. Z tego względu coraz powszechniej rolnicy poszukują oszczędności poprzez stosowanie energooszczędnych suszarni termicznych, jak również alternatywnych paliw, przyczyniających się do redukcji kosztów. Obecnie w Polsce dominują suszarnie zasilane olejem opałowym lekkim. Duże magazyny zbożowe coraz częściej decydują się na zamianę oleju opałowego czy LPG na gaz naturalny. Natomiast mniejsze gospodarstwa, posiadające suszarnie niewymagające dużych mocy cieplnych, decydują się coraz powszechniej na zasilanie suszarni biomasą, taką jak słoma czy drewno kawałkowe. W gospodarstwach rolnych od wielu lat upowszechniły się dwa zasadnicze systemy suszenia: suszenie przez wentylację i suszenie termiczne, których podział podaje rys. 3. Należy podkreślić, że tylko suszenie termiczne może zapewnić obniżenie wilgotności o 20% (ziarno kukurydzy) w efektywnym czasie. Jednocześnie suszenie termiczne jest metodą energochłonną, wymagającą kapitałochłonnych inwestycji oraz odpowiednio wykwalifikowanej obsługi. W dużych gospodarstwach farmerskich najczęściej są stosowane suszarki termiczne o pracy ciągłej. Najpopularniejsze są suszarki kolumnowe o zabudowie daszkowej. Głównymi zespołami tych suszarek są: kolumna susząco-chłodząca, podgrzewacz powietrza, wentylator główny i wentylator czynnika chłodzącego. Mają one również instalację elektryczną i kontrolno-sterującą. Suszarki firmy Pedrotti, Drzewicz i Riela (cylindryczne) dla odmiany przeznaczone są dla małych i średnich gospodarstw. Nie wymagają dużych inwestycji i stałych ciągów technologicznych. Mogą być zasilane za pośrednictwem WOM ciągnika. Ich okresową pracę wyróżniają dwa etapy: I etap suszenia i II etap schładzania nasion. Zasyp nasion, w zależności od zastosowanej technologii, może odbywać się za pośrednictwem przenośnika [...]

Pieczywo funkcjonalne - dlaczego należy je spożywać? (+ errata)


  Pieczywo jest niezbędne w codziennej diecie człowieka. Zawiera wszystkie potrzebne składniki: węglowodany, tłuszcze, białko, witaminy, związki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Szczególnie bogate w te składniki jest pieczywo ciemne (żytnie); niestety, w odróżnieniu od jasnego (pszennego) jest ono mniej popularne. W celu uzupełnienia niedoborów diety pieczywo może być wzbogacane np. ziarnami zbóż, nasionami roślin oleistych, kiełkami roślinnymi, mlekiem i jego przetworami oraz innymi dodatkami bogatymi w składniki bioaktywne. Dzięki takim dodatkom pieczywo nabiera cech żywności funkcjonalnej. W ostatnich latach obserwuje się obniżanie (średnio o 2 kg rocznie) spożycia chleba przez Polaków. Zapotrzebowanie na pieczywo o jakości zachęc[...]

Zarządzanie energią w zakładach przemysłu spożywczego DOI:10.15199/65.2017.9.2


  Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. (PEP 2030) określa wzrost efektywności energetycznej jako najwyższy priorytet. Aby osiągnąć główny cel polityki ukierunkowany na zeroenergetyczny wzrost gospodarczy oraz redukcję energochłonności do poziomu UE-15, PEP 2030 zarysowuje szczegółowe działania dla sektora energetycznego (patrz: sekcja Przemysł i Sektor Usług) i przewiduje zwiększenie efektywności wykorzystania energii przez odbiorców końcowych. PEP 2030 zakłada stworzenie ram prawnych na rzecz efektywności energetycznej. PEP 2030 - TECHNOLOGIE ograniczające zużycie energii Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków określa czynniki wpływające na wzrost efektywności energetycznej, które powinny być uwzględnione w przepisach budowlanych, łącznie z minimalnymi standardami jakości i certyfikatami energetycznymi. W celu rozszerzenia zakresu i wzmocnienia oddziaływania dyrektywy z 2002 r. Unia Europejska przyjęła jej zmienioną formułę 2010/31/ /EC, która weszła w życie 8 lipca 2010 r. i jest wdrażana stopniowo. Do końca 2020 r. wszystkie rodzaje nowo wybudowanych budynków będą musiały powstawać na zasadzie "zeroenergetycznej", co oznacza zaspokojenie popytu na energię elektryczną przy użyciu źródeł dostępnych na miejscu, czyli zgodnie z zasadą energetyki prosumenckiej (rozproszonej). Natomiast nowe budynki użytkowe będą musiały spełniać te wymagania do końca 2018 r.. Po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają mieć niemal zerowe zużycie energii. Pozostałe nowe budynki powinny mieć niemal zerowe zużycie energii po 31 grudnia 2020 r. Jedną z przyczyn wprowadzenia innowacji dotyczących zarządzania energią w przemyśle są zachodzące niekorzystne zmiany klimatyczne. Coraz częściej należy je uwzględniać przy planowaniu np. powiększenia linii produkcyjnej zakładu czy rozbudowy źródła ciepła. W lutym 2016 r. NASA opubliko[...]

 Strona 1