Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Zbierzchowski"

Recenzje - Mark Zwoliński Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL

Czytaj za darmo! »

W technice cyfrowej w ostatnich latach obserwuje się ogromne zmiany w metodach projektowania układów i systemów cyfrowych, jak też w technologiach wykonywania urządzeń cyfrowych. Z punktu widzenia technologii jest to postęp od układów katalogowych i płytki drukowanej do specjalizowanych układów ASIC i reprogramowalnych układów FPGA, o złożoności sięgającej miliona bramek. W metodach projek[...]

90. rocznik Przeglądu Telekomunikacyjnego DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Czytelnicy Bieżący zeszyt rozpoczyna rok jubileuszowy naszego czasopisma - 90. rocznik jego obecności na rynku telekomunikacyjnym i teleinformatycznym. Pierwszy zeszyt miesięcznika pod nazwą Przegląd Teletechniczny ukazał się w marcu-kwietniu 1928 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Teletechników Polskich (STP). Cztery lata później - w roku 1932 - w zeszytach Przeglądu Teletechnicznego pojawił się dodatek pt.: Wiadomości Teletechniczne, który w roku 1935 przekształcił się w samodzielny miesięcznik. W roku 1939 Stowarzyszenie Teletechników Polskich połączyło się ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, a oba miesięczniki - zachowując swoją odrębność - zmieniły nazwę na Przegląd Telekomunikacyjny i [...]

Osiemdziesięciolecie Przeglądu Telekomunikacyjnego 1928 - 2008

Czytaj za darmo! »

Z inicjatywy Stowarzyszenia Teletechników Polskich (STP), zaledwie dwa lata po jego powstaniu, a więc przed 80 laty, ukazał się pierwszy zeszyt miesięcznika - Przegląd Teletechniczny (marzec-kwiecień 1928 r.). Była to realizacja zapisu w statucie tego Stowarzyszenia dotycząca powołania czasopisma. Miesięcznik ten - organ STP - był wydawany przy wsparciu Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Czte[...]

Technika cyfrowa w telekomunikacji


  Jednym z głównych czynników determinujących rozwój telekomunikacji jest dynamiczny rozwój technik cyfrowych. W formie cyfrowej zanikają różnice pomiędzy różnymi typami sygnałów, co znacznie przyspiesza i upraszcza wszelkie procesy związane z przechowywaniem, przekazywaniem i przetwarzaniem różnych typów informacji. Multimedialność, będąca jednym z ważniejszych czynników napędowych Internetu, mogła nabrać realnych kształtów właśnie dlatego, że w systemie cyfrowym w zasadzie nie ma żadnej różnicy pomiędzy nagraniem dźwiękowym, tekstem, zakodowanym rysunkiem, zeskanowanym obrazem lub cyfrowo zapisanym filmem. Komputer, sieć łączności i oprogramowanie zawsze "widzą" dokładnie to samo: zestawy odpowiednio dobranych kodów cyfrowych. Różnice pojawiają się dopiero na etapie prezentacji informacji użytkownikowi. Jeden ciąg cyfr zostaje zamieniony na ciąg liter oraz znaków formatujących tekst, inny steruje odtwarzaniem mowy lub muzyki, jeszcze inny jest zamieniany na statyczne lub dynamiczne obrazy. W dynamicznym rozwoju techniki cyfrowej obserwuje się ogromne zmiany w metodach projektowania układów i systemów cyfrowych oraz w technologiach ich wytwarzania. Postęp technologii układów cyfrowych umożliwia wzrost gęstości upakowania i zmniejszania rozmiaru tzw. minimalnego wymiaru charakterystycznego - komórki atomowej (minimum feature size), co zapewnia obniżanie napięcia zasilania. Mniejszy rozmiar komórki daje mniejsze opóźnienie sygnału i umożliwia zwiększenie częstotliwości taktowania układu. Następuje też zmniejszenie emisji energii cieplnej. Należy także zauważyć imponujący postęp w dziedzinie światłowodowych systemów połączeń sieciowych, umożliwiających uzyskanie przepływności ponad 500 Gbit/s w jednym włóknie. Ostatnio wytworzono pierwsze układy scalone, umożliwiające szybką transformację sygnałów optycznych na elektryczne i odwrotnie. O nowej jakości mikroelektroniki i jej ogromny[...]

Układy logiczne – niewykorzystane szanse techniki cyfrowej dla telekomunikacji i teleinformatyki

Czytaj za darmo! »

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić dziedzinę tech- niki, w której cyfrowe przetwarzanie sygnałów DSP (Digital Signal Processing) i obrazu DIP (Digital Image Processing) nie miałoby zasadniczego znaczenia dla systemów informacyjnych stosowa- nych w elektronice, telekomunikacji, a nawet medycynie. Można tu wymienić takie przykłady, jak: modemy telefoniczne, systemy cyfrowego szerokopasmow[...]

Układy cyfrowe w systemach i sieciach telekomunikacyjnych o wysokiej wiarygodności działania


  Artykuł zawiera przegląd osiągnięć związanych z realizacją w Zakładzie Podstaw Telekomunikacji w Instytucie Telekomunikacji PW w latach 2007-2009 projektu badawczego1) pt.: Projektowanie układów cyfrowych do zastosowań w systemach i sieciach telekomunikacyjnych o wysokiej wiarygodności działania realizowanych przy użyciu struktur programowalnych FPGA/CPLD. Występujące w tytule projektu słowo "wiarygodność" (dependability) jest - przyjętym w międzynarodowym środowisku naukowym - pojęciem, obejmującym m.in. takie atrybuty systemu, jak niezawodność, bezpieczeństwo działania (safety), zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem, dostępność (availability), testowalność, łatwość naprawy czy łatwość utrzymania (maintainability) [1]. Zapewnienie odpowiedniej wiarygodności systemu wiąże się z przeciwdziałaniem szeroko rozumianym uszkodzeniom (faults). Jako uszkodzenia są traktowane m.in. błędy projektowe, defekty fizyczne wynikające z niedoskonałości procesu wytwarzania, zakłócenia elektromagnetyczne występujące podczas użytkowania systemu czy też umyślne bądź przypadkowe zakłócenia jego działania przez człowieka [1]. Przeciwdziałanie uszkodzeniom obejmuje w szczególności tolerowanie uszkodzeń w trakcie normalnej pracy systemu (fault tolerance), przez użycie - wprowadzonych na etapie projektowania - specjalnych mechanizmów wykrywania błędów i usuwania ich skutków (error detection and recovery) bądź też maskowania uszkodzeń (fault masking). Celowość podjęcia badań w zakresie projektowania układów cyfrowych o wysokiej wiarygodności działania, realizowanych przy użyciu struktur programowalnych FPGA/CPLD, wynika z następujących spostrzeżeń. Wiarygodność (bezpieczeństwo, niezawodność) działania to obecnie jeden z najważniejszych atrybutów projektowanych i realizowanych urządzeń i systemów, a jej zapewnienie jest istotne niemal we wszystkich zastosowaniach - począwszy od prostych urządzeń powszechnego użytku, poprzez złożon[...]

Zastosowanie eksploracji danych w telekomunikacji


  Przez wiele lat analiza danych, także w telekomunikacji, była oparta przede wszystkim na ludzkim doświadczeniu i wyciąganiu wniosków z obserwowanych zjawisk. Wiedza, zdobywana ogromnym nakładem pracy, często okazywała się niewystarczająca. Za taki stan rzeczy obwiniano brak dostatecznej ilości danych potrzebnych do dalszej analizy. Wydawało się, że zwiększenie tej ilości umożliwi automatycznie powiększanie wiedzy. Rzeczywistość okazuje się jednak bardziej skomplikowana. Obecny rozwój sieci komputerowych oraz teleinformatyki umożliwił gromadzenie olbrzymiej ilości danych. Potrzebne są jednak metody uzyskiwania stąd wiedzy - pewnych reguł, implikacji. Dopiero wiedza umożliwia zrozumienie i wyjaśnienie zachodzących zjawisk, a także - co jest bardzo istotne - przewidywanie zmian. W tym celu stosuje się techniki odkrywania wiedzy z baz danych (Knowledge Discovery in Databases), w tym eksplorację danych (data mining). Eksploracja danych umożliwia właściwą ich analizę oraz - za pomocą właściwych metod - rozwiązywanie problemów klasyfikacji, regresji czy grupowania. Klasyfikacja jest stosowana wtedy, gdy obiekty w bazie można scharakteryzować pewnym wyróżnionym atrybutem o skończonym zbiorze wartości - klasą. Przykład stanowi medyczna baza danych, zawierająca, oprócz innych atrybutów, informację o tym, czy pacjent jest zdrowy czy chory. W regresji także istnieje pewna wyróżniona cecha - atrybut docelowy - lecz jego zbiór wartości jest ciągły. Grupowanie polega na szukaniu podobieństw wśród przykładów, które nie mają żadnego wyróżnionego atrybutu. Można także wyodrębnić techniki wykrywania anomalii. Polegają one na porównywaniu nowych przykładów do istniejących "typowych" wzorców. W pewnych przypadkach jest wykorzystywana infrmacja o klasie, lecz nie musi być tak zawsze. Metody stosowane w przypadku danych, mających wyróżniony atrybut, są określane wspólnym mianem metod nadzorowanych (supervised). Jeśli wszystkie atrybuty są równie [...]

 Strona 1  Następna strona »