Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kędzierska"

Analiza wycieków czynnika podczas eksploatacji okrętowych urządzeń chłodniczych


  W artykule przedstawiono analizę awarii urządzeń chłodniczych na czterech jednostkach statków morskich. Analizę przeprowadzono pod kątem oceny wielkości strat/wycieków ziębników do atmosfery. Analysis of refri gerant ’s leaka ge durin g the use of refri gera - tion equipment for ships The article presents an analysis of malfunctions of refrigeration devices in four vessels. Assessment of refrigerant’s loss/leakage to the atmosphere was taken into account.L - emisja czynnika do atmosfery [kg/rok], n - czas działania urządzenia [lata], m - napełnienie instalacji ziębnikiem [kg], f - liczba bezwymiarowa oceniająca stopień odzysku [-], E - zużycie energii przez urządzenie w ciągu roku [kWh], z - emisja CO2 na jednostkę energii przeliczeniowej [kg CO2/kWh], N - moc napędowa urządzenia ziębniczego [kW], tr - roczny czas pracy [h], k - liczba awarii miesięcznie, λ - średnia liczba awarii w miesiącu, mc - średnia wartość wycieku na miesiąc [kg], mca - masa strat na każdą awarię [kg]. Wstęp Ogólny splot wielu przyczyn powoduje wycieki i awarie okrętowych urządzeń ziębniczych, które występują we wszystkich typach instalacji chłodniczych: pośrednich i bezpośrednich, jedno i wielostopniowych. Wynika to ze specyfiki pracy okrętowych urządzeń ziębniczych, a mianowicie drgań powodowanych falowaniem i drgań powodowanych pracą silnika głównego. Zatem, pomimo podejmowania różnych środków ostrożności, zawsze może zdarzyć się uszkodzenie elementów składowych urządzeń ziębniczych wynikające ze zużycia materiałów. Inne ważne przyczyny to między innymi kwalifikacje załogi maszynowej odpowiedzialnej za zaniedbania przy obsłudze tych urządzeń, tym bardziej, że urządzenia te pracują w ciężkich warunkach, automatycznie, a obsługa pojawia się przy nich okresowo. Przyczyny te mogą powodować wycieki różnych czynników ziębniczych (np.: freonów, amoniaku, itd), a to z kolei może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa załog[...]

Uszkadzalność instalacji chłodniczych wybranych obiektów lądowych


  Praca poświęcona jest zagadnieniu uszkadzalności instalacji chłodniczych wykorzystywanych w obiektach handlowych. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją. Na podstawie analizy danych obejmujących ponad tysiąc awarii zaproponowano ich klasyfikację oraz wyznaczono wybrane statystyki. REFRIGERATING INSTALLATION FAILURE OF SELECTED LAND OBJECTS This study is dedicated to the failure of refrigerating installations used in retails. Attention was turned on exploitation threats. On basis analysis of data including over thousand breakdowns their classification were proposed and determined designated statistics. Wstęp Współczesna technika gwarantuje dziś możliwości zapewnienia właściwie w dowolnym pomieszczeniu warunków zapewniających komfort klimatyczny czy utrzymanie określonych parametrów atmosfery (temperatura, skład, wilgotność). Istotną rolę odgrywa tu technika chłodnicza. Znajduje ona obecnie zastosowanie na przykład na wszystkich jednostkach morskich różnych typów. Jednostki te są wyposażane w urządzenia chłodnicze, klimatyzacji i magazyny prowiantu. Na jednostkach specjalistycznych: chłodniowcach, promach, bazach rybackich, trawlerach, kontenerach występują dodatkowe urządzenia chłodnicze o znacznej masie czynnika chłodniczego [1-3]. Procesowi eksploatacji instalacji chłodniczych towarzyszy wiele zagrożeń. Z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego istotne są tu przede wszystkim zagrożenia związane z możliwością emisji czynników chłodniczych (ziębników). Ze względu na specyfikę substancji używanych w instalacjach chłodniczych zawsze występują wycieki czynników [4-7]. Wprowadzona norma PN-EN 378 [8] formułuje miedzy innymi sposób oceny skutków ekologicznych takich wycieków. Za ich miarę przyjmuje się wartość tzw. wskaźnika TEWI (ang.: Total Equivalent Warming Impact - całkowity równoważnik efektu cieplarnianego) uwzględniającego bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia t[...]

Badania emisji czynnika ziębniczego z urządzeń ziębniczych obiektów handlowych


  W pracy podjęto zagadnienie emisji czynnika ziębniczego z urządzeń ziębniczych. Ocenie poddano wartości całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI). Zamieszczono wyniki badań wielkości emisji ziębnika dla grupy obiektów handlowych. THE STUDY OF REFRIGERANT EMISSION FROM COOLING EQUIPMENT IN COMMERCIAL FACILITIES In this paper the issue of refrigerant emission from cooling devices is raised. The value of Total Equivalent Warming Impact factor (TEWI) is evaluated. The test results of value of refrigerant emission for commercial facilities group are presented. Wstęp Proces eksploatacji urządzeń ziębniczych stanowi źródło wielu zagrożeń. Poza typowymi dla systemów technicznych (zagrożenia termiczne, elektryczne, mechaniczne) specyficzne dla tej grupy urządzeń są zagrożenia wynikające ze specyfiki czynników ziębniczych. Istotny jest przy tym fakt, że wycieki te występują praktycznie zawsze. Ocena globalnego ocieplenia atmosfery uwzględniająca wpływ bezpośredniej emisji czynnika ziębniczego do atmosfery oraz pośredni wpływ emisji dwutlenku węgla podczas wytwarzania energii niezbędnej do działania urządzeń ziębniczych w okresie odpowiadającym ich trwałości eksploatacyjnej może być prowadzona z wykorzystaniem podejścia zaprezentowanego w normie PN-EN 378 [1]. Określono w niej postać miary stanowiącej podstawę takiej oceny. Jest nią wartość tzw. wskaźnika TEWI (ang.: Total Equivalent Warming Impact - całkowity równoważny wskaźnik ocieplenia). Jego wartość można określić ze wzoru: (1) gdzie: TEWI (GWP L n) I = ⋅ ⋅ - składowa uwzględniająca wpływ strat nieszczelności, TEWI GWP m ( ) II rec = ⋅ ⋅ 1-α - składowa uwzględniająca wpływ strat odzysk[...]

Wpływ na atmosferę urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu eksploatacji urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym na atmosferę. Badaniami objęto grupę urządzeń stosowanych w obiektach handlowych i gastronomicznych. Za miarę takiego wpływu przyjęto wartości całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI) oraz jego składowych. IMPACT ON THE ATMOSPHERE REFRIGERATION EQUIPMENT FOR FORD INDUSTRY This paper presents results of investigation of the impact of the refrigeration equipment operation used in the food industry on the atmosphere. The study included a group of devices used in catering and grocery stores. The total equivalent warming index (TEWI) and is components are taken as a measure of this effect.Wstęp Ze względu na fakt, że liczba eksploatowanych urządzeń ziębniczych nieustannie rośnie w skali globalnej podejmowane są próby możliwie miarodajnych oszacowań negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z ich funkcjonowaniem. W analizach obliczeniowych uwzględniono wyniki czteroletnich badań obejmujących eksploatację kilkudziesięciu urządzeń. Istotnym i oryginalnym elementem przeprowadzonej analizy obliczeniowej było uwzględnienie w niej unikalnych danych liczbowych pozyskanych w badaniach, określających poziom wartości niekontrolowanej emisji do atmosfery czynników ziębniczych odpowiadającemu stratom związanym z nieszczelnościami instalacji. Do oceny przyjęto dwie wartości wskaźnika emisji CO2 odpowiadające emisji tego gazu w Polsce (jako rezultat głównie spalania węgla) oraz wielkość emisji podawanej jako wartość średnią dla krajów UE. Przeanalizowano trzy poziomy rocznych strat czynnika przez nieszczelności odpowiadające wyciekom na poziomie 8%, 50% oraz 100%. W obliczeniach uwzględniono piętnastoletni okres eksploatacji urządzeń. Przeprowadzone badania wykazały między innymi, że znaczny wpływ na proces globalnego ocieplenia atmosfery, poza szkodliwym oddziaływaniem niekontrolowanych emisji czynnika ziębn[...]

 Strona 1