Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej RADZISZEWSKI"

Metoda Magnetycznej Pamięci Metalu

Czytaj za darmo! »

Dozór Techniczny Redaktor Naczelny Uprzejmie informuję, że Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) opublikowała w dniu 5 listopada 2007 r. n/w normy ISO nowej metody diagnostycznej z zakresu badań nieniszczących nazwanej metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM). ISO 24497-1:2007 wyszczególnia warunki i definicje dla procedur w sferze badań nie niszczących dotyczących metody magnetycz[...]

Metoda Magnetycznej Pamięci Metalu i jej możliwości w diagnostyce kotłów


  Głównymi źródłami niszczenia rur ekranowych na powierzchni nagrzewania (PN) są procesy korozji, erozji i zmęczenia materiału w strefach koncentracji naprężeń mechanicznych (SKN), w których to przebiegają one najbardziej intensywnie. Koncentracja naprężeń na poszczególnych odcinkach rur jest uwarunkowana głównie niedostateczną samokompensacją rur, której brak powstaje w wyniku różnych zaburzeń i odchyleń od projektowanego schematu przemieszczeń rur w ruchomych zamocowaniach, wykonywanych podczas montażu i remoncie kotłów; wzrostu rozwarcia termiczno- hydraulicznego; nieprawidłowego ustawienia wkładek remontowych; zakleszczenia rur we wkładkach remontowych i w miejscach przechodzenia rur, i wężownic przez obmurowanie. Wykrywanie na bieżąco odcinków rur o maksymalnej koncentracji naprężeń jest głównym zadaniem rozwiązywanym przy pomocy diagnostyki opartej na efekcie magnetycznej pamięci metalu. Wiadomo, że rury w momencie dostawy mają określony poziom pozostałości magnetycznej. Podczas montażu pozostałość magnetyczna zmienia swoją wielkość i rozkład w wyniku działania naprężeń spawalniczych, obciążeń zewnętrznych i własnego pola magnetycznego powstającego i zmieniającego się również podczas spawania. Podczas eksploatacji rur kotłowych ogólny poziom pozostałości magnetycznej zmienia się wraz ze wzrostem temperatury metalu oraz zachodzących odkształceń. W trakcie specjalnych badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych ustalono, że nowy rozkład pozostałości magnetycznej i, odpowiednio, własnego pola magnetycznego rozproszenia (WPMR) Нр na powierzchni rur jest uwarunkowany wpływem efektu magnetosprężystego i magnetomechanicznego. Stwierdzono też, że zmiana pozostałości magnetycznej i, odpowiednio, mierzonego pola Нр przy rozciąganiu, ściskaniu, skręcaniu podczas cyklic[...]

Bezkontaktowa diagnostyka magnetyczna podziemnych odcinków rurociągów z wykorzystaniem magnetometrycznych mierników pola magnetycznego


  Podstawowym zadaniem metod defektoskopowych oraz wykorzystywanych przez nie urządzeń (przyrząd wraz z czujnikami) do oceny stanu technicznego: gazo- i naftociągów, rurociągów sieci cieplnych, rurociągów technologicznych będących w długotrwałym użytkowaniu - leżących pod powierzchnią ziemi - jest poszukiwanie (lub określenie) potencjalnie zagrożonych miejsc (odcinków rur) z rozwijającymi się wadami. Mając powyższe na uwadze należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, czy wynik przeprowadzonych badań defektoskopowych odpowie użytkownikowi na pytania: ● Gdzie i kiedy powstanie wada lub awaria rurociągu leżącego pod powierzchnią ziemi? ● W jakim stadium rozwoju jest wada i jak szybko należy podjąć działania naprawcze aby nie dopuścić do awarii? zapewniona jest możliwość wymiany lub remontu potencjalnie zagrożonego odcinku rurociągu przed czasem wystąpienia awarii. Wiadomym jest, że przy kontroli wielokilometrowych odcinków rurociągów tzw. Inteligentnymi tłokami wielofunkcyjnymi (defektoskopami wewnątrz-rurowymi magnetycznymi lub ultradźwiękowymi) relatywnie dużą część czasu przypada na odczytywanie i analizę zapisanej informacji. W większości wymagane są dwa lub więcej przejazdów skanujących dla wiarygodnej oceny zagrożeń. Ponadto wymagane jest bezwzględne czyszczenie rurociągu połączone z oceną jego drożności. W chwili obecnej znaczna liczba rurociągów o różnym przeznaczeniu technologicznym po długotrwałej eksploatacji wymaga technicznej oceny ich stanu w celu zapewnienia niezawodności, określenia resursu i optymizacji prac remontowo- montażowych oraz budowlanych. Szczególnie wyraźnie problem ten występuje w wielkich miastach, zakładach przemysłowych (chemicznych, rafineriach i innych), gdzie wykopy (odkrywki D O���&[...]

 Strona 1