Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"JAN MARJANOWSKI"

Wymagania jakościowe wody do produkcji piwa oraz metody przygotowania wody w przemyśle piwowarskim


  Podstawowym surowcem do produkcji piwa była i jest woda pitna o dobrych, stałych właściwościach smakowych i odpowiedniej kompozycji składników mineralnych. Z tego względu browary od najdawniejszych czasów były lokalizowane w pobliżu stałych i pewnych źródeł wody, przeważnie podziemnych. Gwarantowało to dobrą jakość i powtarzalność produkcji, co zawsze miało wpływ na pozyskanie i utrzymanie klienteli i konsumentów. Jakość wody do celów produkcji spożywczej musi podlegać kontroli na najwyższym poziomie. Woda technologiczna do produkcji piwa powinna pod względem fizykochemicznym i biologicznym odpowiadać co najmniej takim samym wymaganiom, jak woda do spożycia przez ludzi. Międzynarodowe i krajowe przepisy dotyczące jakości wody do picia oparte są na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obowiązujące w krajach Unii Europejskiej przepisy z zakresu parametrów fizykochemicznych określa Dyrektywa Rady Unii 98/83/EC z 1998 r. Przepisy krajowe normujące jakość wody są regulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU Nr 61, poz. 417) wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją z 20 kwietnia 2010 (DzU Nr 72, poz. 466). W piwowarstwie woda technologiczna stosowana jest: do zacierania słodu w procesach bezpośredniej produkcji piwa, jako woda do mycia w systemach CIP, a także dla potrzeb chłodnictwa i kotłowni parowej. Woda jest obok słodu głównym surowcem stosowanym przy produkcji piwa, ponieważ w gotowym piwie stanowi ok. 90% jego składu. Według Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla przemysłu piwowarskiego zużycie wody w browarach wynosi od 4-10 hl/hl piwa [1]. Autorowi znane są w Polsce browary, gdzie zużycie jednostkowe wody przy produkcji piwa wynosi ok. 2 hl/hl piwa. Parametry wody na potrzeby warzelni W piwowarstwie do najważniejszych parametrów użytkowych wody zalicza się jej twardość i alkaliczność resztkową. Twardość stała (niewęglanowa) jest ne[...]

Przygotowanie wody dodatkowej do uzupełniania sieci ciepłowniczych - zmiany w zakresie technologii i urządzeń z perspektywy 40 lat doświadczeń DOI:


  Autor niniejszego artykułu zwiazany jest z polskim ciepłownictwem od 1974 r., tj. od czasu skonczenia studiów chemicznych na Politechnice Gdanskiej, a pózniej pracy w katedrze korozji tej uczelni, nastepnie w OPEC Gdynia (1979-1986) oraz w latach nastepnych w przedsiebiorstwach prywatnych UNITEX i MARCOR. Jest autorem i współautorem wielu patentów i publikacji z dziedziny uzdatniania wody i zapobiegania korozji i osadom w obiegach wodnych, a takze chemicznego czyszczenia urzadzen energetycznych. W opracowaniu autor dzieli sie z czytelnikami problemami technologiczno-technicznymi, które napotkał na swojej drodze zawodowej w ciepłownictwie, i wskazuje korzystne jego zdaniem technologie praktycznie wdrozone w tej branzy, które rozwiazuja te problemy. W trzech kolejnych artykułach zostana przedstawione problemy zwiazane z odgazowaniem wody i korekcja chemiczna wody, z chemicznym czyszczeniem wymienników ciepła oraz normami i zaleceniami w zakresie przygotowania wody do kotłów. Wprowadzenie Rozwijajace sie lawinowo w latach 60. i 70. polskie ciepłownictwo napotkało na swojej drodze wiele trudnosci zwiazanych z korozja urzadzen zastosowanych w ciepłownictwie, jak np. sieci ciepłownicze układane w kanałach z zawilgocona izolacja tradycyjna lub w pianobetonie, wymienniki ciepła ze stali czarnej serii WCO i WCW. Korodowały płomieniówki kotłów typu WR lub osadzał sie w nich kamien kotłowy. W kotłach i wymiennikach ciepła wystepowały dwa zasadnicze problemy zwiazane z jakoscia wody ciepłowniczej, których mechanizm zachodzenia oraz sposoby rozwiazania były bardzo dobrze opisane w podstawowych poradnikach, które ukazały sie ponad 20 lat temu1,2,3,4: - osady kamienia wodnego w kotłach: wywołane zbyt wysoka twardoscia wody uzupełniajacej spowodowana niewłasciwa praca stacji zmiekczania lub dekarbonizacji wody lub tez przebiciami wody wodociagowej przez uszkodzone wymienniki ciepła wody uzytkowej; - produkty korozji stali: wynikajace[...]

Korozja stali odpornych na korozje w srodowiskach wodnych i profilaktyka antykorozyjna DOI:


  1. Wprowadzenie Niniejszy artykuł powstał w wyniku serii przypadków korozji stali odpornych na korozje w ostatnim roku. Stale te zwyczajowo zwane nierdzewnymi sa uzywane masowo w przemysle spozywczym i w ciepłownictwie. Celem artykułu jest omówienie przyczyn korozji i podanie wytycznych co do sposobów jej zapobiegania. Stal austenityczna chromowo-niklowa 18-8 oficjalnie zwana stala odporna na korozje, w przemysle spozywczym potocznie zwana stala nierdzewna, pomimo nazwy i oczekiwan ulega korozji. W przemysle mleczarskim czy browarniczym jest to podstawowy materiał konstrukcyjny linii produkcyjnych. Linie te ze wzgledów sanitarnych sa myte instalacjami CIP co kilkanascie godzin. Z powierzchni rur, urzadzen mleczarskich, wymienników ciepła i innych urzadzen technologicznych srodki myjace usuwaja osady mikrobiologiczne, kamieni mlecznego i wodnego. Kapiele maja charakter kwasny lub alkaliczny o utleniajacym charakterze. W wyniku technologii CIP i wskutek zastosowanych chemikaliów uzyskujemy czyste powierzchnie i zawsze spasywowane. Powierzchnie takie nie ulegaja korozji, maja błyszczacy i metaliczny połysk własnie wskutek systematycznej obróbki tej stali w celu pasywacji. Inaczej zachowuja sie stale chromowo-niklowe w instalacjach wody ciepłowniczej i chłodniczej, zarówno w przewodach wykonanych ze stali 18-8, jak i w wymiennikach ciepła słuzacych do podgrzewu ciepłej wody uzytkowej (c.w.u.). Z obserwacji, własnych badan i posiadanej przez autorów dokumentacji fotograficznej wynika, ze stal ta w instalacjach c.w.u., a takze c.o. niekiedy koroduje mechanizmem korozji wzerowej, co powoduje szybkie w czasie i przedwczesne zniszczenia korozyjne rur lub wymienników ciepła. Ich wymiana jest kosztowna, wywołuje czesto przestoje technologiczne w produkcji i ekonomicznie jest nieuzasadniona. Celem niniejszego opracowania jest wyjasnienie przyczyn korozji tej stali w warunkach przecietnej eksploatacji w zakładzie mleczarskim i wska[...]

BIAŁA RDZA - korozja cynku w chłodnictwie, metody zapobiegania i technologie naprawy DOI:


  1. Wprowadzenie Wiele urządzeń w chłodnictwie jest wykonanych ze stali ocynkowanych. Takimi urządzeniami są wieże chłodnicze i skraplacze amoniaku pracujące w systemach otwartych z natryskiem i odparowaniem wody. Przeważnie wykonane są one ze stali ocynkowanej, rzadko ze stali odpornych na korozję. Stal ocynkowana to pewien kompromis między ceną, a czasem eksploatacji urządzeń. Zadaniem cynku jest ochrona antykorozyjna stali. Cynk jest anodą w stosunku do stali, która jest katodą, w tak wytworzonym ogniwie galwanicznym. Cynk ulega powolnemu roztwarzaniu, wskutek działania ogniwa elektrochemicznego cynk - woda - stal, chroniąc w ten sposób katodowo stal (w efekcie przepływu prądu elektrycznego), we wszelkich nieciągłościach powłoki cynkowej. Dzięki temu procesowi na powierzchni stali ocynkowanej w pierwsz[...]

Jakość wody w układach chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

Jakość wody w układach chłodzenia (część 2)

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

Jakość wody w układach chłodzenia Część 3

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

Podstawowe kryteria doboru stacji uzdatniania wody do kotłów parowych płomienicowo-płomieniówkowych i wytwornic pary


  1. Woda nośnikiem energii w systemach energetycznych Woda w systemach energetycznych z przyczyn formalno prawnych musi odpowiadać normom i przepisom ustanawianym przez właściwego ministra i podległe mu agendy, instytucje państwowe. Po wtóre z przyczyn komercyjnych woda musi spełniać parametry stawiane przez producentów kotłów i wytwornic pary. Nieprzestrzeganie wymogów stawianych parametrom jakościowym wodzie zasilającej i kotłowej może powodować, w przypadku awarii spowodowanej złą jakością wody, utratę gwarancji. Zła jakość wody zasilającej skutkuje także koniecznością przeprowadzania kosztownych chemicznych czyszczeń kotłów. Ponadto z punktu widzenia ekonomiki eksploatacji konieczny jest wybór optymalnej technologii przygotowania wody dodatkowej i zwrotnego kondensatu parowego (lub wody obiegowej - w przypadku kotłów wodnych) zasilających jednostkę energetyczną. 2. Woda - nośnik energii W technice energetycznej przyjmuje się następujący podział na wody ze względu na węzły i procesy technologiczne, w których jest wykorzystywana [1]: - Woda surowa - tzn. woda z ujęcia w stanie naturalnym jedynie odfiltrowana (np. woda wodociągowa), spełniająca wymagania jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. - Woda dodatkowa - inaczej uzupełniająca, która służy do pokrywania strat wody w obiegu wodno-parowym. Woda dodatkowa najczęściej jest przynajmniej wodą zmiękczoną. - Kondensat - stanowi skropliny wytworzone z pary w wyniku jej przemiany w procesie wymiany ciepła. Kondensat o odpowiedniej jakości łącznie z wodą dodatkową stanowi wodę zasilającą kotły parowe. - Woda obiegowa - tzn. woda cyrkulująca w systemie wodnym. - Woda kotłowa - w przypadku kotłów wodnych jest równocześnie wodą obiegową, natomiast w kotłach parowych w wyniku odparowania następuje systematyczne zatężanie wody kotłowej i tym samym zmiana jej składu chemicznego w porównaniu z wodą zasilającą. - Odmuliny - część wody kotłowej usuwanej w celu wyprowadza[...]

Kontrola i monitoring jakości wody w układach chłodzenia


  Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu urządzeń chłodniczych a szczególnie amoniakalnych skraplaczy natryskowo wyparnych. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiednim przygotowaniu wody, jako czynnika chłodniczego. Niniejszy artykuł omawia praktyczne aspekty kontroli i monitoringu jakości wód chłodniczych, z uwzględnieniem prostych w obsłudze testów i aparatury pomiarowej, umożliwiających samodzielny pomiar i interpretację istotnych parametrów wody chłodzącej, bezpośrednio na obiekcie, co niezmiernie pomaga w stosowaniu właściwej profilaktyki zapobiegawczej korozji i osadom. 1. Wstęp Dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji układu chłodzenia, wymaganiem staje się obecnie ciągła kontrola jakości wody, związana z gromadzeniem i interpretacją danych uzyskanych z badań analitycznych wody obiegowej i uzupełniającej. Badania wody dostarczają m. in. podstawowych informacji, pomocnych w określaniu przyczyn różnorakich problemów spotykanych w układach chłodzenia, jak np. korozji, powstawania osadów czy występowania zakwitów mikroflory. Szeroka dostępność narzędzi analitycznych, jak i urządzeń monitorujących, daje możliwość dopracowania właściwej i efektywnej technologii obróbki wody chłodzącej. Przy tym sama obsługa wielu z dzisiejszych zestawów analitycznych i urządzeń pomiarowych, jest na tyle prosta, że z powodzeniem może z nich korzystać osoba bez jakiegokolwiek wykształcenia chemicznego. W bardzo wielu przypadkach możliwe jest więc prowadzenie kontroli i monitoringu wody chłodzącej przez samego użytkownika instalacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze zlecaniem tego zadania firmie zewnętrznej.[...]

Kontrola agresywnosci korozyjnej srodowisk wodnych i monitorowanie korozji w obiegach wodnych, zwłaszcza w srodowiskach płynów chłodniczych opartych na mieszaninach wodno-glikolowych DOI:


  1. Wprowadzenie Korozja stalowych instalacji chłodniczych wypełnionych płynami glikolowymi moze stwarzac nie tylko zagrozenie dla integralnosci i funkcjonowania samej instalacji, lecz takze w przypadku wycieku moze spowodowac skazenie produktu lub srodowiska, zwłaszcza jesli wyciekajace medium zawiera toksyczny glikol etylenowy. Aby w pore zapobiegac tego rodzaju awariom korozyjnym, niezbedne staje sie wprowadzenie monitoringu korozyjnego. Z kolei aby dokonac nie tylko jakosciowej, lecz takze ilosciowej oceny przebiegu procesów korozyjnych, konieczne jest zastosowanie monitorowania korozji w sposób bezposredni. Prawidłowo prowadzony monitoring korozyjny umozliwia odpowiednio wczesne wprowadzenie srodków zaradczych pozwalajacych na przedłuzenie czasu eksploatacji instalacji i urzadzen, a takze kontrole i ochrone srodowiska oraz bezpieczenstwa ludzi. Pomiary szybkosci korozji pozwalaja przewidziec powstanie perforacji i innych uszkodzen. Monitorowanie pozwala takze okreslic rozległosc zagrozen. Bardzo waznym aspektem jest takze kontrola efektywnosci zastosowanych technologii ochrony. Na podstawie wyników monitoringu uzytkownik eksploatujacy instalacje ochrony katodowej (protektorowej), stosujacy inhibitory korozji, badz wykorzystujacy systemy obróbki chemicznej wody, uzyskuje niezwykle istotne informacje o rzeczywistych szybkosciach korozji w instalacjach wodnych. Znajomosc tego parametru w róznych miejscach pozwala ocenic zasieg zastosowanej metody ochrony przed korozja oraz warunki jej eksploatacji rozumiane jako optymalne dawki dozowania inhibitorów lub modyfikatorów oraz parametry pradowo- napieciowe w ochronie katodowej. Monitorowaniem obejmuje sie przede wszystkim miejsca krytyczne, które sa najbardziej zagrozone korozja lub miejsca o zasadniczym znaczeniu dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji. Elementem kluczowym w sprawnie działajacych systemach jest wiec rozmieszczenie sond pomiarowych w wybranyc[...]

 Strona 1  Następna strona »