Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ CZERSKI"

Badania eksploatacyjne urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania, oferowanych na polskim rynku. Badania miały na celu sprawdzenie zachowania się urządzeń z zamkniętą komorą spalania podłączonych do systemu kominowego w budynku wielokondygnacyjnym. Badano następujące parametry urządzeń: sprawność, jakość spalania dla różnych gazów i stosowanych mo[...]

Badania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do różnych systemów kominowych

Czytaj za darmo! »

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej często wykorzystywane są urządzenia gazowe - ogrzewacze wody lub kotły dwufunkcyjne. Jak dotychczas dominują urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania (typu B), ale ich zastosowanie niesie ze sobą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Coraz szerszej instalowane są urządzenia dwufunkcyjne typu C z zamkniętą komorą spalania do przygotowania c.w.u. oraz centr[...]

Badania nad technologiami zgazowania węgla w Polsce


  Przedstawiono informację na temat przebiegu dotychczasowej realizacji projektu badawczo- rozwojowego z zakresu zgazowania węgla realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Na tle założonych celów i oczekiwanych wyników Projektu przedstawiono zakres dotychczas przeprowadzonych badań i prac technicznych oraz scharakteryzowano ich rezultaty. Progress in strategic studies on fluized-bed and underground gasification of coal in Poland was outlined. W maju 2010 r. Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe "Zgazowanie węgla" rozpoczęło realizację Projektu o nazwie: "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii". Projekt realizowany przez czterech partnerów naukowych (AGH - Lider Projektu, IChPW Zabrze, GIG Katowice, Politechnika Śląska), finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a jego budżet dodatkowo powiększony został przez wkład partnerów przemysłowych (Katowicki Holding Węglowy SA, KGHM Polska Miedź SA, ZAK SA, TAURON Polska Energia SA, TAURON Wytwarzanie SA oraz Południowy Koncern Węglowy SA). Termin zakończenia realizacji Projektu został wyznaczony na maj 2015 r. Celem Projektu realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt.: "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" jest określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii węglowych w aspekcie opracowania racjonalnej polityki oraz podjęcia strategicznych decyzji odnośnie rozwoju czystych, węglowych technologii energetycznych, dywersyfikacji bazy surowcowej dla przemysłu chemicznego a także zwiększenia Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Andrzej Strugała, Grzegorz Czerski* Badania nad technologiami zgazowania węgla w Polsce Studies on coal gasification in Poland Dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA, prof. AGH w roku 1976 ukończył studia na Wydziale Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako[...]

Metalowe koncentryczne systemy powietrzno-spalinowe dla gazowych urządzeń grzewczych DOI:10.15199/17.2017.1.2

Czytaj za darmo! »

Podczas użytkowania urządzeń gazowych równie ważne są zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej, jak i aspekty bezpieczeństwa ich stosowania. Skutecznym sposobem eliminacji wypadków zatruć produktami spalania oraz zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej jest stosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania typu C. Wyższa sprawność wynika m.in. ze wstępnego podgrzewania powietrza w metalowych, koncentrycznych przewodach powietrzno-spalinowych. W artykule omówiono kwestie dotyczące systemów powietrzno- spalinowych oraz wpływu ich stosowania na efektywność energetyczną urządzeń gazowych. Przedstawiono konstrukcje metalowych systemów powietrzno-spalinowych stosowanych dla urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania typu C.1. Wprowadzenie Gaz ziemny w Polsce dostarczany jest do ok. 7 mln indywidualnych odbiorców, wykorzystujących te paliwa do celów grzewczych, gotowania i wytwarzania c.w.u. W świetle polityki Unii Europejskiej coraz większego znaczenia nabiera efektywność energetyczna urządzeń gazowych. Poprawa efektywności jest proekologiczna (zmniejszenie emisji), a dla użytkownika urządzenia gazowego przekłada się bezpośrednio na obniżenie zużycia paliwa. Równie ważne, co zagadnienia efektywności energetycznej, są aspekty bezpieczeństwa użytkowania urządzeń gazowych. Skutecznym sposobem eliminacji wypadków zatruć produktami spalania oraz zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej, jest stosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania typu C. Tego typu urządzenia całkowicie eliminują możliwość pojawienia się w pomieszczeniu produktów spalania mogących zawierać toksyczny tlenek węgla. Dodatkowym ich atutem jest wyższa efektywność energetyczna urządzeń. Wyższa sprawność wynika ze stosowania wydajniejszych, nowoczesnych wymienników ciepła, ale również wstępnego podgrzewania powietrza w metalowych, kominowych, koncentrycznych przewodach powietrzno-spalinowych. 2. Systemy powietrzno-spalinowe U[...]

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania do przygotowania c.w.u. - wymagania i metody badań

Czytaj za darmo! »

W Polsce do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych bardzo często stosuje się urządzenia gazowe. Z reguły do tego celu wykorzystywane są gazowe przepływowe ogrzewacze wody, natomiast rzadziej stosuje się gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody. Coraz szersze zastosowanie znajdują układy dwufunkcyjne do przygotowania c.w.u. oraz centralnego ogrzewania. Niemniej je[...]

Badania użytkowanych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody


  W Polsce do przygotowania ciepłej wody użytkowej najczęściej wykorzystuje się gazowe urządzenia grzewcze. Są to przede wszystkim przepływowe ogrzewacze wody, a ich ilość szacuje się na ok. 2 mln zainstalowanych urządzeń. W większości są to urządzenia typu B z otwartą komorą spalania, czyli pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym pracują i wyprowadzające spaliny na zewnątrz pomieszczenia. Ich niewłaściwie użytkowanie grozi zatruciem produktami spalania a czasami nawet utratą życia. Dodatkowe zagrożenie stanowi fakt, iż często są to urządzenia przestarzałe, kilkunastoletnie a nawet kilkudziesięcioletnie wymagające natychmiastowej wymiany. Tradycyjne gazowe przepływowe ogrzewacze wody wyposażone są w przerywacz ciągu a spaliny odprowadzane są na zasadzie ciągu naturalnego w przewodzie kominowym (urządzenie Typu B1). Przerywacz ciągu wpływa zarówno na pracę urządzenia gazowego, jak i działanie wentylacji grawitacyjnej i układu odprowadzania spalin [1]. Powszechnie w naszym kraju stosowane są jeszcze w mieszkaniach urządzenia starego typu, wyposażone w palniki inżekcyjne (PG6 a nawet PG4), w których zapalenie płomienia jest dokonywane poprzez palnik dyżurny (tzw. świeczkę). Płomień dyżurny zużywa ok. 150÷200 m3 gazu w ciągu roku [2]. Sprawność tych urządzeń przy nominalnej mocy wynosi ok. 80%. Oferowane obecnie na rynku gazowe przepływowe ogrzewacze wody z otwartą komorą spalania mają moce znamionowe od ok. 15 do 30 kW i sprawności cieplną rzędu 84÷87%. Są to urządzenia wiszące, o małych gabarytach, wyposażone najczęściej w automatyczny zapłon, posiadające możliwość regulowania temperatury i wydajności ogrzewanej wody. Automatyczny zapłon dokonywany jest przy pomocy iskry wytwarzanej dzięki baterii lub hydrogeneratora (turbinki napędzanej przepływem wody). Urządzenia te są wyposażone w czujnik odwrócenia ciągu, który odcina dopływ gazu w razie wypływu spalin do pomieszczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie[...]

Suitability of coal gasification technologies for the chemical industry Ocena technologii zgazowania węgla z punktu widzenia ich przydatności dla przemysłu chemicznego DOI:10.12916/przemchem.2014.1393


  Industrial gasifiers for conversion of coals were compared to select the most suitable for production of synthesis gas. The coal quality and process conditions were taken into consideration. The entrained flow gasifiers with direct quench, bituminous coal slurries and steam/O2 mixt. were recommended for use for chem. industry. ln fluidized bed reactors CO2 was found an efficient gasification agent for the industrial scale. Dokonano oceny technologii zgazowania węgla pod kątem wymagań stawianych im przez przemysł chemiczny. Kluczowym elementem przy wyborze reaktora zgazowania jest przeznaczenie wytwarzanego gazu syntezowego. Konieczna jest również dokładna znajomość właściwości węgla przeznaczonego do procesu zgazowania, wymaganej mocy instalacji zgazowania, jak również przewidywanego czynnika zgazowującego. W świetle przedstawionej w artykule analizy na potrzeby przemysłu chemicznego, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę reaktory dyspersyjne z bezpośrednim chłodzeniem wodnym; w przypadku węgla kamiennego wykorzystujące dozowanie w zawiesinie wodnej, a w przypadku węgla brunatnego reaktory z suchym dozowaniem paliwa. Mogą też znaleźć zastosowanie reaktory fluidalne i transportujące z wykorzystaniem tlenu i pary wodnej jako czynnika zgazowującego. W przypadku reaktorów fluidalnych w przyszłości jako czynnik zgazowujący może być stosowany na skalę przemysłową także ditlenek węgla. Do wytwarzania gazu syntezowego w przemyśle chemicznym mogą być stosowane różne surowce, takie jak gaz ziemny, pozostałości ropne, koks naftowy, węgiel, biomasa, a także odpady. Obecnie głównym surowcem jest gaz ziemny, a podstawowymi produktami uzyskiwanymi z gazu syntezowego są nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne, chemikalia oraz paliwa ciekłe. W ostatnim okresie jednak coraz większe zainteresowanie skupia się na wytwarzaniu gazu syntezowego poprzez zgazowanie węgla, a tę właśnie metodę jego konwersji uznaje się za najbardziej perspekt[...]

Comparison of steam gasification kinetics of coal and its char Porównanie kinetyki zgazowania parą wodną węgla i jego karbonizatu DOI:10.12916/przemchem.2014.2059


  A Polish coal and the coal char were steam-gasified at 850-950°C under 0.1 MPa to det. the kinetics of the H2, CO, CO2 and MeH formation. The reaction rate consts. were higher for the gasification of coal than that of the coal char but the activation energies were higher for the coal char than that for the coal. The compns. of the gaseous products did not differ significantly. Porównano kinetykę zgazowania parą wodną niskozmetamorfizowanego węgla kamiennego i karbonizatu otrzymanego z tego węgla metodą ex situ. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych w temp. 850, 900 i 950°C i pod ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego. Na podstawie otrzymanych wyników badań sporządzono krzywe kinetyczne tworzenia wodoru, tlenku i ditlenku węgla oraz metanu, a także obliczono wydajności tych produktów, skład uzyskanego gazu, stałe szybkości, jak również parametry kinetyczne tworzenia wodoru i tlenku węgla(II). Przebiegi krzywych kinetycznych tworzenia gazowych produktów dla węgla różnią się od tych dla karbonizatu. Również stałe szybkości tworzenia tlenku węgla(II) i wodoru oraz parametry kinetyczne są odmienne i w przypadku stałej szybkości przyjmują większe wartości dla węgla, a dla energii aktywacji większe wartości uzyskano dla karbonizatu. Sumaryczna wydajność produktów gazowych jest większa w przypadku karbonizatu, nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic w składzie gazu. Rozwój cywilizacji nieodzownie łączy się ze wzrostem zapotrzebowania na pierwotne nośniki energii, wśród których występującym najbardziej równomiernie i w największych ilościach jest węgiel1). Spośród rozwijanych technologii przetwórstwa węgla najbardziej perspektywiczne wydają się być technologie zgazowania, które w systemach poligeneracyjnych, oprócz produkcji energii, dają również możliwość produkcji substytutów ropy naftowej, gazu ziemnego, a także wodoru, alkoholi, eterów i innych chemikaliów2-10). Ponadto, analiza techniczno-ekonomiczna wyk[...]

 Strona 1