Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Sztafrowski"

Zastosowanie zmodyfikowanej metody różnicowej w obliczeniowej identyfikacji rozkładu pola elektrycznego DOI:10.15199/48.2016.12.12

Czytaj za darmo! »

Linie elektroenergetyczne są obecnie nieodłącznym elementem infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych. Wraz ze zjawiskiem tzw. "rozlewania się miast" towarzyszącym rozwojowi dzisiejszych aglomeracji miejskich wiele obiektów użytkowanych przez ludzi może być w mniejszym lub większym stopniu narażonych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych generowanych przez napowietrzne linie elektroenergetyczne. We właściwych aktach prawnych określone są graniczne maksymalne wartości natężenia zarówno dla składowej elektrycznej jak i magnetycznej pola elektromagnetycznego. Abstract. This paper presents the method for determining the electromagnetic field with a frequency of 50 Hz generated by high voltage power lines. The problem of calculation to determine the intensity of the electric components of fields is important at the stage of project implementation or upgrading existing power lines to determine the level of its impact on the environment as well as to take the necessary steps to limit occupancy of the land designated for the location of the overhead power lines. (The modified numerical method for digital simulations of electrical fields distribution). Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, symulacje cyfrowe, metoda elementów skończonych, linie elektroenergetyczne. Keywords: Electromagnetical field, digital simulations, finite elements method, power lines. Wstęp Powszechna obecność linii oraz urządzeń elektroenergetycznych w środowisku, w którym żyją ludzie wymusiła opracowanie aktów prawnych (przepisy BHP) określających dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach, w których ludzie mogą przebywać tylko czasowo lub stale tam zamieszkiwać. W przypadku wolnozmiennych pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu elektroenergetycznych obiektów liniowych wartościami granicznymi natężenia są odpowiednio: 1 kV/m dla składowej elektrycznej oraz 60 A/m dla składowej magnetycznej [1]. Podczas procesu projektowan[...]

Evaluation of how low frequency magnetic field 50 Hz affect living cells

Czytaj za darmo! »

The mechanism of ELF-MF impact on the metabolic processes occurring in cells of the living organisms is discussed. Existing research suggests that biological membranes may be composite antenna for stimulation by an electromagnetic field. To further elucidate this mechanism the use of fluorescent probes is suggested. Streszczenie. W referacie przedstawiono postulowany mechanizm oddzia.ywania ELF-MF na procesy metaboliczne zachodz.ce w komorkach organizmow .ywych. B.ony biologiczne mog. by. anten. zbiorcz. dla bod.ca jakim jest pole elektromagnetyczne. Postuluje si. wykorzystanie sond fluorescencyjnych do dalszych bada.. (Wp.yw pola magnetycznego 50 Hz na komorki organizmow .ywych) Keywords: ELF field, in vitro research, gene expression, fluorescent probes. S.owa kluczowe: pole magnetyczne, badania in vitro, ekspresja genow, sondy fluorescencyjne. Introduction Among the various sources of electromagnetic fields, high tension power cables cause the greatest concern. People more and more often have questions about whether being within an electromagnetic field has an influence on their health or may have in the future. It is certain that greater needs for electric energy will also mean greater exposure of people to electromagnetic fields. Scientific experiments undertaken over many years in various research and development centres all over the world show that magnetic fields with industrial frequencies induce various responses in living organisms. Biological mechanisms of this type are not yet well understood. In published research we can find likely but not fully proven hypotheses concerning possible mechanisms for the influence of magnetic fields on biological structures. Because of our incomplete understanding of the effect that electromagnetic process has on living organisms, the construction of new electro-energetic objects such as high tension power lines often causes concern and protest by local inhabitants. In addition mass m[...]

Survey identification of 50 Hz magnetic field impact on selected biological processes in the model organism Saccharomyces cerevisiae

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of a research to determine the impact on selected biological processes in a model organism Saccharomyces cerevisiae of 50 Hz variable frequency magnetic field. The investigations have been performed on testing stand constructed at the Institute of Electrical Power Engineering, Wroclaw University of Technology. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym. (Wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae) Keywords. magnetic field 50 Hz, fluorescent probes, Saccharomyces cerevisiae Słowa kluczowe: pole magnetyczne 50 Hz, badania, sondy fluorescencyjne, Saccharomyces cerevisiae Introduction Alternating current of power frequency (50/60Hz) has been used in industry and human households for approx. 120 years and its operation is accompanied by emission of many physical and chemical agents into the atmosphere. People more and more often ask a question whether being within immediate vicinity of electromagnetic fields sources has an impact on their health or can have negative consequences in the future. Insofar experimental researches described in the literature concerning impacts of lowest frequency electromagnetic field (ELF) with living matter describe existence of various biological phenomena taking place under its influence [1-6]. Due to slight knowledge about ELF impacts on living organisms, building of new power engineering facilities, including high voltage overhead lines, quite often triggers anxiety and protests of people living in the vicinity. At the same time, mass media usually broadcast negative or sensation-coloured information about threats related to electromagneti[...]

Wpływ składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na zmiany hemodynamiki organizmu człowieka DOI:10.12915/pe.2014.02.60

Czytaj za darmo! »

Referat prezentuje wyniki badań wpływu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na zmiany hemodynamiki organizmu człowieka przeprowadzone na zaprojektowanym w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym generującym pole magnetyczne 50 Hz o wartościach oraz homogeniczności zbieżnej z polami generowanymi przez obiekty elektroenergetyczne. Badania przeprowadzone zostały we współpracy z Katedrą Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Abstract. The results of tests on influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human cardiac chemo-dynamic processes, conducted on testing stand constructed at the Institute of Electrical Power Engineering, Wroclaw University of Technology are presented. The unique research stand generates 50 Hz magnetic field of homogeneity parameters coincident with the fields generated by electrical power facilities. The presented study was carried out in collaboration with the Medical University in Wroclaw. (Influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human cardiac chemo-dynamic processes) Słowa kluczowe: pole magnetyczne 50 Hz, badania w czasie rzeczywistym, hemodynamika, układ krążenia, linie najwyższych napięć Keywords: magnetic field 50 Hz, real-time, cardiac chemo-dynamics, blood circulatory system, power lines. doi:10.12915/pe.2014.02.60 Wstęp Prąd przemienny o częstotliwości przemysłowej (50/60Hz) jest wykorzystywany w przemyśle oraz gospodarstwach domowych człowieka od około 100 lat,a jego eksploatacji towarzyszy emisja do środowiska wielu czynników fizycznych oraz chemicznych. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:  składową magnetyczną pola elektromagnetycznego 50/60 Hz,  składową elektryczną pola elektromagnetycznego 50/60 Hz,  hałas oraz wibracje,  ozon. Ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie, czy przebywanie w bezpośrednim zasięgu tych źródeł pól elektroma[...]

Ograniczenie natężenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną 110 kV poprzez dedykowaną konfigurację geometryczną przewodów roboczych DOI:10.15199/48.2017.12.43

Czytaj za darmo! »

Napowietrzne linie wysokiego napięcia (NLWN) są podstawowym medium do przesyłu energii elektrycznej dużych mocy. W sieciach przesyłowych wykorzystuje się linie o napięciu 110kV, 220kV oraz 400kV. Sposób projektowania NLWN zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, ale także pod kątem ograniczenia ekspozycji ludności na pole elektromagnetyczne, które jest jednym ze zjawisk towarzyszących przesyłowi energii elektrycznej. W otoczeniu przewodów występuje pole elektryczne i magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego zależy wprost od prądu płynącego w linii, pole elektryczne jest funkcją napięcia linii, a jego rozkład przestrzenny zależy w dużej mierze od konstrukcji słupów i konfiguracji przewodów. Zwykle przebieg NLWN projektuje się tak, aby w miarę możliwości omijały one tereny zurbanizowane, ale często to urbanizacja zbliża się do istniejących już linii i wtedy może pojawić się problem z zachowaniem standardów wymaganych przez ustawę Prawo ochrony Środowiska [1]. Rozporządzenie Ministra Środowiska [2] określa dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości, wyróżniając też częstotliwość 50Hz stosowaną w energetyce. Ograniczeniu podlega zarówno natężenie pola magnetycznego jak i elektrycznego. Dopuszczalne natężenia pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności wynosi 60A/m, pola elektrycznego ogólnie 10kV/m, ale wprowadzono dodatkowe ograniczenie 1kV/m dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. O ile w natężenie składowej magnetycznej zwykle jest dużo poniżej wartości dopuszczalnych, to w niektórych przypadkach natężenie składowej elektrycznej może być zbliżone lub nawet przekraczać ograniczenie 1kV/m w sytuacjach, kiedy obszary zabudowy mieszkaniowej znacząco zbliżają się do NLWN. Sytuacje takie mają miejsce szczególnie w miastach lub na przedmieściach, gdzie rozwój budownictwa powoduje zainteresowanie gruntami [...]

Badanie wpływu stałego pola magnetycznego na apoptozę komórek białaczki ludzkiej HL-60 DOI:10.15199/48.2016.12.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro przeprowadzone na stanowisku badawczym zaprojektowanym i zbudowanym na Politechnice Wrocławskiej w Laboratorium Badania Zagrożeń Elektromagnetycznych i Bioelektromagnetyzmu mające na celu ustalenie wpływu stałego pola magnetycznego na poziom apoptozy komórek białaczki ludzkiej HL-60. W artykule zaprezentowano uzyskane dotychczas wyniki z badań medycznych przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku. Abstract. This article provides the outcomes of in vitro tests which were aimed at finding the impact of constant magnetic field on apoptosis of human leukemia cell line HL60. The tests were carried out with the use of a test bed that was designed and built in the Laboratory for Research of EMF Hazards and Bioelectromagnetism of Wroclaw University of Technology. The results of medical tests were obtained in cooperation with the medical staff of the Chair & Clinics of Hematology, Blood Cancer and Bone Marrow Transplantation of Wroclaw Medical University. Examination of constant DC magnetic field influence on apoptosis of human leukemia cell line HL60 Słowa kluczowe: Stałe pole magnetyczne, in vitro, komórki białaczki ludzkiej HL-60, apoptoza. Keywords: constant DC magnetic field, in vitro, HL-60 cell, apoptosis. Wstęp Ziemskie pole magnetyczne Organizm człowieka w środowisku, w którym żyje eksponowany jest na stałe pola (DC) elektryczne, magnetyczne oraz fale elektromagnetyczne. Zarówno pole elektryczne (magnetyczne) są stanami przestrzeni, w której mają miejsce złożone zjawiska (nawet w próżni - stąd, jak widzimy, próżnia nie zawsze jest "pusta"). Pola elektryczne (magnetyczne) możemy postrzegać, jako jedną z najbardziej prostych form znanej człowiekowi energii. Życie na ziemi ewoluowało od początku swego istnienia w stałym polu magnetycznym i elektrycznym. Pole magnetyczne Ziemi występuje zarówno wewnątrz [...]

 Strona 1