Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sytek-Szmeichel"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Młodzi dla Inżynierii Środowiska" DOI:

Czytaj za darmo! »

Politechnika Warszawska, 8-9 czerwca 2017 r.W dniach 8 i 9 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Młodzi dla Inżynierii Środowiska"- w skrócie "MIŚ" zorganizowana przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pierwsza edycja Konferencji odbyła się w nowoczesnej przestrzeni Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej współorganizatora Konferencji, a jej sponsorem zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna. Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, problematyką oczy[...]

Tlenowy osad granulowany - alternatywa dla klasycznego osadu czynnego DOI:10.15199/17.2016.4.5


  Badania nad tlenowym osadem granulowanym rozpoczęto w latach 90. XX wieku i od tego czasu były prowadzone w skali laboratoryjnej w reaktorach porcjowych przez wielu badaczy. Artykuł jest próbą (podjętą w oparciu o studia literaturowe) zwięzłego przedstawienia tej przyszłościowej technologii, która po wielu latach badań teraz doczekała się swoich pierwszych zastosowań w skali technicznej. Osad granulowany uważa się za skutek procesu samo-immobilizacji mikroorganizmów, która przebiega bez stosowania materiału nośnikowego. W opracowaniu zaprezentowano nie tylko właściwości tlenowego osadu granulowanego (takie jak: wysoka szybkość sedymentacji, długi czas zatrzymania, duża aktywność i odporność na wysokie obciążenie ładunkiem) oraz zalety tej technologii (układ kompaktowy z wysokim stężeniem biomasy, wysoka efektywność usuwania biogenów, redukcja dużych osadników i dużych powierzchni niezbędnych do oczyszczania ścieków), ale także główne koncepcje mechanizmów granulacji i czynniki warunkujące przebieg tego procesu (obciążenie reaktora, hydrodynamiczne siły ścinające, hydrauliczny czas zatrzymania, głód substratowy w warunkach tlenowych, współczynnik wymiany w SBR etc.). Omówiono także pierwszą opatentowaną technologię tlenowego osadu granulowanego zastosowaną w skali technicznej w wielu krajach, w tym także w Polsce (Nereda®), oraz nowy typ reaktora przepływowego pracującego z tlenowym osadem granulowanym (Reverse Flow Baffl ed Reactor - reaktor przegrodowy ze zmiennym kierunkiem przepływu).Wstęp Granule tlenowe są rodzajem zagregowanej kompaktowej struktury mikrobiologicznej, która powstaje na skutek samoimmobilizacji bakterii, różniąc się od biofi lmu brakiem wykorzystania nośnika biomasy. Podobnie jak klasyczny osad czynny, tlenowy osad granulowany jest biotopem zawieszonym w toni ścieków, jednak w odróżnieniu od kłaczków, granule mają wyraźnie zarysowany quasi-kulisty kształt, większy wymiar, bardziej zwartą strukturę [...]

Dane wejściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków (według stanu na koniec 2015 r.) DOI:10.15199/17.2016.7.7


  Podstawowe dane uwzględniane przy projektowaniu nowych, modernizowanych lub rozbudowywanych oczyszczalni, to: liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, charakterystyczne ilości ścieków, stężenia oraz jednostkowe ładunki zanieczyszczeń. W artykule dokonano przeglądu wartości jednostkowych ładunków zanieczyszczeń począwszy od lat 70-tych ubiegłego stulecia, co skłoniło autorów artykułu do przeprowadzenia ponownych badań i analiz dotyczących aktualnych wartości badanych wielkości. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z 77 miejskich oczyszczalni ścieków (przepustowości od 260 do 364 277 m3/d). Wykazano, że jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków są wyższe niż zalecane w ATV A131. Ponadto, na podstawie przedstawionych rozważań, sformułowano następujące zalecania związane z projektowaniem miejskich oczyszczalni ścieków: jednostkowa średnia dobowa ilość ścieków - 0,12-0,16 m3/M∙d, jednostkowe ładunki zanieczyszczeń - 78 g BZT5/M∙d, 165 g ChZT/M∙d, 74 g zawiesiny ogólnej/M∙d, 14,2 g Nog/M∙d, 2,04 g Pog/M∙d.Podstawowe dane uwzględniane przy projektowaniu nowych oczyszczalni ścieków, jak i oczyszczalni modernizowanych bądź rozbudowywanych, to: liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, charakterystyczne ilości ścieków, stężenia oraz jednostkowe ładunki zanieczyszczeń. Na podstawie różnych badań dotyczących ilości ścieków, odniesionych do jednego mieszkańca, a następnie charakterystycznych ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, można podać, że jednostkowe ilości ścieków, istotne z punktu widzenia projektowania oczyszczalni ścieków, to: - jednostkowa średnia dobowa ilość ścieków, w odniesieniu do terenów miejskich - qdśr = 0,12 ÷ 0,16 m3/M·d, z zaleceniem przyjmowania wartości na poziomie 0,15 m3/M·d (rys. 1), oraz w odniesieniu do terenów wiejskich - qdśr = 0,08 ÷ 0,1 m3/M·d, - jednost[...]

 Strona 1