Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daria Poor"

Ocena wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego DOI:10.15199/17.2017.5.4


  Problematyka niekontrolowanych wycieków w wyniku awarii jest aspektem poruszanym w wielu światowych i krajowych badaniach naukowych. Współczesne metody diagnozy i lokalizacji awarii wykazują podejście bezpośrednie (hardwarowe), oparte na urządzeniach służących do precyzyjnej lokalizacji wycieków oraz pośrednie (softwarowe) z zaimplementowanymi w oprogramowaniach algorytmami obliczeniowymi. Jedną z metod softwarowych jest modelowanie hydrauliczne, podczas którego do kalibracji i estymacji danych pomiarowych wykorzystywane są, m.in. algorytmy genetyczne GA (ang. Genetic Algorithm). W artykule przedstawiono przykład wykorzystania algorytmu genetycznego GA, wbudowanego w jednym z programów komputerowych dostępnych na rynku, do kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Ostrowa Wielkopolskiego. Skalibrowany model wykorzystano do przeprowadzenia symulacji wycieku wody przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii.1. Wprowadzenie Zarządcy polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w strategiach działania coraz więcej uwagi poświęcają problematyce awaryjności sieci wodociągowej, której następstwem są straty wody. Zgodnie z panującą w literaturze [Berardi i in. 2015] nomenklaturą, uwzględniającą aspekt ilościowy, wycieki dzielone są na wypływy będące skutkiem nagłych awarii, którym towarzyszy znaczny spadek ciśnienia (ang. burst) oraz na trudne do wykrycia mikro-wycieki (ang. backgroud leakage). Według danych Banku Światowego (ang. World Bank) w wyniku awarii traconych zostaje 48,6 bln m3 wody rocznie, generujących tym samym straty fi nansowe na poziomie 14,6 bln USD [Rashid i in. 2014]. W Polsce niekontrolowane wycieki wody w 2014 r. stanowiły prawie 885 tys. m3 [Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", IGWP]. Wzrost ponoszonych przez przedsiębiorstwa wod-kan nakładów fi nansowych na eksploatację sieci, związanych również z marnotrawieniem wody w wyniku licznych awarii, doprowadził do[...]

 Strona 1