Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LUDMIŁA FILINA-DAWIDOWICZ"

Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalną instalacją chłodniczą


  W artykule została opisana problematyka tworzenia uniwersalnego inteligentnego modelu sterowania instalacjami chłodniczymi różnych typów, który może być zastosowany w komputerowym symulatorze wykorzystywanym do nauczania operatorów urządzeń chłodniczych. Przedstawione zostały wyniki symulacji komputerowych i perspektywy dalszych badań. Modeling of intelligent control system for generalized refrigeration unit The article describes the problem of creating a generalized intelligent control model for different types of cooling systems that can be used in a computer simulation used for education of refrigeration equipment operators. The results of computer simulations and research prospect are presented.[...]

Energooszczędność a redukcja kosztów samochodowego transportu chłodniczego DOI:


  Artykuł dotyczy problematyki zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym. Przedstawiono w nim nowatorskie podejście do redukcji kosztów samochodowego transportu chłodniczego poprzez zewnętrzne zasilanie elektryczne agregatów chłodniczych pojazdów w miejscach ich postoju. Przeprowadzono przykładową analizę porównawczą kosztów zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym dla wybranej trasy Gdańsk - Odessa, dla określonego samochodu i wybranego agregatu chłodniczego z uwzględnieniem zatrudnienia jednego lub dwóch kierowców. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na zużycie paliwa w samochodowym transporcie chłodniczym oraz przeanalizowano tabor dalekobieżnych samochodów chłodni. Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń pokazano wpływ promowanego rozwiązania na energooszczędność i redukcję kosztów samochodowego transportu chłodniczego. Słowa kluczowe: energooszczędność, redukcja kosztów, transport chłodniczy The paper concerns the problems of fuel consumption in road refrigerated transport. An innovative approach to the reducing of costs in road refrigerated transport via an external electrical power supply of vehicle’s refrigerating units in the parking places is presented. The sample comparative analysis of costs of fuel consumption in the road refrigerated transport for the selected route Gdańsk - Odessa, for a specific car and refrigarating unit with regard to the employment of one or two drivers was carried out. The aper presents the factors affecting fuel consumption in road refrigerated transport and examines long-distance fleet of refrigerated trucks. On the basis of the calculation’s results the effect of the promoted solutions on energy efficiency and costs reduce in refrigerated road transport was shown. Keywords: energy efficiency, costs reduce, refrigerated transport WSTĘP Oszczędzanie zużycia energii, paliw i surowców w każdej dziedzinie gospodarki, w każdym segmencie [...]

 Strona 1