Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Bułkowska"

Tlenowy osad granulowany jako efektywna technologia usuwania bisfenolu A (BPA) DOI:10.15199/17.2017.5.7


  Jednym z kierunków intensyfi kacji biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych jest wykorzystanie technologii osadu granulowanego. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania reaktorów z tlenowym osadem granulowanym do usuwania ze ścieków mikrozanieczyszczenia endokrynnego, jakim jest bisfenol A (BPA). Uzyskane rezultaty wskazują, że granule tlenowe mają bardzo duży potencjał eliminacji BPA ze ścieków. Wyniki badań mają charakter poznawczy i utylitarny i mogą stanowić podstawę do projektowania układów technologicznych umożliwiających intensyfi kację procesów oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości bisfenolu A.1. Wstęp Zwiększające się zanieczyszczenie środowiska na świecie oraz towarzyszący mu wzrost świadomości społecznej powodują, że są opracowywane coraz to nowsze technologie, mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do obecności w środowisku mikrozanieczyszczeń antropogenicznych. Pod względem chemicznym jest to szeroka i niejednorodna grupa związków organicznych takich jak pozostałości po farmaceutykach czy inhibitory korozji, których wspólną cechą jest aktywność biologiczna względem organizmów żywych [1]. Jednym z mikrozanieczyszczeń powszechnie występujących w środowisku jest bisfenol A (BPA). BPA (2,2-bis(4-hydroksyfenylopropan); nr rejestru CAS 80-05-7) to substancja organiczna o budowie przedstawionej na rys. 1. Powstaje podczas katalizowanej reakcji acetonu z fenolem, prowadzonej przy niskim pH oraz w wysokiej temperaturze. Budowa BPA powoduje, że związek zaburza gospodarkę hormonalną organizmów i przyczynia się do niepłodności oraz wad wrodzonych. Pomimo występowania w niewielkich stężeniach, BPA może istotnie wpływać na równowagę biologiczną ekosystemów wodnych. Bisfenol A jest szeroko stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, w tym butelek, pojemników do magazynowania żywności czy sprzętu medycznego. Stosuje się go do produkc[...]

 Strona 1